اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت:

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1387/08/30

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 6 نفر

تاریخ تاسیس: 1387/08/30

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1387/08/30:

1,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1387/08/30:

شرکت فوق در تاریخ 30/8/87 تحت شماره 10218 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 30/8/87 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار یزد امروز آگهی می شود. 1 موضوع شرکت: پشتیبانی وارداتی تولید و صدور انواع کالا صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی از قبیل ماشین آلات دستگاهها و مابقی طبق بند 2 اساسنامه انجام کلیه فعالیتهای منوط به اخذ مجوزهای لازم می باشد.. 2 مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3 مرکز اصلی شرکت: 1 3 استان یزد شهر یزد سه راه شحنه روبروی خیابان معلم 4 سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/1 ریال منقسم به 100 سهم 000/10 ریالی که تعداد 100 سهم بانام می باشد که مبلغ 000/350 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 94/3377 مورخ 28/8/87 نزد بانک صادرات شعبه بلوار 22 بهمن پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. 5 اولین مدیران شرکت: 1 5 آقای علی محمد اسلامی به سمت رییس هییت مدیره. 2 5 خانم سیما خبیری به سمت نایب رییس هییت مدیره. 3 5 خانم فاطمه خبیری به سمت عضو هییت مدیره. 4 5 آقای علیرضا خبیری به سمت عضو هییت مدیره. 5 5 آقای علیرضا خبیری به سمت مدیر عامل به مدت 2 سال انتخاب گردیدند. 6 دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی با امضای منفرد مدیر عامل مجتمعا با مهر شرکت معتبر خواهدبود و سایر نامه های اداری با امضای مدیر عامل و مهر شرکت معتبر می باشد.. 7 اختیارات مدیر عامل : مطابق اساسنامه می باشد. 8 بازرس اصلی و علی البدل: 1 1 آقای عمار ابراهیمی به عنوان بازرس اصلی 2 2 آقای علیرضا انتظاری به عنوان بازرس علی البدل اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی یزد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی