اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 17292

شناسه ملی: 10660171208

تاریخ ثبت: 1391/12/15

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 9 نفر

تاریخ تاسیس: 1391/12/15

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1396/04/21:

1,000,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1391/12/15:

1,000,000 ریال

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/11/07:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 17/10/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ اعضا هییت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای قباد محمدی به شماره ملی 334051XXXX و آقای علیرضا علی آبادی به شماره ملی 065191XXXX و آقای مهدی مجرب به شماره ملی 082938XXXX و آقای آرمین دادگر به شماره ملی 209230XXXX 2 ـ خانم رقیه غلامی به شماره ملی 334157XXXX به عنوان بازرس اصلی و آقای علیرضا قهرمانی حسنکلو به شماره ملی 048044XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. ش 971107XXXX43953 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمانشاه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/11/07:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 17/10/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ سمت اعضا هییت مدیره به ترتیب ذیل انتخاب گردید: آقای قباد محمدی به شماره ملی 334051XXXX به سمت رییس هییت مدیره و آقای علیرضا علی آبادی به شماره ملی 065191XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای مهدی مجرب به شماره ملی 082938XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای آرمین دادگر به شماره ملی 209230XXXX به سمت مدیرعامل وعضو هییت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. 2 ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار از قبیل سفته، چک، برات و .... اسناد تعهد آور و همچنین نامه های عادی و مکاتبات اداری با امضای مشترک مدیرعامل و رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار میباشد. ش 971107XXXX37656 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمانشاه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/05/08:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 21/04/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ کلیه سرمایه تعهدی شرکت توسط صاحبان سهام پرداخت گردیده است. ش 960508XXXX17342 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمانشاه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/05/08:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 21/04/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ سرمایه شرکت از مبلغ 1 . 000 . 000 ریال منقسم به 100 سهم 10 . 000 ریالی به مبلغ 200 . 000 . 000 ریال منقسم به 20000 سهم 10 . 000 ریالی از محل تبدیل مطالبات نقدی حال شده اشخاص از شرکت و صدور سهام جدید، افزایش یافت. و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ش 960508XXXX87133 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمانشاه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/04/18:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 24/03/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ خانم اکرم سلیمانی به شماره ملی 325760XXXX به عنوان بازرس اصلی، آقای محمدرضا سروشگل به شماره ملی 325620XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ش 960418XXXX24938 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمانشاه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/04/18:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 24/03/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ سمت اعضا هییت مدیره به ترتیب ذیل تعیین گردید: آقای آرمین دادگر بشماره ملی 209230XXXX به عنوان مدیرعامل و عضو هییت مدیره آقای علیرضا علی آبادی بشماره ملی 065191XXXX به عنوان رییس هییت مدیره آقای مهدی مجرب بشماره ملی 082938XXXX به عنوان نایب رییس هییت مدیره آقای قباد محمدی بشماره ملی 334051XXXX به عنوان عضو هییت مدیره برای مدت باقیمانده انتخاب گردیدند. 2 ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار از قبیل سفته، چک، برات و....و اسناد تعهد آور و همچنین کلیه نامه های عادی و مکاتبات اداری با امضای مشترک مدیرعامل و رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار میباشد. ش 960418XXXX40531 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمانشاه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/07/06:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 12/04/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ سمت اعضای هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: علیرضا علی آبادی به شماره ملی 065191159 به عنوان مدیرعامل و عضو هییت مدیره، قباد محمدی به شماره ملی 334051XXXX به عنوان رییس هییت مدیره، مهدی مجرب به شماره ملی 082938XXXX به عنوان نایب رییس هییت مدیره و آرمین دادگر بشماره ملی 209230XXXX به عنوان عضو هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب و کلیه اسناد و اوراق بهادار از قبیل چک و سفته و برات و قرادادها و عقود اسلامی و نامه های عادی و اداری با امضای مدیرعامل و رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. ش 930706XXXX19214 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمانشاه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/07/06:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 12/04/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. 2 ـ خانم اکرم سلیمانی به شماره ملی 325760XXXX به عنوان بازرس اصلی، آقای محمدرضا سروشگل به شماره ملی 325620XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. 3 ـ اعضای هییت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای قباد محمدی به شماره ملی 334051XXXX و آقای علیرضا علی آبادی به شماره ملی 065191XXXX و آقای مهدی مجرب به شماره ملی 082938XXXX و آرمین دادگر به شماره ملی 209230XXXX به عنوان اعضای اصلی هییت مدیره برای مدت دوسال انتخاب شدند. ش 930706XXXX61794 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمانشاه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/03/21:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 09/03/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ سمت اعضا هییت مدیره به ترتیب ذیل تعیین گردید: آقای علیرضا علی آبادی به شماره ملی 065191XXXX به سمت عضو هییت مدیره ـ عضو اصلی و مدیر عامل و آقای قباد محمدی به شماره ملی 334051XXXX به سمت رییس هییت مدیره ـ عضو اصلی و آقای مهدی مجرب به شماره ملی 082938XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره ـ عضو اصلی برای مدت دوسال انتخاب گردیدند 2 ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار وتعهدآور از قبیل چک، سفته، برات و نامه های عادی واداری با امضا مدیر عامل و رییس هییت مدیره همراه بامهرشرکت معتبر است. ش 930328XXXX8 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرمانشاه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1391/12/21:

شرکت فوق در تاریخ 15/12/1391 تحت شماره 17292 و شناسه ملی 106601XXXX8 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 21/12/1391 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار اطلاعات آگهی می شود. 1 موضوع شرکت: تولید مواد موثر داروِیی 2 مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3 مرکز اصلی شرکت: 1 3 استان کرمانشاه شهر کرمانشاه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه, مرکز رشد, خیابان سیلو 4 سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/1 ریال منقسم به یکصد سهم 000/10 ریالی که تعداد یکصد سهم بانام می باشد که مبلغ 000/350 رِیال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 17 2398/252 مورخ 11/11/1391 نزد بانک صادرات شعبه میدان آزادی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. 5 اولین مدیران شرکت: 15 آقای قباد محمدی به سمت رییس هییت مدیره 25 آقای مهدی مجرب به سمت نایب رییس هییت مدیره 35 آقای فرید نجفی به سمت عضو هییت مدیره 4 5 آقای علیرضا علی آبادی به سمت عضو هییت مدیره 5 5 آقای علیرضا علی آبادی به سمت مدیر عامل به مدت 2 سال انتخاب گردیدند. 6 دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی از قبیل چک سفته برات عقوداسلامی و اوراق عادی و نامه های اداری با امضای مدیر عامل و رییس هییت مدیره همراه مهر شرکت معتبر است. 7 اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه 8 بازرس اصلی و علی البدل: 1 8 خانم اکرم سلیمانی به عنوان بازرس اصلی 2 8 آقای محمدرضا سروشگل به عنوان بازرس علی البدل ش 1632245 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی کرمانشاه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی