اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت: 6777

شناسه ملی: 10860033606

تاریخ ثبت: 1385/09/07

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 14 نفر

آدرس: استان همدان شهرستان همدان بخش مرکزی دهستان الوندکوه غربی روستای شهرک صنعتی بهاران محله شهرک صنعتی بهاران خیابان اول غربی خیابان یکم پلاک صفر طبقه همکف و

کد پستی: 6514183819

تاریخ تاسیس: 1385/09/07

سرمایه ثبتی


پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/06/20:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 16/05/1398 و به استناد مجوز شماره 13088/8 مورخ 31/05/1398 اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان همدان تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ صورتهای مالی و حساب سود و زیان شرکت درسال 1397 به تصویب رسید. 2 ـ اعضا هییت مدیره برای مدت 3 سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای محمدرضا رزجی به شماره ملی 387463XXXX آقای حمیدرضا رزجی به شماره ملی 387111XXXX آقای مهرداد رزجی به شماره ملی 387358XXXX به سمت اعضای اصلی و آقای میلاد رزجی به شماره ملی 386012XXXX خانم مژگان رزجی به شماره ملی 387389XXXX به سمت اعضای علی البدل هییت مدیره 3 ـ خانم اکرم مهربان به شماره ملی 399104XXXX به سمت بازرس اصلی و آقای محمد مهدی سهرابی به شماره ملی 386047XXXX به سمت بازرس علی البدل هر یک برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. ش 980620XXXX82392 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری همدان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/06/20:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 16/05/1398 به استناد مجوز شماره 13088/8 مورخ 31/05/1398 اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان همدان تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ سمت اعضای اصلی هییت مدیره به شرح ذیل تعیین گردید: آقایان محمدرضا رزجی به شماره ملی 387463XXXX به سمت رییس هییت مدیره مهرداد رزجی به شماره ملی 387358XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره آقای حمیدرضا رزجی به شماره ملی 387111XXXX به سمت منشی هییت مدیره و مدیرعامل شرکت 2 ـ دارندگان حق امضا: کلیه قراردادها و اسناد رسمی تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته، برات، اوراق بهادار با امضای یک نفر از اعضای هییت مدیره (رییس هییت مدیره در غیاب رییس، نایب رییس) به اتفاق آقای حمید رضا رزجی مدیرعامل و مهر شرکت تعاونی دارای اعتبار است و اوراق عادی و نامه ها با امضای آقای حمید رضا رزجی مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهند بود. ش 980620XXXX60247 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری همدان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/12/06:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 16/11/1396 و به استناد نامه 25347/8 مورخ 18/11/1396 اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان همدان تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحدثبتی همدان به آدرس استان همدان ـ شهرستان همدان ـ بخش مرکزی ـ دهستان الوندکوه غربی ـ روستای شهرک صنعتی بهاران ـ محله شهرک صنعتی بهاران ـ خیابان اول غربی ـ خیابان یکم ـ پلاک صفر طبقه همکف و کدپستی 651418XXXX تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. ش 961206XXXX63672 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری همدان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/08/06:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 17/06/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ 1 آقای محمدرضا رزجی با شماره ملی 387463XXXX وآقای حمیدرضا رزجی با شماره ملی 387111XXXX وآقای مهرداد رزجی با شماره ملی 387358XXXX به عنوان اعضای اصلی هییت مدیره وآقای میلاد رزجی با شماره ملی 386012XXXX وخانم مژگان رزجی با شماره ملی 387389XXXX به عنوان اعضای علی البدل هییت مدیره برای مدت سه سال انتخاب گردیدند. ـ 2 خانم اکرم مهربان با شماره ملی 399104XXXX به عنوان بازرس اصلی وآقای محمدمهدی سهرابی با شماره ملی 386047XXXX به سمت بازرس علی البدل برای یک سال انتخاب شدند. ـ 3 صورتهای مالی و حساب سود وزیان سال 1394 مطرح وتصویب شد. ش 950806XXXX04505 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری همدان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/08/06:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 17/06/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ 1 سمت اعضای هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید: آقای محمدرضا رزجی به سمت رییس هییت مدیره آقای حمیدرضا رزجی به سمت منشی هییت مدیره و مدیرعامل آقای مهرداد رزجی به سمت نایب رییس هییت مدیره ـ 2 کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها و عقود اسلامی با امضای یک نفر از اعضای هییت مدیره (رییس هییت مدیره در غیاب رییس ، نایب رییس) به اتفاق آقای حمیدرضا رزجی (مدیرعامل) همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و اوراق عادی و نامه ها با امضای آقای حمیدرضا رزجی مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهند بود. ش 950806XXXX28335 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری همدان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/08/06:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 17/06/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ مواردی به موضوع شرکت الحاق و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح ذیل اصلاح گردید: موضوع فعالیت تولید: 1 ـ انواع شیر پاستوریزه 2 ـ انواع ماست پاستوریزه 3 ـ انواع دوغ بدون گاز پاستوریزه 4 ـ انواع شیرهای طعم دار پاستوریزه 5 ـ انواع ماست های میوه دار پاستوریزه 6 ـ انواع ماست خامه دار پاستوریزه 7 ـ انواع خامه پاستوریزه 8 ـ انواع شیر استریلیزه 9 ـ انواع شیرهای طعم دار استریلیزه 10 ـ انواع خامه استریلیزه 11 ـ انواع پنیر 12 ـ انواع پنیر خامه ای 13 ـ انواع شیر غنی شده پاستوریزه 14 ـ انواع شیر غنی شده استریلیزه 15 ـ انواع پنیر پیتزا و موزارلا 16 ـ انواع آبمیوه 17 ـ انواع نوشیدنی میوه 18 ـ انواع آب آشامیدنی و معدنی 19 ـ انواع بستنی 20 ـ انواع نوشیدنی بر پایه شیر(در کلیه موارد در صورت ضرورت پس از اخذ مجوز های لازم ایضا ثبت موضوع فعالیت به منزله صدور مجوز فعالیت نمی باشد) ش 950806XXXX62569 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری همدان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1385/09/13:

شرکت مزبور در تاریخ 7/9/85 به شماره 6777 در این اداره به ثبت رسیده اینک خلاصه اظهارنامه و اساسنامه آن جهت اطلاع عموم به شرح زیر در روزنامه رسمی کشور درج می گردد: 1 - موضوع شرکت: تولید 1 - ماست پاستوریزه 2 - دوغ بدون گاز 3 - خامه پاستوریزه 2 - مرکز شرکت: همدان، شهرک صنعتی بهاران 3 - مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 4 - سرمایه شرکت: مبلغ ده میلیون و پانصد هزار ریال که به سی و پنج سهم سیصد هزار ریالی منقسم گردیده و مبلغ سه میلیون و پانصد هزار ریال آن نقداً پرداخت و مابقی در تعهد اعضا است. 5 - مدیران و دارندگان امضا مجاز: آقای علیرضا رزجی رییس هییت مدیره و آقای مهرداد رزجی نایب رییس هییت مدیره و آقای حمید رضا رزجی منشی هییت مدیره و مدیر عامل که هر سه عضو اصلی هییت مدیره و خانم اکرم مهربان عضو علی البدل همگی برای مدت سه سال و مدیر عامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و حق امضا کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضای رییس هییت مدیره و در غیاب رییس، نایب رییس به اتفاق مدیر عامل و مهر تعاونی معتبر است. 6 - بازرسان شرکت: خانم شیما مهربان بازرس اصلی و خانم مژگان رزجی بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند. 7 - حدود و اختیارات مدیر عامل طبق اساسنامه می باشد. سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک همدان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی