اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت:

شناسه ملی: 10861600052

تاریخ ثبت: 1388/09/02

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

آدرس: بهبهان ، کوی ذوالفقار بلوار شهید نیاکان

تاریخ تاسیس: 1388/09/02

کد پستی: 6361664838

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت نستوه سازه آریاگان سهامیخاص ـ تحت شماره: 2392 مورخه: 12/8/88 با کد شناسه ملی: 108616XXXX2 در این اداره به ثبت رسیده که خلاصه اساسنامه و اظهارنامه آن در روزنامه رسمی و در روزنامه کثیرالانتشار جهت اطلاع عموم بشرح زیر آگهی میشود: 1ـ نام شرکت: نستوه سازه آریاگان (سهامیخاص) 2ـ موضوع شرکت: انجام کارهای ساختمانی اعم از اماکن مسکونی، تجاری، اداری، انجام کارهای راهسازی اعم از جادههای اصلی و فرعی، آسفالت، خاکریزی و خاکبرداری، انجام کارهای کشاورزی اعم از ایجاد و نگهداری فضای سبز، انجام کارهای خدماتی اعم از امور غذا و تنظیفات، انجام کارهای تاسیساتی اعم از خطوط لوله گاز، آب، برق. 3ـ سرمایه شرکت: مبلغ یک میلیون ریال منقسم به یکصد سهم ده هزار ریالی بانام میباشد که 35% آن نقدی و 65% آن تعهدی میباشد. 4ـ مرکز اصلی شرکت: بهبهان، کوی ذوالفقار بلوار شهید نیاکان کدپستی: 636166XXXX تلفن: 091637XXXX7 5ـ مدت از تاریخ ثبت بمدت نامحدود. 6ـ اختیارات مدیرعامل طبق مفاد اساسنامه میباشد. 7ـ اعضای هیئتمدیره عبارتند از: آقای حسین خواجهپور بسمت مدیرعامل، خانم آزاده خواجه پور به سمت رئیس هیئتمدیره و محمدرضا خواجهپور بسمت نائبرئیس هیئتمدیره مدت دو سال تعیین و انتخاب شدند. 8ـ حق امضاء اوراق مالی و اسناد تعهدآور (چک ـ سفته بروات قرادادها) با امضاء حسین خواجهپور (مدیرعامل) همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. 9ـ بازرسین عبارتند از: آقای محمدرضا پیروزی بازرس اصلی و آقای مجتبی اثنیعشری بازرس علیالبدل برای یک سال مالی انتخاب شدند. 10ـ روزنامه رسالت جهت درج آگهیهای شرکت تعیین شد. اداره ثبت اسناد و املاک بهبهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی