اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 2836

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1382/04/28

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 12 نفر

تاریخ تاسیس: 1382/04/28

سرمایه ثبتی


پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

پیرو آگهی شماره 03/16819 مورخ 29/4/82 باستناد صورتجلسات مجمع عمومی فوق العاده مورخ 30/10/85 و مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1/11/85 تغییرات ذیل حاصل شده که جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. 1 ـ ترازنامه مالی سال 1384 مورد تصویب مجمع قرار گرفت. 2 ـ اقایان سید کمال علی محمدی ـ حسین اشرفی امیری ـ سید ناصر عزیزی ـ سید حجت اله موسوی کانی و محمود حسن پور به عنوان اعضا هییت مدیره بمدت دو سال انتخاب گردیدند. 3 ـ آقایان عبداله علی منش و سید محمد داور به عنوان بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند. 4 ـ روزنامه کثیر الانتشار اطلاعات جهت درج آگهی شرکت تعیین گردید. 5 ـ برابر صورتجلسه هییت مدیره مورخ 2/11/85 آقای سید حجت اله موسوی کانی به سمت رییس هییت مدیره و آقای حسین اشرفی امیری به سمت نایب رییس و آقای سید کمال علی محمدی به سمت مدیر عامل و آقایان سید ناصر عزیزی ومحمود حسن پور به عنوان اعضا هییت مدیره شرکت انتخاب و مقرر گردید کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت از قبیل (چک، سفته، بروات) و عقود اسلامی با امضا مدیر عامل و یکی از اعضا هییت مدیره با مهر شرکت معتبر و سایر نامه های اداری با امضا مدیر عامل دارای اعتبار است. سرپرست ثبت اسناد بابل

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

خلاصه اظهارنامه و اساسنامه شرکت شیمیایی بابل شیمی سهامی خاص که در تاریخ 28/4/82 تحت شماره 2836 در این اداره به ثبت رسیده و از لحاظ امضا ذیل ثبت تکمیل گردیده برای اطلاع عموم در روزنامه رسمی آگهی می شود: 1 - موضوع شرکت: تهیه و توزیع و خرید و فروش مواد شیمیایی پس از اخذ مجوزهای قانونی لازم. 2 - مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود 3 - مرکز اصلی شرکت: بابل - جاده شهید صالحی - بخش کتاب - ساختمان دکتر علی محمدی طبقه سوم 4 - سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی که کل مبلغ یک میلیون ریال آن طی گواهی شماره 447/9230/56 مورخه 18/4/82 بانک تجارت شعبه مرکزی بابل به حساب 49657 پرداخت گردیده است. 5 - اولین مدیران شرکت: آقای سیدکمال علی محمدی به سمت مدیرعامل و رییس هییت مدیره و آقای سیداحمد علی محمدی به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای سیدحسین علی محمدی به سمت عضو هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. 6 - دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی و سایر نامه های اداری با امضا آقای سیدکمال علی محمدی با مهر شرکت معتبر می باشد. 7 - اختیارات مدیرعامل: برابر مفاد اساسنامه 8 - روزنامه جام جم جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید. 9 - بازرس اصلی و علی البدل: آقایان عبدا علی منش و اسماعیل تقوی به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند. رییس اداره ثبت اسناد و املاک بابل

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی