اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 271

شناسه ملی: 10300019735

تاریخ ثبت: 1384/02/18

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 8 نفر

تاریخ تاسیس: 1384/02/18

سرمایه ثبتی


پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/12/18:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 02/12/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ اعضا هییت مدیره تا تاریخ 2/12/1397 بشرح ذیل تعیین گردیدند. ـ خانم زهرا قیاسی به شماره ملی 454952XXXX ـ خانم اقدس قیاسی به شماره ملی 454992XXXX ـ آقای محمد کریم بیگ زاده به شماره ملی 451987XXXX 2 ـ آقای مجتبی ملکی به شماره ملی 451951XXXX به سمت بازرس اصلی و آقای یارمحمد عبدی به شماره ملی 451951XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ش 951218XXXX06205 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری دهلران

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/12/18:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 02/12/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ ماده 31 اساسنامه بشرح ذیل تغییر نمود: شرکت بوسیله هییت مدیره ای مرکب از 3 نفر عضو که بوسیله مجمع عمومی عادی از بین صاحبان سهام انتخاب می شوند اداره خواهد شد. مدیران کلا یا بعضا قابل عزل می باشند. 2 ـ مدت ماموریت بازرسان از یکسال به یکسال مالی تغییر یافت و ماده 46 اساسنامه اصلاح گردید. ش 951218XXXX32295 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری دهلران

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/12/18:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 02/12/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ سمت اعضا هییت مدیره تا تاریخ 2/12/1397 بشرح ذیل تعیین گردیدند. ـ خانم زهرا قیاسی به شماره ملی 454952XXXX به سمت رییس هییت مدیره ـ خانم اقدس قیاسی به شماره ملی 454992XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره ـ آقای محمد کریم بیگ زاده به شماره ملی 451987XXXX به سمت مدیرعامل و عضو اصلی هییت مدیره 2 ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اوراق عادی و نامه های اداری با امضا مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است. ش 951218XXXX60161 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری دهلران

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

خلاصه اظهارنامه و اساسنامه و شرکت فوق که درتاریخ 18/2/84 تحت شماره 271 در این اداره به ثبت رسیده جهت اطلاع عموم در روزنامه های کثیرالانتشار آگهی می شود. 1 - موضوع شرکت: خدمات اداری و پشتیبانی شامل جذب نیروی فنی و ساده, تهیه و پخت وسرو غذا تهیه ماشین آلات سبک و سنگین وراه سازی, ایجاد و نگهداری فضای سبز, نگهداری تاسیسات فنی و برقی مخابرات و ماکروویو 2 - مدت شرکت از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 3 - مرکز اصلی شرکت: دهلران خیابان استاد شهریار 4 - سرمایه شرکت مبلغ سه میلیون ریال منقسم به یکصد سهم با نام سی هزار ریالی که مبلغ یک میلیون و پنجاه هزار ریال بموجب گواهی شماره 19070/66 مورخ 14/2/84 بانک تجارت دهلران پرداخت و بقیه در تعهد صاحبان سهام میباشد. 5 - مدیران شرکت: آقای نادر قیاسی به سمت رییس هییت مدیره سجاد بیگ زاده به سمت نایب رییس هییت مدیره یاسر بیگ زاده به سمت منشی هییت مدیره و محمدکریم بیگ زاده به سمت مدیرعامل شرکت برای مدت دو سال تعیین گردیدند. دارندگان حق امضا امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور بانکی از قبیل چک نقدو برات وغیره بامضای آقای محمد کریم بیگ زاده مدیرعامل همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات بامضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. 7 -اختیارات مدیرعامل مطابق اساسنامه 8 - بازرسان شرکت آقایان یارمحمد عبدی و مجتبی ملکی بترتیب به عنوان بازرسان اصلی وعلی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. 9 - روزنامه اطلاعات جهت انتشار آگهی های شرکت تعیین گردید رییس ادراه ثبت اسناد و املاک دهلران

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی