اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت: 54834

شناسه ملی: 14005253826

تاریخ ثبت: 1394/07/06

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 7 نفر

کد پستی: 8199844613

تاریخ تاسیس: 1394/07/06

آدرس: اصفهان ، برخوار ، منطقه صنعتی دولت آباد ، خیابان بوعلی سینا نبش کوچه آجر دانیال

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1394/07/06:

63,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/07/06:

تاسیس شرکت تعاونی مهندسی طراحی و ساخت آراد ماشین سپاهان درتاریخ 06/07/1394 به شماره ثبت 54834 به شناسه ملی 140052XXXX6 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: تهیه و اجرای طرح و اداره واحد تولیدی در زمینه تولید دستگاه های صنعتی معادن شن و ماسه و سنگبری ها با استفاده از سرمایه و نیروی کار و مهارت اعضا و فروش محصولات تولیدی. تبصره 1 : شرکت می تواند برای اجرای طرح مصوب و موارد مندرج در بالا، با رعایت مقررات و اساسنامه و قراردادهای منعقده، از سرمایه و ذخایر موجود، اعتبارات سرمایه گذاری های بخش دولتی، عمومی، تعاونی، بانک ها و اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر، هدایای نقدی و جنسی افراد و موسسات استفاده نموده و اقدام به اخذ اعتبارات و تسهیلات بانکی نماید. تبصره 2 : در صورتیکه از طریق ارگان دولتی و یا عمومی ذیربط، ضوابط و مقرراتی در زمینه، نوع و نحوه کار و اشتغال، وسایل، تجهیزات، تاسیسات و اماکن مورد نیاز فعالیت قانونی شرکت و سایر موارد مربوط وضع شده باشد، شرکت مکلف به رعایت آنهاست. تبصره 3 : شرکت می تواند مصالح، وسایل، تجهیزات، ماشین آلات، تاسیسات، انبارها و کارگاهها و دیگر نیازمندیهای خود را به طریق مقتضی و مقرون به صرفه تامین نموده و در جهت تحقق اهداف شرکت در موسسات تولیدی، تعاونی و دیگر نهادهای اقتصادی سرمایه گذاری کند و یا اقدام به خرید سهام کارخانجات و موسسات دولتی و غیردولتی نماید. تبصره 4 : در صورتیکه برای انجام هریک از فعالیتهای موضوع تعاونی، نیاز به اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح قانونی باشد تعاونی مکلف به اخذ آن است. تبصره 5 : شرکت می تواند با توجه به نوع فعالیت، با رعایت مقررات اقدام به صدور تولیدات خود به خارج از کشور نماید و یا نیازمندیهای خود را از خارج تامین نماید. همچنین با برگزاری نمایشگاه و یا شرکت در نمایشگاههای داخلی و بین المللی، ایجاد دفاتر نمایندگی و شعب در داخل و خارج کشور تولیدات خود را عرضه نماید. تبصره 6 : شرکت مکلف است در جهت ارتقا دانش و مهارتهای فنی و شغلی اعضای خود با دستگاهها و موسسات ذیربط همکاری نموده و موجبات شرکت هییت مدیره، مدیرعامل، بازرس و دیگر اعضا را در دوره های آموزشی و تخصصی مربوطه فراهم نماید. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: اصفهان، برخوار، منطقه صنعتی دولت آباد، خیابان بوعلی سینا ـ نبش کوچه آجر دانیال ـ کدپستی 819984XXXX سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/63 ریال منقسم به 21 سهم 000/000/3 ریالی با نام می باشد که 000/000/21 توسط موسسین طی گواهی مورخ 15/5/1394 نزد بانک توسعه تعاون شعبه برخوار پرداخت گردیده است و بقیه در تعهد سهامداران می باشد. اولین مدیران شرکت: زهرا اسلامی اشنی به سمت رییس هییت مدیره به شماره ملی 108029XXXX ـ هادی رضایی به سمت نایب رییس هییت مدیره و مدیرعامل به شماره ملی 129258XXXX ـ حامد رضایی به سمت منشی و عضو اصلی هییت مدیره به شماره ملی 128835XXXX ـ غلامحسین رضایی به سمت عضو علی البدل هییت مدیره به شماره ملی 417242XXXX ـ منیژه حقیقی اشنی به سمت عضو علی البدل هییت مدیره به شماره ملی 128169XXXX برای مدت 3 سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت به امضای هادی رضایی و زهرا اسلامی همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری به امضای هادی رضایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. اختیارات مدیر عامل: طبق اساسنامه بازرسان: زهرا رضایی به شماره ملی 129265XXXX به عنوان بازرس اصلی و فاطمه حداد اشنی به شماره ملی 128180XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.. ش 940706XXXX98865 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی