اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 10817

شناسه ملی: 10660108260

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 11 نفر

کد پستی: 6714773813

آدرس: کرمانشاه ، بلوار گلریزان ، کوچه 334 پلاک 12

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1396/04/01:

2,000,000,000 ریال

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1399/02/02:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 26/12/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 سرمایه شرکت از مبلغ 000/000/000/2 ریال به مبلغ 000/000/000/7 ریال منقسم به 700/000 سهم بانام، به ارزش هر سهم 000/10 ریال که تماماً از طریق صدور سهام جدید و از محل تبدیل مطالبات حال شده پرداخت گردیده، افزایش یافت در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ش 990202XXXX01361 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمانشاه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/11/17:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 30/10/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد ابراهیمی به شماره ملی 325708XXXX به سمت مدیر عامل و رییس هییت مدیره و خانم لیلا اقبالی به شماره ملی 325643XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و خانم ایران باتمانی به شماره ملی 325296298 به سمت عضو هییت مدیره برای مدت دوسال انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار از قبیل سفته، چک، برات و اسناد تعهدآور و با امضای آقای محمد ابراهیمی به عنوان مدیر عامل و رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت و همچنین کلیه نامه های عادی و مکاتبات اداری با امضای آقای محمد ابراهیمی به عنوان مدیر عامل و رییس هییت مدیره با مهر شرکت دارای اعتبار خواهد بود. ش 981117XXXX36169 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمانشاه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/11/17:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 29/10/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 آقای شهاب زارع به شماره ملی 494923XXXX به عنوان بازرس اصلی، آقای یوسف امیری به شماره ملی 325383XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. 2 اعضا هییت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: خانم لیلا اقبالی به شماره ملی 325643XXXX و آقای محمد ابراهیمی به شماره ملی 325708XXXX و خانم ایران باتمانی به شماره ملی 325296XXXX به عنوان اعضای اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ش 981117XXXX54703 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمانشاه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/11/15:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 28/10/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ سمت اعضا هییت مدیره به ترتیب ذیل تعیین گردید: خانم لیلا اقبالی به شماره ملی 325643XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای محمد ابراهیمی به شماره ملی 325708XXXX به سمت مدیرعامل ورییس هییت مدیره و خانم ایران باتمانی به شماره ملی 325296XXXX به سمت عضو هییت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. 2 ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار از قبیل سفته، چک، برات و اسناد تعهدآور با امضای مدیرعامل ورییس هییت مدیره آقای محمد ابراهیمی همراه با مهر شرکت و همچنین کلیه نامه های عادی و مکاتبات اداری با امضای منفرد مدیرعامل ورییس هییت مدیره آقای محمد ابراهیمی همراه با مهر شرکت دارای اعتبار خواهد بود. ش 961116XXXX57401 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمانشاه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/11/15:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 27/10/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ اعضا هییت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: خانم لیلا اقبالی به شماره ملی 325643XXXX تا تاریخ 27/10/1398 و آقای محمد ابراهیمی به شماره ملی 325708XXXX تا تاریخ 27/10/1398 و خانم ایران باتمانی به شماره ملی 325296XXXX تا تاریخ 27/10/1398 2 ـ آقای یوسف امیری به شماره ملی 325383XXXX به عنوان بازرس اصلی، آقای شهاب زارع به شماره ملی 494923XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ش 961116XXXX69133 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمانشاه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/05/26:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 01/04/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ سرمایه شرکت از مبلغ 1000000 ریال منقسم به یکصدسهم بانام ده هزار ریالی به مبلغ 2XXXXXXXX0 ریال منقسم به 200000 سهم بانام 10000 ریالی از محل تبدیل مطالبات نقدی حال شده اشخاص از شرکت و صدور سهام جدیدکه تماما پرداخت شده می باشد افزایش یافت، در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه بشرح مذکور اصلاح گردید. ش 960526XXXX14864 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمانشاه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/05/26:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 01/04/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ برابرگواهی هییت مدیره کلیه سرمایه تعهدی شرکت توسط صاحبان سهام پرداخت گردیده است. ش 960526XXXX37205 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمانشاه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/05/26:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 30/03/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ آقای شهاب زارع به شماره ملی 494923XXXX به عنوان بازرس اصلی، آقای شهریار مرادی به شماره ملی 325759XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. 2 ـ اعضا هییت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای محمد ابراهیمی بهشماره ملی 325708XXXX ـ خانم لیلا اقبالی به شماره ملی 325643XXXX ـ خانم ایران باتمانی به شماره ملی 325296XXXX برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ش 960526XXXX84445 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمانشاه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/06/25:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 15/06/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ آقای محمد ابراهیمی به شماره ملی 325708XXXX به عنوان مدیرعامل و رییس هییت مدیره ـ خانم لیلا اقبالی به شماره ملی 325643XXXX به عنوان نایب رییس هییت مدیره ـ خانم ایران باتمانی به شماره ملی 325296XXXX به عنوان عضو هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب و منصوب شدند. دارندگان حق امضا: مقرر گردید کلیه اسناد و اوراق بهاداربانکی از قیبل چک، سفته، برات و اسناد تعهدآوروهمچنین کلیه نامه های عادی ومکاتبات اداری با امضای منفردمدیرعامل و همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد. ش 950625XXXX20743 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمانشاه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/06/25:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 14/06/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای محمد ابراهیمی بشماره ملی 325708XXXX وخانمها: لیلا اقبالی بشماره ملی 325643XXXX و خانم ایران باتمانی به شماره ملی 325296XXXX به عنوان اعضای اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب ومنصوب شدند. ـ آقای شهاب زارع بشماره ملی 494923XXXX به عنوان بازرس اصلی و آقای شهریار مرادی بشماره ملی 325759XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب ومنصوب شدند. ـ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. ش 950625XXXX73743 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمانشاه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/08/13:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 04/08/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ محل شرکت در واحد ثبتی کرمانشاه به آدرس :کرمانشاه، بلوار گلریزان، کوچه 334 پلاک 12 کدپستی 671477XXXX منتقل گردید. ش 940813XXXX00911 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمانشاه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/07/05:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 19/06/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ آقای شهاب زارع به شماره ملی 494923XXXX به عنوان بازرس اصلی، آقای شهریار مرادی به شماره ملی 325759XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. 2 ـ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. 3 ـ اعضا هییت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: خانم لیلا اقبالی به شماره ملی 325643XXXX تا تاریخ 16/09/1395 و آقای محمد ابراهیمی به شماره ملی 325708XXXX تا تاریخ 16/09/1395 و خانم ایران باتمانی به شماره ملی 325296XXXX تا تاریخ 16/09/1395 . ش 673719XXXX سرپرست ثبت اسناد و املاک ناحیه یک کرمانشاه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/07/05:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 19/06/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار از قبیل چک، سفته، برات و اسناد تعهدآور همچنین کلیه نامه های عادی و مکاتبات اداری با امضا منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد. 2 ـ سمت اعضا هییت مدیره به ترتیب ذیل انتخاب گردید: خانم لیلا اقبالی به شماره ملی 325643XXXX به عنوان نایب رییس هییت مدیره و آقای محمد ابراهیمی به شماره ملی 325708XXXX به عنوان مدیرعامل و رییس هییت مدیره و خانم ایران باتمانی به شماره ملی 325296XXXX به عنوان عضو هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ش 673719XXXX سرپرست ثبت اسناد و املاک ناحیه یک کرمانشاه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخه 2/2/89 تصمیماتی بشرح زیر اتخاذ گردید. الف ـ افراد ذیل بسمت اعضا هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. محمد ابراهیمی، فرزانه لطفی، مصطفی باده بخش. ب ـ فروزنده امیری بیگوند و محمد جلال خادمی بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. ج ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی انتخاب گردید. د ـ طبق صورت جلسه هییت مدیره مورخ 2/2/89 محمد ابراهیمی به عنوان رییس هییت مدیره و مدیرعامل و فرزانه لطفی به عنوان نایب رییس هییت مدیره و مصطفی باده بخش به عنوان عضو هییت مدیره انتخاب شدند ضمنا کلیه اسناد و اوراق تعهدآور بانکی و اوراق عادی و اداری به امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می باشد. مسیول ثبت شرکتهای ثبت کرمانشاه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ 29/11/85 شرکت مزبور که در تاریخ 1/12/85 به این اداره رسیده است. 1 - اعضای هییت مدیره برای مدت باقیمانده دو سال به قرار ذیل انتخاب شدند. محمد ابراهیمی، فرزانه لطفی، مصطفی باده بخش 2 - به موجب صورتجلسه هییت مدیره مورخ 29/11/85 محمد ابراهیمی به سمت رییس هییت مدیره و مدیرعامل و فرزانه لطفی به سمت نایب رییس هییت مدیره و مصطفی باده بخش به سمت عضو هییت مدیره تعیین گردیدند. امضای کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور و بانکی با امضای منفرد محمد ابراهیمی و اوراق عادی و مراسلات با امضای محمد ابراهیمی و مهر شرکت معتبر است. مسیول ثبت شرکتهای کرمانشاه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی