اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت: 3377

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1383/04/28

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 6 نفر

تاریخ تاسیس: 1383/04/28

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت تعاونی فوق در تاریخ 28/4/83 تحت شماره 3377 این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 29/4/83 از لحاظ امضا ذیل ثبت تکمیل گردیده و خلاصه شرکتنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می شود: 1 ـ موضوع شرکت: پرورش و نگهداری گاوشیری. 2 ـ مرکز اصلی شرکت: گنبدکاوس ـ روستای بهرام آباد. 3 ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود. 4 ـ سرمایه شرکت: مبلغ 000 ‚ 500 ‚ 10 ریال منقسم به 35 سهم 000 ‚ 300 ریالی بانام که مبلغ 000 ‚ 500 ‚ 3 ریال آن طی گواهی شماره 4/1495 مورخه 10/4/83 صندوق گنبد کاوس پرداخت و بقیه در تعهد صاحبان سهام می باشد. 5 ـ مدیران شرکت و اشخاصی که حق امضا دارند: خانم مریم نیک نهاد به سمت رییس هییت مدیره و آقای همراه علی محمدی نیا به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای مرتضی محمدی نیا به سمت منشی هییت مدیره و آقای مجتبی محمدی نیا به سمت عضو علی البدل هییت مدیره برای مدت سه سال و آقای مرتضی محمدی نیا به سمت مدیرعامل شرکت برای مدت دو سال انتخاب و مقرر گردید کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته، برات و اوراق بهادار با امضا خانم مریم نیک نهاد (نایب رییس هییت مدیره) یا آقای همراه علی محمدی نیا (نایب رییس هییت مدیره) به اتفاق امضا آقای مرتضی محمدی نیا مدیرعامل همراه با مهر شرکت دارای اعتبار و اوراق عادی ونامه ها با امضا آقای مرتضی محمدی نیا مدیرعامل همراه با مهر شرکت دارای اعتبار خواهد بود. 6 ـ بازرسان شرکت: آقای علی نیک بهار به سمت بازرس اصلی و آقای بهرام شیرمحمدلی به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. رییس ثبت اسنادواملاک گنبدکاوس

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی