اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت: 107

شناسه ملی: 10740007575

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 10 نفر

سرمایه ثبتی


پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/07/19:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 20/06/1397 و به استناد نامه شماره 40072 مورخه 27/06/97 اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان دورود تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضا هییت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: نسعت هداوند به شماره ملی 421945XXXX به سمت رییس هییت مدیره زهرا هداوند به شماره ملی 421031XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و خانعلی هداوند به شماره ملی 421912XXXX به سمت مدیرعامل و منشی هییت مدیره برای مدت سه سال. کلیه قراردادها و اسناد رسمی تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته، برات و اوراق بهادار با امضای مشترک مدیرعامل و رییس هییت مدیره و درغیاب رییس هییت مدیره با امضای نایب رییس هییت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.نامه های عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ش 970719XXXX64478 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری دورود

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/07/19:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 20/06/1397 و به استناد نامه شماره 40072 مورخه 27/06/97 اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان دورود تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضا هییت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: خانعلی هداوند به شماره ملی 421912XXXX و نسعت هداوند به شماره ملی 421945XXXX و زهرا هداوند به شماره ملی 421031XXXX به سمت اعضای اصلی هییت مدیره و مینا هداوند به شماره ملی 421844XXXX به سمت عضو علی البدل هییت مدیره برای مدت سه سال. علی هداوند به شماره ملی 421912XXXX به سمت بازرس اصلی ؛ و ملیحه هداوند به شماره ملی 421844XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. ش 970719XXXX15506 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری دورود

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/03/27:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 25/02/1396 وتاییدیه شماره 10914 مورخ 04/03/96 اداره تعاون، کار ورفاه اجتماعی شهرستان دورود تصمیمات ذیل اتخاذ شد:. تعیین سمت هییت مدیره: علی هداوند به شماره ملی 421912XXXX به سمت رییس هییت مدیره غلامعلی هداوند به شماره ملی 421941XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره خانعلی هداوند به شماره ملی 421912XXXX به سمت منشی هییت مدیره خانعلی هداوند به شماره ملی 421912XXXX به سمت مدیرعامل تعاونی برای مدت سه سال انتخاب گردیدند. تعیین دارندگان حق امضا: کلیه قراردادها و اسناد رسمی تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته، برات و اوراق بهادار با امضای مشترک مدیرعامل و رییس هییت مدیره و در غیاب رییس هییت مدیره با امضای نایب رییس هییت مدیره متفقا"همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و نامه های عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ش 960327XXXX36514 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری درود

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/03/27:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 25/02/1396 وتاییدیه شماره 10914 مورخ 04/03/96 اداره تعاون، کار ورفاه اجتماعی شهرستان دورود تصمیمات ذیل اتخاذ شد:. انتخاب اعضا اصلی وعلی البدل هییت مدیره: خانعلی هداوند به شماره ملی 421912XXXX علی هداوند به شماره ملی 421912XXXX غلامعلی هداوند به شماره ملی 421941XXXX به سمت اعضای اصلی هییت مدیره برای مدت سه سال انتخاب شدند. مینا هداوند به شماره ملی 421844XXXX به سمت عضو علی البدل هییت مدیره برای مدت سه سال انتخاب شدند. بازرس اصلی وعلی البدل: علیرضا هداوند به شماره ملی 421913XXXX به سمت بازرس اصلی و ملیحه هداوند به شماره ملی 421844XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. ش 960327XXXX23290 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری درود

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/12/05:

به استناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ 01/12/92 و تاییدیه شماره 13155 ـ 04/12/1392 اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان دورود که در مورخ 04/12/1392 واصل گردید: 1 ـ آقایان خانعلی هداوند کد ملی 421912XXXX و علی هداوند کد ملی 421912XXXX و غلامعلی هداوند کد ملی 421941XXXX به سمت اعضای اصلی هییت مدیره و خانم مینا هداوند کد ملی 421844XXXX به سمت بازرس اصلی و خانم ملیحه هداوند کد ملی 421844XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. 2 ـ طبق صورت جلسه هییت مدیره مورخ 1/12/1392 آقای علی هداوند به سمت رییس هییت مدیره و آقای غلامعلی هداوند به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای خانعلی هداوند به سمت منشی هییت مدیره و مدیر عامل به ترتیب هییت مدیره برای مدت سه سال و مدیر عامل برای مدت دو سال انتخاب شدند. چک ها و اسناد تعهدآور شرکت پس از تصویب هییت مدیره با امضای مدیر عامل و رییس هییت مدیره و در غیاب رییس هییت مدیره با امضای نایب رییس هییت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. در مورخ 05/12/1392 از لحاظ امضای ذیل ثبت تکمیل گردید. ش 767740XXXX111321XXXX رییس ثبت اسناد و املاک دورود

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی مورخ 4/2/89 و تایید شماره 52 6/2/89 اداره تعاونی شهرستان دورود که در مورخه 6/2/89 واصل گردید 1 اساسنامه جدید شرکت مشتمل بر 53 ماده و 26 تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. 2 آقایان خانعلی هداوند و علی هداوند و غلامعلی هداوند به سمت اعضا اصلی هییت مدیره و خانم مینا هداوند به سمت عضو علی البدل هییت مدیره برای مدت سه سال انتخاب شدند 3 آقای علیرضا هداوند به سمت بازرس اصلی و خانم ملیحه هداوند به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند 4 طبق صورتجلسه هییت مدیره مورخه 4/2/89 آقای علی هداوند به سمت رییس هییت مدیره و آقای غلامعلی هداوند به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای خانعلی هداوند به سمت منشی هییت مدیره و مدیر عامل به ترتیب هییت مدیره برای مدت سه سال و مدیر عامل برای مدت دو سال انتخاب شوند. کلیه قراردادها و اسناد رسمی تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته، برات و اوراق بهادار با امضا مشترک مدیر عامل و رییس هییت مدیره و در غیاب رییس هییت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهدبود در مورخه 6/2/89 از لحاظ امضا ذیل ثبت تکمیل گردید رییس اداره ثبت اسناد واملاک دورود

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی