اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت: 624

شناسه ملی: 10860306870

تاریخ ثبت: 1386/10/09

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 24 نفر

تاریخ تاسیس: 1386/10/09

سرمایه ثبتی


پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/06/23:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 25/04/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای / خانم فهیمه فربد به شماره ملی 079369XXXX به سمت رییس هییت مدیره و آقای حسین ذوالفقاری نیا به شماره ملی 063889XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای / خانم حمید رضایی نوعی به شماره ملی 063940XXXX به سمت منشی هییت مدیره انتخاب شدند. ـ آقای / خانم حمید رضایی نوعی به شماره ملی 063940XXXX به سمت مدیرعامل شرکت انتخاب گردیدند ـ کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته، برات و اوراق بهادار با امضای خانم فهیمه فربد رییس هییت مدیره یا اقای حسین ذوالفقاری نیا نایب رییس هییت مدیره و به اتفاق آقای حمید رضایی نوعی مدیرعامل و مهر شرکت / اتحادیه دارای اعتبار است و اوراق عادی و نامه ها با امضای آقای حمید رضایی نوعی مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش 980623XXXX19631 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اسفراین

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/06/23:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 24/04/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ فهیمه فربدبه شماره ملی 079369XXXX ـ 2 حسین ذوالفقاری نیا به شماره ملی 063889XXXX 3 ـ حمید رضایی نوعی به شماره ملی 063940XXXX به عنوان اعضای اصلی هییت مدیره و حسین غفاری پور به شماره ملی 063951XXXX به عنوان عضو علی البدل هییت مدیره برای مدت سه سال انتخاب گردیدند. ـ محسن رضایی به شماره ملی 063946XXXX به عنوان بازرس اصلی و علی فربد به شماره ملی 077920XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند ش 980623XXXX70761 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اسفراین

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/07/25:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 11/04/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ با استعفا اقای احمد سوارپور از سمت مدیرعامل شرکت تعاونی موافقت به عمل امد. ـ آقای احمد سوارپور به شماره ملی 063873XXXX به سمت رییس هییت مدیره و آقای حسین ذوالفقاری نیا به شماره ملی 063889XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای میثم حسن پور به شماره ملی 063947XXXX به سمت منشی هییت مدیره برای مدت باقیمانده تصدی (تا تاریخ 7/11/97 ) انتخاب شدند ـ آقای موسی قهرمانلو به شماره ملی 063852XXXX به سمت مدیرعامل شرکت برای مدت باقیمانده تصدی انتخاب شدند. ـ کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته، برات و اوراق بهادار با امضای آقای احمد سوارپور(رییس هییت مدیره) یا آقای حسین ذوالفقاری نیا (نایب رییس هییت مدیره) به اتفاق آقای موسی قهرمانلو (مدیرعامل) و مهر شرکت دارای اعتبار است و اوراق عادی و نامه ها با امضای آقای موسی قهرمانلو (مدیرعامل) و مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش 960801XXXX83496 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اسفراین

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/05/30:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 16/05/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:با توجه به اینکه مدت تعاونی (موضوع ماده 5 اساسنامه تعاونی) رو به اتمام می باشد لذا از تاریخ اتمام به مدت یک سال تمدید گردید و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ش 960530XXXX72355 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اسفراین

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/09/25:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 15/01/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ مدت فعالیت شرکت از تاریخ اتمام به مدت یکسال تمدید و ماده مربوطه بدین شرح اصلاح گردید. ش 940925XXXX32383 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اسفراین

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/09/25:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 27/04/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ آقای / خانم اسماعیل سپاه منصوری به سمت رییس و آقای / خانم ـ موسی نباتی فریمان به سمت نایب رییس و آقای / خانم حسین ذوالفقاری نیا (یک یا دو نفر از اعضای اصلی هییت مدیره) به سمت منشی هییت مدیره انتخاب شدند ـ آقای / خانم حسین ذوالفقاری نیا کد ملی 063889XXXX به سمت مدیرعامل شرکت انتخاب گردیدند. ـ کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته، برات و اوراق بهادار با امضای اقای اسماعیل سپاه منصوری رییس هییت مدیره اقای موسی نباتی فریمان نایب رییس هییت مدیره و به اتفاق آقای / خانم حسین ذوالفقاری نیا مدیرعامل و مهر شرکت / اتحادیه دارای اعتبار است و اوراق عادی و نامه ها با امضای آقای / خانم حسین ذوالفقاری نیا مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش 940925XXXX91123 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اسفراین

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/09/25:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 25/04/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان اسماعیل سپاه منصوری با کد ملی 063961XXXX و موسی نباتی فریمان با کد ملی 063963XXXX و حسین ذوالفقاری نیا با کد ملی 063889XXXX به سمت اعضای اصلی هییت مدیره و آقای احمد لعل عوضپور با کد ملی 063939XXXX به سمت عضو علی البدل برای مدت سه سال انتخاب گردیدند. ـ آقایان مصطفی عبدالهی با کد ملی 063891XXXX به سمت بازرس اصلی و سیدرضا نجفیان با کد ملی 063960XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ش 940925XXXX72746 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اسفراین

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1386/10/10:

خلاصه اظهارنامه و اساسنامه شرکت فوق که در تاریخ 9/10/86 تحت شماره 624 برابر مجوز شماره 1/4393 مورخ 6/10/86 اداره تعاون اسفراین در این دایره بثبت رسیده برای اطلاع عموم آگهی می شود: 1 موضوع شرکت: ایجاد واحدهای مسکونی و تحویل باعضای شرکت تعاونی و سایر مواردی که در موضوع شرکت (ماده 2 اساسنامه) آمده است. 2 موسسین شرکت: 1 . حسین ذوالفقاری نیا فرزند قربانعلی 2 . محمود علیزاده فرزند رضا 3 . مهدی ثابتی فرزند محمود 4 . مصطفی قهرمانلو فرزند ن موسی 5 . صدیقه علیزاده فرزند مهدی 6 . جواد مداحی فرزند اسماعیل 7 . مهری قاسمی فرزند روح اله 3 مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت پنج سال 4 مرکز اصلی شرکت: اسفراین، میدان امام خمینی، کوچه داروخانه دکتر صفری 5 سرمایه شرکت: بیست و دو میلیون هشتصد هزار ریال منقسم به 76 سهم سیصدهزار ریالی بانام که تمامت آن گواهی 8563902 مورخه 5/10/86 نزد صندوق تعاون کشور شعبه مرکزی اسفراین بحسا به شماره 5/138 بنام شرکت واریز گردیده است. 6 اولین مدیران شرکت: آقایان حسین ذوالفقاری نیا 2 . محمود علیزاده 3 . مهدی ثابتی 4 . مصطفی قهرمانلو 5 . صدیقه علیزاده به سمت اعضا اصلی هییت مدیره و آقایان جواد مداحی و اسماعیل سپاه منصوری به سمت عضو علی البدل هییت مدیره برای مدت 3 سال انتخاب که مهدی ثابتی به سمت رییس هییت مدیره و حسین ذوالفقاری نیا به سمت مدیر عامل و نایب رییس هییت مدیره و محمود علیزاده به سمت منشی هییت مدیره انتخاب شدند. 7 دارندگان حق امضا: حق امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و رسمی و بانکی باامضا رییس هییت مدیره و منشی هییت مدیره باتفاق امضا مدیر عامل و مهر شرکت و اوراق عادی و نامه ها باامضا مدیر عامل و مهر شرکت تعاونی معتبر می باشد. 8 اساسنامه شرکت در 66 ماده و 48 تبصره بتصویب رسیده است. 9 روزنامه خراسان جهت درج آگهی ها و تصمیمات شرکت تعیین گردید. 10 اختیارات مدیر عامل و انحلال شرکت مطابق قانون تعاون و اساسنامه شرکت می باشد. 11 بازرس اصلی و علی البدل: خانم مهری قاسمی به سمت بازرس اصلی و آقای محمد رضاپور به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. 12 شرکت فعلاً شعبه مختلف ندارد. رییس اداره ثبت اسناد و املاک اسفراین

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی