اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 136648

شناسه ملی: 10101797742

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 8 نفر

آدرس: خ آپادانا دوم نبش پل غدیر مجتمع نگین آبشار ط دوم

کد پستی: 8166665137

سرمایه ثبتی


پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 10/11/88 شرکت مزبور که در تاریخ 19/11/88 واصل گردید: شعبه شرکت در اصفهان به خ آپادانا دوم نبش پل غدیر مجتمع نگین آبشار ط دوم کدپستی 816666XXXX منتقل و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید کلیه سهام بی نام شرکت به بانام تبدیل و لذا ماده مربوطه در اساسنامه بشرح ذیل اصلاح شد: سرمایه شرکت مبلغ 000/000/000/3 ریال منقسم به 000/60 سهم 000/50 ریالی بانام عادی است که تماما پرداخت گردیده است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1388/10/14:

طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ 30/9/88 شرکت مزبور که در تاریخ 1/10/88 واصل گردید: علیرضا صیرفیانپور به سمت بازرس اصلی و حسین علیپور به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضا هییت مدیره به مدت 2 سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: حسن رجالی به سمت رییس هییت مدیره وعلیرضا رجالی به سمت نایب رییس هییت مدیره و امیرحسین رجالی به سمت عضو هییت مدیره و محمدمهدی رجالی به سمت عضو هییت مدیره و مدیر عامل تعیین گردیدند. امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و قراردادها و عقوداسلامی با امضا منفرد مدیر عامل همراه بامهر شرکت معتبر می باشد. کلیه سهام بانام شرکت به سهام بی نام تبدیل و ماده مربوطه در اساسنامه بدین شرح اصلاح گردید. سرمایه شرکت مبلغ 000/000/000/3 ریال منقسم به 000/60 سهم بی نام 000/50 ریالی میباشد. آدرس مرکز قانونی شرکت به تهران سهروردی شمالی خ خرمشهر خ عربعلی ک 4 ط همکف کدپستی 155763XXXX تغییر یافت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1385/10/24:

طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ 4/10/85 شرکت مزبور که در تاریخ 16/10/85 واصل گردید: آقای علیرضا صیر فیانپور به سمت بازرس اصلی و آقای حسین علیپور به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اعضا هییت مدیره به مدت 2 سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: آقایان داریوش میناییان به سمت رییس هییت مدیره و قدرت اله میناییان به سمت نایب رییس هییت مدیره و محمدمهدی رجالی به سمت مدیر عامل و عضو هییت مدیره و حسن رجالی به سمت عضو هییت مدیره تعیین گردیدند. امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و غیره با امضا متفق مدیر عامل و رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. محل شرکت به تهران خ شریعتی خ جواد کارگر پ 35 واحد 6 منتقل گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی