اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت: 24679

شناسه ملی: 10380401114

تاریخ ثبت: 1384/07/13

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 17 نفر

تاریخ تاسیس: 1384/07/13

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1384/07/13:

432,000,000 ریال

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/11/16:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 05/03/1396 و نامه شماره 142034 مورخ 23/7/1396 مدیریت تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان مشهد تصمیمات ذیل اتخاذ شد:مدت فعالیت شرکت تا پایان شهریور ماه 1396 تمدید گردید و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ش 961116XXXX12399 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/02/05:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 25/10/1394 و نامه شماره 192960 مورخ 4/12/1394 اداره تعاون کار ورفاه اجتماعی مشهد تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مدت فعالیت شرکت تعاونی تا پایان شهریور 1395 تمدید شد. اساسنامه جدید شرکت تصویب شد. ش 950205XXXX03772 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/08/23:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 22/03/1394 و نامه مورخ 108680 مورخ 11/07/1394 اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان مشهد تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - اعضا هییت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: سید علی مرجانی به کد ملی 005778XXXX و اشکان فرخنده فال به کد ملی 106284XXXX و مهدی عابدی به کد ملی 094297XXXX وعلیرضا اباذری به کد ملی 070239XXXX و رضا پور ابراهیم به کد ملی 084945XXXX به عنوان اعضای اصلی هییت مدیره و آقایان علیرضا شیرانی به کد ملی 465033XXXX و عباس وطن زاده به کد ملی 073010XXXX و احمد شفیعی به کد ملی 093613XXXX به عنوان اعضای علی البدل هییت مدیره برای مدت سه سال انتخاب گردیدند. -آقایان علیرضا عرب به کد ملی 093076XXXX بسمت بازرس اصلی ورحیم رضا مشکینی به کد ملی 093965XXXX بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسالمالی انتخاب گردیدند. ش 940823XXXX97655 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/08/23:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 02/05/1394 و نامه شماره 119243 مورخ 28/07/1394 اداره تعاون کارو رفاه اجتماعی شهرستان مشهد تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - محل شرکت به آدرس مشهد رضا شهر ـ بلوار شهید کاوه ـ شهید کاوه 34 روبروی پروژه نیایش ـ پروژه نگارش تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. ش 940823XXXX30738 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/08/23:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 24/03/1394 و نامه مورخ 108680 مورخ 11/07/1394 اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان مشهد مورخ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - سمت اعضا هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای سید علی مرجانی به کد ملی 005778XXXX به سمت رییس هییت مدیره و آقای مهدی عابدی به کد ملی 094297XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و اقای علیرضا اباذری به کد ملی 070239XXXX به سمت منشی هییت مدیره و آقای اشکان فرخنده فال به کد ملی 106284XXXX به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره برای مدت 3 سال انتخاب گردیدند. - کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک ـ سفته- و برات و اوراق بهادار با امضای ثابت آقای اشکان فرخنده فال (مدیرعامل) و متغیرآقای سید علی مرجانی (رییس هییت مدیره) یا مهدی عابدی (نایب رییس هییت مدیره) و مهر شرکت دارای اعتبار است و اسناد عادی نامه ها با امضای اشکان فرخنده فال (مدیرعامل) و مهر شرکت معتبر خواهد بود ش 940823XXXX41628 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/11/05:

طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 28/4/92 شرکت مزبور واصله به تاریخ 1/11/92 مدت فعالیت شرکت تا تاریخ 1/9/93 تمدید گردید و طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 28/4/92 ضمن تصویب صورتهای سال مالی 91 و بودجه پیشنهادی سال 92 و آیین نامه نحوه امتیازبندی اعضا، آقایان علیرضا عرب و احمد اکبری شعرباف به سمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ش 1774216 ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/07/01:

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 5/8/91 شرکت مزبور واصله به تاریخ 25/6/92 صورتهای سال مالی 90 و بودجه پیشنهادی سال 91 به تصویب رسید و طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 5/8/91 اساسنامه جدید شرکت مشتمل بر 78 ماده و 58 تبصره به تصویب رسید. ش 1708366 ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهدمقدس

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورتجلسه هییت مدیره مورخه 11/10/89 شرکت مزبور، آقای سیدمهدی بدیعی به سمت رییس هییت مدیره و آقای سیدحمید هاشمی به سمت نایب رییس و آقای علیرضا شیرانی به سمت منشی و نیز با توجه به انقضا مدت مدیر عامل ، آقای اشکان فرخنده فال به سمت مدیر عامل جدید شرکت تا تاریخ 8/9/91 انتخاب گردید و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت پس از تصویب هییت مدیره با امضای ثابت آقای اشکان فرخنده فال ( مدیر عامل ) و یکی از دو امضای آقایان سیدمهدی بدیعی (رییس) یا سیدحمید هاشمی (نایب رییس) و مهر شرکت و نامه های عادی با امضای آقای اشکان فرخنده فال ( مدیر عامل ) و در صورت لزوم با امضای آقای سیدمهدی بدیعی (رییس) و مهر شرکت معتبر است. ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

خلاصه اظهارنامه و اساسنامه شرکت فوق که در تاریخ 13/7/84 تحت شماره 24679 در این اداره به ثبت رسیده برای اطلاع عموم آگهی می شود: 1 - موضوع شرکت: تهیه زمین با کاربری مسکونی و ساخت و ساز جهت اعضای شرکت 2 - موسسین شرکت: احمد شفیعی و سید مهدی بدیعی و سید مجید سجادی 3 - مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 4 - مرکز اصلی شرکت: مشهد، بلوار فردوسی، حد فاصل بین چهارراه فرامرز و مهدی 5 - سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/432 ریال منقسم به 72 سهم 000/000/6 ریالی با نام که مبلغ 000/500/428 ریال پرداخت گردیده است و مابقی در تعهد صاحبان سهام است که ظرف مدت یکسال باید به شرکت پرداخت گردد. 6 - اولین مدیران شرکت: آقایان سید مهدی بدیعی و حاج محمد خرمی نیا و احمد شفیعی و سید حمید هاشمی و حاج عبدالحسین لعل نوری به سمت اعضای اصلی هییت مدیره و آقای علیرضا شیرانی و علیرضا عرب به سمت عضو علی البدل هییت مدیره برای مدت سه سال انتخاب گردیدند که آقای حاج محمد خرمی نیا به سمت رییس هییت مدیره و آقای سید مهدی بدیعی به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای احمد شفیعی به سمت منشی هییت مدیره و آقای سید حمید هاشمی به سمت مدیر عامل شرکت انتخاب شدند. 7 - دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و رسمی و بانکی با امضای ثابت آقای سید حمید هاشمی و حاج محمد خرمی نیا (رییس هییت مدیره) و در غیاب رییس با امضای نایب رییس هییت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می باشد و اوراق عادی با امضای مدیر عامل یا نایب رییس هییت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می باشد. 8 - اساسنامه شرکت در 63 ماده و 14 تبصره به تصویب رسیده است. 9 - روزنامه خراسان جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. 10 - انحلال شرکت مطابق قانون تعاون و اساسنامه شرکت می باشد. 11 - بازرس اصلی و علی البدل: آقای اشکان فرخنده فال به سمت بازرس اصلی و آقای علیرضا دیداریان به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. رییس ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی