اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت:

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1384/05/19

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 6 نفر

تاریخ تاسیس: 1384/05/19

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1384/05/19:

10,500,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

خلاصه اظهارنامه و اساسنامه شرکت تعاونی تولیدی گل و گیاه پاسارگاد گل شهسوار که در تاریخ 19/5/1384 تحت شماره 1436 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 19/5/84 از لحاظ امضا ذیل ثبت تکمیل گردیده برای اطلاع عموم در روزنامه رسمی و محلی استان مازندران آگهی میشود: 1 - موضوع شرکت: تولید و پرورش انواع گل و گیاه ادامه بشرح ماده 3 اساسنامه و یک صفحه پیوست 2 - مدت شرکت از تاریخ ثبت بمدت نامحدود 3 - مرکز اصلی شرکت: تنکابن- سه راه خرم آباد- ساختمان صیادیان 4 - سرمایه شرکت: مبلغ 10500000 ریال منقسم به هشت سهم 1312500 ریالی با نام که مبلغ 3500000 ریال آن طی گواهی شماره مورخه 2/4/84 بانک صندوق تعاون شعبه مرکزی تنکابن پرداخت و بقیه در تعهد صاحبان سهام می باشد 5 - اولین مدیران شرکت: به استناد اولین صورتجلسه مجمع عمومی مورخ 2/4/84 و صورتجلسه هییت مدیره مورخ 3/4/84 آقای علی اکبر مشایخیان، آقای مهدی مشایخیان ، خانم لیلا آقاجانی به سمت اعضا اصلی هییت مدیره ، آقای امیدعلی آقاجانی به سمت عضو علی البدل هییت مدیره بمدت 3 سال انتخاب گردیدند که آقای علی اکبر مشایخیان به سمت رییس هییت مدیره ، آقای مهدی مشایخیان به سمت نایب رییس هییت مدیره خانم لیلا آقاجانی به سمت منشی هییت مدیره تعیین شدند و آقای مهدی مشایخیان به عنوان مدیر عامل بمدت 2 سال انتخاب گردید . 6 - دارندگان حق امضا: مقرر شد کلیه اسناد تعهدآور اوراق بهادار ، چک های بانکی، صفته، برات پس از تصویب اکثریت هییت مدیره با امضا مهدی مشایخیان مدیر عامل و امضا علی اکبر مشایخیان رییس هییت مدیره و در غیاب رییس هییت مدیره با امضا لیلا آقاجانی منشی هییت مدیره و اوراق عادی با امضا مدیر عامل و در صورت لزوم با امضا رییس هییت مدیره ممهور به مهر شرکت تعاونی دارای اعتبار قانونی می باشد 7 -بازرس اصلی و علی البدل : خانم طاهره خسروی به سمت بازرس اصلی ، خانم مینا مشایخیان به سمت بازرس علی البدل بمدت یکسال مالی انتخاب گردیدند رییس ثبت اسناد تنکابن

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی