اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 441231

شناسه ملی: 10320886174

تاریخ ثبت: 1392/04/17

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

تاریخ تاسیس: 1392/04/17

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1392/04/17:

1,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/04/18:

شرکت فوق در تاریخ 17/4/1392 تحت شماره 441231 و شناسه ملی 103208XXXX4 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 17/4/1392 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار ابرار آگهی می شود. 1 موضوع شرکت: صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی و کلیه فعالیتهای مجاز بازرگانی، اخذ وام و تسهیلات از بانکها و موسسات مالی، اعتباری، دولتی و خصوصی داخلی و خارجی، اخذ و اعطای نمایندگی و عقدقرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح. 2 مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3 مرکز اصلی شرکت: 13 استان تهران شهر تهران میدان فاطمی ساختمان فاطمی طبقه هفتم واحد 76 کدپستی 143166XXXX/4 سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/1 ریال منقسم به یکصد سهم 000/10 ریالی که تعداد یکصد سهم بانام می باشد که مبلغ 000/350 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 9280233 مورخ 12/3/1392 نزد بانک سامان شعبه مرکزی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. 5 اولین مدیران شرکت: 15 آقای سجاد بیگوند به شماره ملی 325835XXXX به سمت رییس هییت مدیره 25 آقای محسن بیگوند به شماره ملی 325682XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره 35 آقای بهمن امینی به شماره ملی 325135XXXX به سمت عضو هییت مدیره 45 آقای بهمن امینی به شماره ملی 325135XXXX به سمت مدیر عامل به مدت 2 سال انتخاب گردیدند. 6 دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت و اوراق عادی و اداری با امضا مدیر عامل و همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 7 اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه. 8 بازرس اصلی و علی البدل: 18 خانم زهرا بگوند به شماره ملی 325865XXXX به عنوان بازرس اصلی 28 خانم مهسا اکبری نیرومند به شماره ملی 324053XXXX به عنوان بازرس علی البدل پ 1672214 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی