اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 938

شناسه ملی: 10860383228

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 22 نفر

سرمایه ثبتی


پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/12/07:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 04/12/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حسین صادقی کوتمهر به کد ملی 155182XXXX شهناز صادقی کوتمهر به کد ملی 155191XXXX مریم صادقی کوتمهر به کد ملی 155273XXXX به عنوان اعضای هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. حسن دادروان به کد ملی 155282XXXX به سمت بازرس اصلی و احمد حسن زاده مقدم به کد ملی 155222XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ش 981207XXXX22825 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مراغه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/12/07:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 04/12/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حسین صادقی کوتمهر به کد ملی 155182XXXX به سمت رییس هییت مدیره شهناز صادقی کوتمهر به کد ملی 155191XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره مریم صادقی کوتمهر به کد ملی 155273XXXX به سمت مدیر عامل و عضو هییت مدیره تعیین شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی و هم چنین اوراق عادی و نامه ها با امضا منفرد مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ش 981207XXXX32581 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مراغه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/12/03:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 14/11/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: نام شرکت به " کشت وصنعت آوای سبز رصد آذربایجان" تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ش 981203XXXX97866 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مراغه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/11/05:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 20/09/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: نام شرکت به " آوای سبز رصد آذربایجان " تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ش 981105XXXX41184 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مراغه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/12/27:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 12/12/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی و هم چنین اوراق عادی و نامه ها با امضا مدیرعامل(مریم صادقی کوتمهر)همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ش 971227XXXX59220 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مراغه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/08/26:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 30/07/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سید علی اصغر مجتهد حایری با کد ملی 155206XXXX ، مریم صادقی کوتمهر با کد ملی 155273XXXX ، معصومه مجتهد حایری با کد ملی 155050XXXX به عنوان اعضای هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ایرج محمدی امیر به کد ملی 155193XXXX به سمت بازرس اصلی احمد حسن زاده مقدم کد ملی 155222XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ش 970826XXXX43132 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مراغه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/08/26:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 30/07/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مریم صادقی کوتمهر به کد ملی 155273XXXX بسمت مدیرعامل و رییس هییت مدیره سید علی اصغر مجتهد حایری به کد ملی 155206XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره معصومه مجتهد حایری به کد ملی 155050XXXX به سمت عضو هییت مدیره به مدت دو سال تعیین شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی و هم چنین اوراق عادی و نامه ها با امضا نایب رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ش 970826XXXX81616 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مراغه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/12/22:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 03/12/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: نشانی شرکت به آدرس جدید: استان آذربایجان شرقی ـ شهرستان مراغه ـ بخش سراجو ـ دهستان سراجوی جنوبی ـ روستا آغبلاغ فتوحی ـ خیابان امام خمینی ـ کوچه شبنم ـ پلاک 0 ـ طبقه همکف ـ کدپستی 553415XXXX تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح مذکور اصلاح گردید. ش 961222XXXX24818 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مراغه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/07/18:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 30/05/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هییت مدیره بشرح ذیل: مریم صادقی کوتمهر به شماره ملی 155273XXXX سیدعلی اصغر مجتهدحایری به شماره ملی 155206XXXX معصومه مجتهد حایری به شماره ملی 155050XXXX برای مدت دو سال انتخاب شدند. احمد حسن زاده مقدم به شماره ملی 155222XXXX به سمت بازرس اصلی امین حسن زاده مقدم به شماره ملی 155283XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار رصد جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. ش 950718XXXX32898 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مراغه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/07/18:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 30/05/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مریم صادقی کوتمهر به شماره ملی 155273XXXX به سمت مدیرعامل و رییس هییت مدیره سیدعلی اصغر مجتهدحایری به شماره ملی 155206XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره معصومه مجتهد حایری به شمارملی 155050XXXX به سمت عضو هییت مدیره انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها و عقوداسلامی و سایر نامه های عادی و اداری با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ش 950718XXXX97783 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مراغه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/06/16:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 11/05/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:در ماده 33 اساسنامه شرکت حداقل سهام وثیقه برای هر یک از مدیران بمیزان «یک» سهم تعیین گردید و ماده مربوطه بشرح فوق اصلاح گردید. ش 950616XXXX67907 اداره ثبت شرکت هاو موسسات غیرتجاری مراغه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/08/28:

پیرو آگهی شماره 20592/3/104 17/8/90 و باستناد صورتجلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هییت مدیره مورخ 1/8/92 شرکت رصد تخم ( سهامی خاص) به شماره ثبتی 938 و شناسه ملی 108603XXXX8 تغییرات ذیل در شرکت مذکور بعمل آمده که جهت اطلاع عموم بشرح ذیل آگهی می گردد: 1 صورتجلسه نقل و انتقال سهام مورخ 1/8/92 مورد تصویب مجمع قرار گرفت. 2 خانم مریم صادقی کوتمهر با سمت رییس و مدیر عامل و خانم اقدس فتح نژند با سمت نایب رییس و خانم معصومه مجتهدحایری با سمت منشی به عنوان اعضا هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب و مقرر گردید کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی و قراردادها و عقوداسلامی و سایر نامه های اداری با امضا مدیر عامل و مهر شرکت معتبر باشد. 3 آقایان احمد حسن زاده مقدم و امین حسن زاده مقدم به ترتیب به سمت بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. 4 روزنامه رصد جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. ش 1749060 ثبت شرکتهای مراغه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

پیرو آگهی شماره 1176/3/104 ـ 22/1/90 و باستناد صورتجلسات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده و هییت مدیره مورخ 1/8/1390 شرکت رصد تخم (سهامی خاص) به شماره ثبتی 938 و شناسه ملی 108603XXXX8 تغییرات ذیل در شرکت مذکور به عمل آمده که جهت اطلاع عموم بشرح ذیل آگهی می گردد: 1 ـ آقای علی اصغر مجتهدحایری با سمت رییس و مدیرعامل و خانم ها اقدس فتح احدنژند با سمت نایب رییس و معصومه مجتهدحایری با سمت منشی به عنوان اعضا هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب و مقرر گردید کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی و قراردادها و عقود اسلامی و سایر نامه های اداری با امضا رییس هییت مدیره و مدیرعامل و مهر شرکت معتبر باشد. 2 ـ آقایان حسن حسن زاده مقدم و امین حسن زاده مقدم بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. 3 ـ روزنامه بهاریه جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. ثبت مراغه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

پیرو آگهی شماره 7576/3/104 ـ 31/3/89 و باستناد صورت جلسات مجمع عمومی عادی سالیانه و هییت مدیره مورخ 15/1/1390 و مجمع عمومی فوق العاده مورخ 20/1/90 شرکت رصد تخم (سهامی خاص) بشماره ثبتی 938 و شناسه ملی 108603XXXX8 تغییرات ذیل در شرکت مذکور بعمل آمده که جهت اطلاع عموم بشرح ذیل آگهی می گردد: 1 ـ آقایان حسن حسن زاده مقدم و احمد حسن زاده مقدم بترتیب به سمت بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. 2 ـ روزنامه رصد جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. 3 ـ سرمایه شرکت از طریق بالا بردن مبلغ اسمی سهام و از محل نقد از مبلغ هفتاد میلیون ریال به مبلغ دویست میلیون ریال منقسم به یکصد سهم بانام دومیلیون ریالی افزایش و کل مبلغ مورد افزایش برابر گواهی شماره 158 ـ 20/1/90 بانک ملی شعبه مراغه به حسابه شماره 010740XXXX005 واریز و ماده 5 اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. ثبت مراغه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

پیرو آگهی شماره 7679/3/104 _ 26/3/84 و باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هییت مدیره مورخه 30/10/85 شرکت رصد تخم ( سهامی خاص) به شماره ثبتی 938 تغییرات ذیل در شرکت مذکور بعمل آمده که جهت اطلاع عموم بشرح ذیل آگهی میشود: 1 - آقای سید حبیب مجتهد حایری با سمت رییس، خانم آرزو اسفندیاری با سمت نایب رییس و سید علی اصغر مجتهد حایری با سمت مدیر عامل به عنوان اعضای هییت مدیره برای مدت دوسال انتخاب و مقرر گردید کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی و قراردادهای و... با امضا رییس هییت مدیره و مدیر عامل و مهر شرکت و سایر نامه های اداری با امضا رییس هییت مدیره و مدیر عامل و مهر شرکت معتبر می باشد. 2 - آقایان احمد و رامین هر دو حسن زاده مقدم به ترتیب به سمت بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. 3 - روزنامه رصد جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. رییس ثبت مراغه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1384/03/26:

پیرو آگهی شماره 38635/3/104 - 15/11/83 و به استناد صورتجلسات مجمع عمومی عادی سالیانه و هییت مدیره مورخ 22/3/84 شرکت رصد تخم ( سهامی خاص) به شماره ثبتی 938 تغییرات ذیل در شرکت به عمل آمده که جهت اطلاع عمومی به شرح ذیل آگهی می شود: 1 - آقای سید حبیب مجتهد حایری با سمت رییس هییت مدیره و خانم آرزو اسفندیاری با سمت نایب رییس- آقای علی اصغر مجتهد حایری با سمت مدیر عامل به عنوان اعضای هییت مدیره برای بقیه مدت انتصاب و مقرر گردید کلیه اوراق و اسناد بهادار و بانکی و قراردادها و ... با امضای مدیر عامل و رییس هییت مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد. 2 - آقایان احمد و امین هر دو حسن زاده مقدم به ترتیب به سمت بازرس اصلی و علی البدل انتخاب گردیدند. 3 - روزنامه رصد جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. سرپرست ثبت مراغه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی