اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 4381

شناسه ملی:

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 7 نفر

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به موجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 10/2/1387 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: 1 ـ اعضا هییت مدیره عبارتند از: آقایان محمدحسین زارع مهرجردی ـ علی محمد حاتمی مجومرد ـ هدایت زارع مهرجردی برای مدت دو سال انتخاب شدند. 2 ـ آقای قاسم حاجی حسینی بسمت بازرس اصلی و آقای محمد معینی به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. 3 ـ روزنامه کثیرالانتشار پیمان یزد جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. 4 ـ صورتهای مالی سال 1386 مورد تصویب قرار گرفت. و بموجب صورتجلسه هییت مدیره مورخ 10/2/1387 آقای علی محمد حاتمی مجومرد به سمت رییس هییت مدیره و آقای هدایت زارع مهرجردی به سمت نایب رییس و آقای محمدحسین زارع مهرجردی به سمت مدیرعامل انتخاب شدند و حق امضا کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضا مشترک مدیرعامل و رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار است. به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1/5/1387 و صورتجلسه هییت مدیره مورخ 1/5/1387 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: 1 ـ سرمایه شرکت از مبلغ 000/000/000/5 ریال به مبلغ 000/000/000/6 ریال از محل نقدی افزایش یافت و ماده 6 اساسنامه به شرح ذیل اصلاح گردید: ماده 6 : سرمایه شرکت مبلغ 000/000/000/6 ریال منقسم به 6000 سهم یک میلیون ریالی با نام که که تماما پرداخت گردیده است. مسیول ثبت شرکتهای یزد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی