اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 786

شناسه ملی:

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 4 نفر

آدرس: آریا نقشه گلستان با مسیولیت محدود به شماره ثبت 786 واحد ثبتی رباط کریم به نشانی استان تهران تهران آریا شهر فلکه دوم صادقیه بلوار اشرفی اصفهانی خ عرب حسینی ک ربانی

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1390/02/16:

114,237,121 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1387/11/12:

113,237,151 ریال

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ 2/4/90 و جلسه تنفس مورخ 2/4/90 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ شعبه نشانی استان تهران شهر تهران رباط کریم بهارستان شهر گلستان بلوار گلستان نرسیده به میدان اول پلاکح 213 کد پستی 375914XXXX و به مدیریت جعفر فیض الهی تاسیس گردید. در تاریخ 13/4/90 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ 16/2/1390 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ آقای صالح فیض الهی به شماره ملی 636872XXXX با دریافت مبلغ 000/000/30 ریال سهم الشرکه از صندوق شرکت، از ردیف شرکا خارج گردید. سرمایه شرکت از مبلغ 114/237/151 ریال به مبلغ 114/237/121 ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. در تاریخ 18/3/1390 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ 13/4/1388 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ ماده 14 اساسنامه بشرح صورتجلسه اصلاح گردید. در تاریخ 30/4/1388 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1388/02/21:

به موجب نامه شماره 3079 مورخ 16/2/88 و به موجب صورتجلسه هییت مدیره مورخ 9/2/88 مرکز اصلی شرکت آریا نقشه گلستان با مسیولیت محدود به شماره ثبت 786 واحد ثبتی رباط کریم به نشانی استان تهران تهران آریا شهر فلکه دوم صادقیه بلوار اشرفی اصفهانی خ عرب حسینی ک ربانی پ 21 انتقال یافت و در این اداره تحت شماره 346459 به ثبت رسیده و در تاریخ 21/2/88 ازلحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و هییت مدیره مورخه 12/11/87 تغییرات ذیل حاصل گردید: 1 ـ آقای سیامک حیدری با دریافت تمامی سهم الشرکه از شرکت خارج و دیگر هیچگونه حق و سمتی در شرکت نخواهد داشت. 2 ـ سرمایه شرکت ازمبلغ 670/855/151 ریال به مبلغ 113/237/151 ریال کاهش یافت. 3 ـ آقای فخرعلی رستم پور به سمت عضو و مدیرعامل و حجت موفق به سمت رییس هییت مدیره انتخاب و امضا ذیل کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با مدیرعامل به تنهایی همراه با مهرشرکت معتبر میباشد. 4 ـ محل شرکت به رباط کریم، گلستان، بلوار اصلی، نرسیده به فلکه اول، پلاک 213 انتقال یافت. ثبت رباط کریم

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوقالعاده مورخه 15/10/87 تغییرات ذیل حاصل گردید. 1ـ آقایان فخرعلی رستمپورخانقاه، حجت موفق، سیامک حیدری هر کدام با پرداخت مبلغ ششصدوهجده هزاروپانصدوپنجاهوهفت ریال به صندوق در ردیف شرکاء قرار گرفتند. 2ـ سرمایه شرکت از مبلغ یکصدوپنجاه میلیون ریال به مبلغ یکصدوپنجاهویک میلیونوهشتصدوپنجاه و پنج هزاروششصدوهفتاد ریال افزایش یافت. 3ـ آقایان فخرعلی رستمپور به سمت عضو و مدیرعامل و یاشار فیضالهی بسمت رئیس و حجت موفق بسمت نائبرئیس و آقای سیامک حیدری عضو هیئتمدیره انتخاب که امضای ذیل کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با رئیس هیئتمدیره به همراه مهر شرکت معتبر میباشد. ثبت رباط کریم

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی