اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت: 780

شناسه ملی: 14006617010

تاریخ ثبت: 1395/12/08

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 8 نفر

کد پستی: 4968117578

تاریخ تاسیس: 1395/12/08

آدرس: گلستان رامیان مرکزی دلند روستا توران فارس کوچه یاس پلاک 0 طبقه همکف

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1395/12/08:

20,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/12/08:

تاسیس شرکت تعاونی قالیشویی ترنم غفاری توران درتاریخ 08/12/1395 به شماره ثبت 780 به شناسه ملی 140066XXXX0 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: قالیشویی فرش، موکت و پتو بصورت مکانیزه، در کلیه موارد پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح(ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ وصدور پروانه فعالیت نمیباشد)مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: گلستان-رامیان-مرکزی-دلند-روستا توران فارس-کوچه یاس-پلاک 0 -طبقه همکف-کدپستی 496811XXXX سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/20 ریال منقسم به 1000 سهم 20000 ریالی که تعداد 1000 سهم آن با نام می باشد که مبلغ 000/000/20 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 155/3109 مورخ 2/12/95 نزد بانک توسعه تعاون شعبه رامیان پرداخت گردیده است. اولین مدیران شرکت:. محمد مهدی غفاری توران به سمت رییس هییت مدیره به شماره ملی 487929XXXX . مظاهر غفاری توران به سمت نایب رییس هییت مدیره به شماره ملی 624977XXXX . فاطمه غفاری به سمت مدیرعامل و منشی هییت مدیره به شماره ملی 487974XXXX . مطهره غفاری توران به سمت عضو هییت مدیره - عضو علی البدل به شماره ملی 624973XXXX . عارفه غفاری توران به سمت عضو هییت مدیره - عضو علی البدل به شماره ملی 487019XXXX برای مدت سه سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته، برات و اوراق بهادار با امضا ثابت فاطمه غفاری مدیرعامل و محمد مهدی غفاری توران رییس هییت مدیره و مهر شرکت دارای اعتبار است. و در غیاب محمد مهدی غفاری توران رییس هییت مدیره، مظاهر غفاری توران نایب رییس هییت مدیره حق امضا خواهد داشت. و اوراق عادی و نامه ها با امضای فاطمه غفاری مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود. اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل: صغری کهساری به شماره ملی 487929XXXX به عنوان بازرس اصلی - ماه خانم کهساری به شماره ملی 487970XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ش 951208XXXX11874 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رامیان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی