اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 4274

شناسه ملی: 14000182830

تاریخ ثبت: 1390/12/10

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 13 نفر

آدرس: شهرستان دزفول بخش مرکزی فرهنگ شهر خیابان فرهنگ شهر خیابان فرهنگ 1 پلاک 0 طبقه همکف

کد پستی: 6461896768

تاریخ تاسیس: 1390/12/10

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1390/12/10:

3,500,000 ریال

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/01/21:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 20/09/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی دزفول به آدرس شهرستان دزفول- بخش مرکزی- فرهنگ شهر ـخیابان فرهنگ شهر ـ خیابان فرهنگ 1 - پلاک : 0 طبقه همکف کدپستی: 646189XXXX تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. ش 980121XXXX60371 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری دزفول

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/01/21:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 20/09/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضای هییت مدیره به شرح ذیل تعیین گردید: حسن محمدی کهنکی به شماره ملی: 200126XXXX به سمت رییس هییت مدیره و مدیرعامل و افشین ازادی به شماره ملی: 182932XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و خدایار حاجیوند سلیمی به شماره ملی: 417044XXXX به سمت عضو هییت مدیره. کلیه اسناد، اوراق بهادارو تعهدآوراز قبیل چک، سفته و برواتهمچنین کلیه نامه های عادی و اداری با امضای مدیرعامل و رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار میباشد. ش 980121XXXX44138 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری دزفول

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/01/21:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 20/09/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضا هییت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: حسن محمدی کهنکی کد ملی: 200126XXXX و افشین ازادی کد ملی: 182932XXXX و خدایار حاجیوند سلیمی کد ملی: 417044XXXX . عبدالحسین حسین پور گماری با کد ملی: 200214XXXX به عنوان بازرس اصلی و اسفندیار نعمتی با کد ملی: 200355XXXX عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه رسالت جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ش 980121XXXX53294 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری دزفول

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/10/08:

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 6/8/92 که در تاریخ 19/8/92 بدین اداره وصول و در تاریخ 1/10/92 تکمیل گردید در شرکت مرقوم تصمیمات زیر بعمل آمد: 1 ـ صغرا حیدر بهداروندیان به شماره ملی 175607XXXX ، حامد حسن پور به شماره ملی 200326XXXX و ماندانا عنایتی راد به شماره ملی 200224XXXX به عنوان اعضا هییت مدیره برای مدت دو سال تعیین شدند. 2 ـ آقای سعید عجمی بختیاروند به شماره ملی 182950XXXX به عنوان بازرس اصلی و محمد حسن امیدی به شماره ملی 199007XXXX به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. 3 ـ روزنامه رسالت جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. 4 ـ بموجب صورت جلسه هییت مدیره مورخ 6/8/92 صغرا حیدر بهداروندیان به سمت رییس هییت مدیره و حامد حسن پور به سمت نایب رییس هییت مدیره و ماندانا عنایتی راد به سمت عضو هییت مدیره و غریب محمودی کوهی به سمت مدیر عامل (خارج از شرکت) تعیین و مقرر شد کلیه اوراق و اسناد بهادار چک سفته با امضا رییس هییت مدیره با مهر شرکت و کلیه اوراق عادی و اداری با امضا مدیر عامل یا رییس هییت مدیره با مهر شرکت معتبر میباشد. ذیل ثبت از لحاظ امضا در مورخ 8/10/92 تکمیل شد. ش 301040XXXX780129XXXX رییس اداره ثبت اسناد و املاک دزفول

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/04/19:

پیرو آگهی شماره 30982 _ 22/12/90 و باستناد صورت جلسه هییت مدیره مورخ 29/2/92 در شرکت مرقوم تصمیمات زیر بعمل آمد: 1 _ خانم صغرا حیدر بهداروندیان به سمت رییس هییت مدیره و هوشنگ غلامی به سمت نایب رییس هییت مدیره و حامد حسن پور به سمت عضو هییت مدیره و احسان کوهی کمالی (از بیرون شرکت) به سمت مدیر عامل تعیین و کلیه اوراق و اسناد بهادار چک، سفته و... با امضا رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. کلیه اوراق عادی و اداری با امضا مدیر عامل یا رییس هییت مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد. ذیل ثبت از لحاظ امضا در مورخ 11/4/92 تکمیل شد. ش 301040XXXX140624XXXX رییس اداره ثبت اسناد و املاک دزفول

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

باستناد صورت جلسات مجمع فوق العاده و هییت مدیره مورخ 6/4/91 در شرکت مرقوم تصمیمات زیر بعمل آمد: 1 ـ 65 درصد تعهدی سرمایه پرداخت شد. 2 ـ سرمایه شرکت از مبلغ ده میلیون ریال به چهارصد میلیون ریال منقسم به 1000 سهم چهارصد هزار ریالی با نام افزایش یافت که گواهی شماره 47/2303 ـ 5/4/91 بانک سرمایه شعبه دزفول موید آن است. ذیل ثبت از لحاظ امضا در مورخ 15/5/91 تکمیل شد. رییس اداره ثبت اسناد و املاک دزفول

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت مرقوم تحت شماره 4274 مورخه 10/12/90 و ب شناسه ملی 140001XXXX0 در این اداره بثبت رسیده که خلاصه اساسنامه و اظهارنامه آن در روزنامه رسمی و در روزنامه کثیرالانتشار رسالت جهت اطلاع عموم بشرح زیر آگهی میشود 1 ـ موضوع شرکت: انجام کلیه فعالیتهای عمرانی تاسیساتی و خدماتی اعم از طراحی محاسبه و اجرای سازه های فولادی بتنی و سوله تاسیسات آب و فاضلاب شبکه های آبیاری تحت فشار شبکه های آبرسانی بندهای انحرافی شبکه های آبیاری و زهکشی اصلی و فرعی فضای سبز و گلخانه پلسازی عملیات راهسازی اجرای خطوط لوله آب و گاز و غیره توزیع و انتقال نیرو کارهای مربوط به تسطیح اراضی 2 ـ سرمایه شرکت: مبلغ 10000000 ریال بطور نقد منقسم به 1000 سهم 10000 ریالی بانام که بموجب گواهی شماره 3727/1161 ـ 27/9/90 بانک مسکن شعبه مرکزی دزفول بابت 35 درصد سرمایه مبلغ 3500000 ریال واریز و مابقی در تعهد سهامداران می باشد. 3 ـ مرکز اصلی شرکت: دزفول ـ خ شریعتی نبش خ حضرت رسول مجتمع شریعتی طبقه دوم واحد 5 کدپستی 646178XXXX 4 ـ مدت از تاریخ ثبت بمدت نامحدود 5 ـ اختیارات مدیرعامل طبق مفاد اساسنامه 6 ـ اعضای هییت مدیره عبارتند از: آقای حامد حسن پور بسمت مدیرعامل صغرا حیدر بهداروندیان بسمت رییس هییت مدیره و هوشنگ غلامی بسمت نایب رییس هییت مدیره برای مدت دو سال تعیین و انتخاب شدند. 7 ـ کلیه اوراق مالی و اسناد تعهدآور (چک ـ سفته بروات قراردادها) باامضا رییس هییت مدیره با مهر شرکت معتبر می باشد و سایر اوراق عادی و اداری باامضا مدیرعامل یا رییس هییت مدیره با مهر شرکت معتبر می باشد. 8 ـ بازرسین عبارتند از: سعید عجمی بختیاروند به عنوان بازرس اصلی محمد حسن امیدی به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند 9 ـ روزنامه رسالت جهت درج آگهیهای شرکت تعیین شد. ذیل ثبت از لحاظ امضا در مورخ 22/12/90 تکمیل شد. رییس اداره ثبت اسناد و املاک دزفول

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی