اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 7797

شناسه ملی:

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

آگهی تصمیمات شرکت بازرگانی بافدوز غرب (سهامی خاص) ثبت شده بشماره 7797 طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 25/5/89 شرکت مزبور که در تاریخ 22/6/89 واصل گردید: 1 ـ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 29/12/88 بتصویب رسید. 2 ـ آقای بمانعلی مقیمی فیروزآبادی بسمت بازرس اصلی و آقای سعید ابراهیم زاده بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. 3 ـ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ثبت اسناد و املاک ناحیه یک کرج

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

پیرو آگهی تغییرات به شماره و تاریخ 75353 6/7/88 مربوط به شرکت بازرگانی بافدوز غرب ( سهامی خاص) ثبت شده به شماره 7797 اعلام می دارد در نام شرکت اشتباهاً به جای کلمه « بازرگانی» کلمه « تولیدی» نوشته شده که بدینوسیله اصلاح می گردد. رییس اداره ثبت اسناد و املاک ناحیه یک کرج

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

باستناد صورتمجلس مجمع عمومی فوق العاده و هییت مدیره مورخ 1/2/88 در شرکت بازرگانی بافدوز غرب ( سهامی خاص) به شماره ثبت 7797 تصمیمات ذیل در شرکت فوق اتخاذ گردید: 1 آقایان اسد رهبری دانیال رهبری سودابه سیدحسینی نظری به سمت اعضا هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. 2 آقایان دانیال رهبری به سمت نایب رییس هییت مدیره و اسد رهبری به سمت مدیر عامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. 3 امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک سفته و اسناد مالی و قراردادها با امضا ثابت رییس هییت مدیره و یک نفر از اعضا هییت مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد. ثبت اسناد و املاک ناحیه یک کرج

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی