اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت:

شناسه ملی: 10660010300

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 6 نفر

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1390/09/23:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی و هییت مدیره مورخ 21/8/90 در شرکت تعاونی 3342 سازه گستر گیلان ( سهامی خاص) با شماره 201 و با شناسه ملی 106600XXXX0 تغییرات ی حاصل گردیده که جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. 1 آقای یونس نجفی به عنوان بازرس اصلی و خانم شهناز صحرایی به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب می گردند. 2 به موضوع فعالیت شرکت خدمات گازرسانی و تاسیس ات مربوط اضافه گردید و بدین ترتیب ماده 3 اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. 3 آقای بهمن مهدیان به عنوان رییس هییت مدیره، آقای امیر شریفی به عنوان نایب رییس هییت مدیره و خانم مریم نجفی به عنوان منشی هییت مدیره و آقای لطف اله صحرایی به عنوان مدیر عامل منصوب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی و تعهدآور با امضا مشترک مدیر عامل و رییس هییت مدیره همراه با مهر تعاونی و سایر اوراق و نامه ها با امضا مدیر عامل و مهر تعاونی معتبر می باشد. رییس ثبت اسناد و املاک شهرستان گیلانغرب

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی