اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت: 822

شناسه ملی: 10861679680

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 10 نفر

سرمایه ثبتی


پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/07/26:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 26/03/1395 و نامه شماره 7800 مورخ 23/05/1395 اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی آذربایجان غربی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ آقای ابراهیم خورشیدی به کد ملی 280161XXXX بسمت رییس هییت مدیره ـ آقای ابراهیم عمرپوربه کد ملی 280364XXXX بسمت نایب رییس هییت مدیره ـ آقای یعقوب میرزایی به کد ملی 280327XXXX بسمت منشی هییت مدیره ـ آقای احمد جمشیدی به کد ملی 280323XXXX بسمت عضو اصلی هییت مدیره ـ آقای بهرام علیپور به کد ملی 280364XXXX بسمت عضو اصلی هییت مدیره بمدت سه سال انتخاب گردیدند. 3 ـ آقای بهرام علیپور به کد ملی 280364XXXX بسمت مدیرعامل شرکت بمدت 3 سال انتخاب گردید. 3 ـ کلیه قراردادها و اسناد تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته، برات و اوراق بهادار پس از تصویب هییت مدیره متفقاً به امضا بهرام علیپور (مدیرعامل) و ابراهیم خورشیدی (رییس هییت مدیره) و در غیاب رییس هییت مدیره بامضای ابراهیم عمرپور (نایب رییس هییت مدیره) و بهرام علیپور(مدیرعامل) بهمراه مهر شرکت برسد.کلیه اوراق عادی با امضا مدیرعامل و در صورت لزوم رییس هییت مدیره بهمراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش 950726XXXX53870 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری خوی

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/07/26:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 26/10/1394 و نامه شماره 7800 مورخ 23/05/1395 اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی آذربایجان غربی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ ابراهیم عمرپور به کد ملی 280364XXXX ـ ابراهیم خورشیدی به کد ملی 280161XXXX ـ بهرام علیپور به کد ملی 280364XXXX ـ یعقوب میرزایی به کد ملی 280327XXXX ـ احمدجمشیدی به کد ملی 280323XXXX ـ احمدعلیزاده به کد ملی 280161XXXX بسمت اعضای اصلی هییت مدیره و داودتاتاری به کد ملی 280161XXXX ـ بهمن سعدی به کد ملی 280367XXXX به سمت اعضای علی البدل هییت مدیره به مدت 3 سال انتخاب شدند. 2 ـ محمدعمرپور به کد ملی 280162XXXX بسمت بازرس اصلی و شهاب الدین جعفری به کد ملی 280162XXXX 76 به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ش 950726XXXX74897 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری خوی

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی