اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 6503

شناسه ملی: 10200125313

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 7 نفر

سرمایه ثبتی


پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/07/01:

آگهی تغییرات شرکت آذر شیب شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 6503 و شناسه ملی 102001XXXX3 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 31/05/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : میر حمید متقی به کد ملی 137993XXXX ساناز طالشی به کد ملی 138244XXXX حسین طالشی به کد ملی 602968XXXX به عنوان اعضای هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. یوسف داداشی به کد ملی 137603XXXX و سعید غفرانی نهند به کد ملی 137840XXXX به ترتیب به عنوان بازرس اصلی وعلی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه مهد آزادی برای درج آگهی های شرکت انتخاب گردید.

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/07/01:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 31/05/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:میر حمید متقی به کد ملی 137993XXXX به سمت مدیر عامل و عضو هییت مدیره ساناز طالشی به کد ملی 138244XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره حسین طالشی به کد ملی 602968XXXX به سمت رییس هییت مدیره انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد و مدارک تعهدآور اعم از چک، سفته، برات و قراردادها و اوراق عادی و اداری با امضای مدیر عامل یا رییس هییت مدیره و با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش 950701XXXX75469 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تبریز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسه هییت مدیره و مجمع عمو می عادی و مجامع عمو می فوق العاده و هییت مدیره مورخ 30 و 29/9/90 و 1/10/90 که در تاریخ 8/10/90 به این اداره واصل گردیده پس از نقل و انتقال سهم آقایان: میرحمید متقی کد ملی 137993XXXX کدپستی 517467XXXX حسین طالشی کد ملی 602968XXXX کدپستی 515591XXXX خانم ساناز طالشی کد ملی 138244XXXX کدپستی 515591XXXX به سمت اعضای هییت مدیره برای مدت دو سال و یوسف داداشی کد ملی 137603XXXX کدپستی 514586XXXX سعید غفرانی نهند کد ملی 137840XXXX کدپستی 515573XXXX به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند و روزنامه مهد آزادی برای درج آگهی های شرکت تعیین گردید و سرمایه شرکت از طریق بالا بردن مبلغ اس می سهام از پانصد هزار ریالی به پنج میلیون ریال از محل واریز نقدی از مبلغ پنجاه میلیون ریال به پانصد میلیون ریال افزایش یافت و مبلغ افزایش طی گواهی 262/3165 بانک صادرات شعبه کوی اطبا به حساب جاری شماره 100060XXXX04 واریز گردید و در نتیجه ماده شش اساسنامه به شرح زیر اصلاح گردید. سرمایه شرکت مبلغ پانصد میلیون ریال منقسم به تعداد یکصد سهم پنج میلیون ریالی با نام می باشد. سپس مدیر حمید متقی به سمت مدیر عامل و عضو هییت مدیره و حسین طالشی به سمت رییس هییت مدیره و ساناز طالشی به سمت نایب رییس هییت مدیره انتخاب و حق امضا در کلیه موارد با مدیر عامل یا رییس هییت مدیره با مهر شرکت معتبر می باشد و آدرس شرکت از محل قبلی به نشانی جدید زعفرانیه بلوار دکتر حسابی نرسیده به میدان شبنم ساختمان شقایق طبقه اول واحد 2 و شماره تلفن 3803345 منتقل گردید. سرپرست اداره ثبت اسناد واملاک تبریز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی