اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 520

شناسه ملی: 14005905207

تاریخ ثبت: 1395/03/19

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

کد پستی: 7451856835

تاریخ تاسیس: 1395/03/19

آدرس: استهبان بلوار قایم ، بلوار امام حسین ، خیابان مهارت ، فنی حرفه ای شماره 2

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1395/03/19:

3,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/03/19:

تاسیس شرکت سهامی خاص سپنتا دانش هوشمند فارس درتاریخ 19/03/1395 به شماره ثبت 520 به شناسه ملی 140059XXXX7 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. 1 ـ موضوع شرکت: تولید و خدمات لوازم الکترونیکی:"به جز سیستم های حفاظتی و امنیتی و دوربین مدار بسته " شامل لامپ های فوق کم مصرف، لامپ های هوشمند، اسباب بازی های الکترونیکی، سیستم کنترل هوشمند، تولید نرم افزارهای:"به جز نرم افزارهای رسانه ای و فرهنگی " شامل حسابداری، علمی،آموزشی و کاربردی و طراحی و ساخت ساعت های دیجیتال ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوزهای لازم ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود ـ مرکز اصلی شرکت: استهبان ـ بلوار قایم،بلوار امام حسین،خیابان مهارت،فنی حرفه ای شماره 2 کدپستی 745185XXXX ـ سرمایه شرکت: مبلغ 3000000 ریال منقسم به 100 سهم 30000 ریالی که تعداد 100 سهم بانام و 0 سهم آن بی نام میباشد که مبلغ 1050000 ریال بابت سرمایه شرکت طی گواهی بانک ملی شعبه استهبان بشماره 60 مورخ 21/01/1395 پرداخت گردیده و مبلغ 1950000 ریال در تعهد سهامداران می باشد. ـ اولین مدیران شرکت:. ناعمه ساجدی به سمت نایب رییس هییت مدیره 2 . زینب حسینی به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره ـ عضو اصلی 3 . حدیثه دستجردی به سمت رییس هییت مدیره به مدت دو سال انتخاب گردیدند. ـ دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار وبانکی با امضا تجمیعا خانمها خانم زینب حسینی به عنوان مدیرعامل وخانم حدیثه دستجردی به عنوان رییس هیت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود سایر نامه های اداری با امضای زینب حسینی به عنوان مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه ـ بازرس اصلی و علی البدل: خانم / آقای محمد زارعی به شماره ملی 252972XXXX به عنوان بازرس اصلی. آقای / خانم سارا زارعپور نصیر آبادی به شماره ملی 673000XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ـ روزنامه کثیرالانتشار جنوب جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد ش 950320XXXX06214 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری استهبانات

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی