اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 488275

شناسه ملی: 14005664219

تاریخ ثبت: 1394/12/12

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 11 نفر

آدرس: تهران -- خیابان ایرانشهر خیابان دهقانی -- پلاک 12 -- واحد 2

کد پستی: 1417983545

تاریخ تاسیس: 1394/12/12

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1397/06/31:

500,000,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1397/06/31:

750,000,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1395/04/30:

500,000,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1395/04/29:

750,000,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1394/12/12:

500,000,000 ریال

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/08/26:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 01/07/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مجید خاکی نجف آبادی به شماره ملی 109216XXXX به سمت رییس هییت مدیره آقای مجتبی بهارلوهور ه به شماره ملی 129222XXXX به سمت عضو هییت مدیره و مدیرعامل آقای محمدرضا احمدی بنی به شماره ملی 461037XXXX (خارج از شرکا) به سمت عضو هییت مدیره خانم مهسا خاکی نجف آبادی به شماره ملی 108024XXXX (خارج از شرکا) به سمت عضو هییت مدیره آقای مجید رجایی نجف آبادی به شماره ملی 109148XXXX (خارج از شرکا) به سمت عضو هییت مدیره آقای حسین رفیعی خواه به شماره ملی 001459XXXX (خارج از شرکا) به سمت عضو هییت مدیره خانم رعنا مهین منافی به شماره ملی 049338XXXX (خارج از شرکا) به سمت عضو هییت مدیره آقای مجید کاظمی دمنه به شماره ملی 115017XXXX (خارج از شرکا) به سمت عضو هییت مدیره شرکت برای مدت نامحدود انتخاب شدند. کلیه اسناد و مدارک و اوراق بهادار و اوراق عادی و اداری با امضا آقای مجید خاکی نجف آبادی(رییس هییت مدیره)همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. پ 970826XXXX76697 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/08/26:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 31/06/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تعداد هیت مدیره 3 نفر به 8 نفر افزایش یافت و ماده مربوطه اساسنامه اصلاح گردید. موضوع ذیل به موضوع فعالیت شرکت الحاق و ماده مربوطه اساسنامه اصلاح گردید: انجام امور انفورماتیکی شامل طراحی و تولید و ارایه و پشتیبانی نرم افزارهای رایانه ای اعم از سفارش مشتری و بسته های نرم افزاری و واردات و پشتیبانی نرم افزارهای رایانه ای خارجی و فعالیت در زمینه سیستم های ویژه رایانه ای نظیر اتوماسیون صنعتی و کارت های هوشمند و مشاوره و نظارت بر اجرای پروژه های انفورماتیکی و همچنین اجرای پروژه های انفورماتیکی و فعالیت در زمینه شبکه های رایانه ای و امنیت شبکه و شبکه های مخابراتی و شبکه های رایانه ای اطلاع رسانی نظیر اینترنت(غیر شبکه ای غیرهرمی )و واردات و صادرات تجهیزات رایانه ای و دستگاه های جانبی رایانه و قطعات و ملزومات رایانه و ارایه خدمات پشتیبانی تجهیزات سخت افزاری رایانه و ارایه خدمات پشتیبانی نرم افزاری رایانه ای و آموزش و پژوهش در زمینه موضوع فعالیت شرکت و اخذ وام و تسهیلات و اعتبار از بانکها و موسسات مالی و اعتباری و انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی و شرکت در نمایشگاههای داخلی و خارجی و اخذ و اعطای نمایندگی و ایجاد شعب در سراسر کشور و شرکت در مناقصات و مزایدات در زمینه موضوع فعالیت شرکت درصورت نیاز پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح. آقای مجید خاکی نجف ابادی ک.م 109216XXXX با واریز مبلغ 150000000 ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به 400000000 ریال افزایش داد. آقای مجتبی بهارلوهوره به شماره ملی 129222XXXX با واریز 100000000 ریال به صندوق شرکت در زمره شرکا قرار گرفت. در نتیجه سرمایه شرکت از 500000000 ریال به 750000000 ریال افزایش یافت و ماده مربوطه اساسنامه اصلاح گردید. اسامی شرکا و میزان سهم الشرکه هر شریک پس از افزایش سرمایه بشرح ذیل است: آقای مجید خاکی نجف ابادی ک.م 109216XXXX دارای مبلغ 400 میلیون ریال، آقای مجتبی بهارلوهوره به شماره ملی 129222XXXX دارای مبلغ 100 میلیون ریال، خانم ناهید آذری به شماره ملی 109141XXXX دارای 250000000 ریال سهم الشرکه پ 970826XXXX58228 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/09/10:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 31/06/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم ناهید آذری به شماره ملی 109141XXXX با دریافت 250000000 ریال سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از شرکت خارج و در نتیجه سرمایه از 750000000 ریال به 500000000 ریال کاهش یافت و ماده مربوطه اساسنامه به نحو مذکور اصلاح می گردد. لیست شرکا و میزان سهم الشرکه هریک پس از کاهش سرمایه: آقای مجید خاکی نجف آبادی به شماره ملی 109216XXXX دارنده 400000000 ریال سهم الشرکه و اقای مجتبی بهارلوهوره به شماره ملی 129222XXXX دارنده 100000000 ریال سهم الشرکه. پ 970910XXXX28590 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/10/07:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 23/9/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ـ سفته ـ برات ـ قراردادها و عقود با امضا رییس هییت مدیره منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. پ 951007XXXX65105 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/10/07:

آگهی تغییرات شرکت آرتا ویژن رها با مسیولیت محدود به شماره ثبت 488275 و شناسه ملی 140056XXXX9 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 23/09/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس : تهران – خیابان ایرانشهر - خیابان دهقانی – پلاک 12 – واحد 2 کدپستی: 158361XXXX تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/05/11:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 30/04/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم معصومه فدایی به شماره ملی 467994XXXX با دریافت مبلغ 250000000 ریال از صندوق شرکت معادل سهم الشرکه خود از شرکت خارج گردید در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ 750000000 ریال به مبلغ 500000000 ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد. لیست صاحبان سهم الشرکه بعد از کاهش به شرح ذیل می باشد: ناهید آذری به شماره ملی 109141XXXX دارای 250000000 ریال مجید خاکی نجف آبادی به شماره ملی 109216XXXX 250000000 ریال پ 950511XXXX64522 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/05/11:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 29/04/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: افراد ذیل به سمت اعضا هییت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب شدند مجید خاکی نجف آبادی به شماره ملی 109216XXXX به سمت رییس هییت مدیره و عضو هییت مدیره امید مختاری نجف آبادی به شماره ملی 109214XXXX به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره خارج از شرکا مهسا خاکی نجف آبادی به شماره ملی 108024XXXX به سمت عضو هییت مدیره خارج از شرکا کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ـ سفته ـ برات ـ قراردادها و عقود با امضا مدیرعامل یا رییس هییت مدیره هر یک منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. پ 950511XXXX96913 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/05/11:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 29/04/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مجید خاکی نجف آبادی به شماره ملی 109216XXXX با پرداخت مبلغ 250000000 ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکا قرارگرفت.در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ 500000000 ریال به مبلغ 750000000 ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد. لیست صاحبان سهم الشرکه بعد از افزایش به شرح ذیل می باشد: ناهید آذری به شماره ملی 109141XXXX دارای 250000000 ریال معصومه فدایی به شماره ملی 467994XXXX دارای 250000000 ریال مجید خاکی نجف آبادی به شماره ملی 109216XXXX دارای 250000000 ریال هییت مدیره شرکت مرکب از 3 نفر خواهد بود که در مجمع عمومی عادی یا عادی به طور فوق العاده از بین شرکا یا از خارج انتخاب می شوند و ماده مربوطه در اساسنامه بدین شرح اصلاح گردید. پ 950511XXXX71978 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/12/12:

تاسیس شرکت با مسیولیت محدود آرتا ویژن رها در تاریخ 12/12/1394 به شماره ثبت 488275 به شناسه ملی 140056XXXX9 ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می گردد. موضوع شرکت: مشاوره و نظارت بر اجرای طرح های انفورماتیکی، شبکه داده ها و ارایه، اجرا و پشتیبانی فنی تولید و ارایه رایانه، تولید و ارایه دستگاه های جانبی، تولید و پشتیبانی نرم افزارهای غیرفرهنگی و غیرهنری، ارایه و پشتیبانی بسته های نرم افزاری غیرفرهنگی و غیرهنری، خدمات شبکه های اطلاع رسانی خدمات اینترنت ای اس پی توزیع اینترنت ای اس دی پی خدمات انتقال داده ها پی ای پی خدمات انتقال داده از طریق ماهواره (اس ای پی)، خرید و فروش و صادرات و واردات و خدمات پس از فروش کلیه تجهیزات و قطعات و سخت افزار کامپیوتری و الکترونیکی و مخابراتی مجاز، برپایی سمینارها و همایش ها و کنفرانس ها، مشارکت در انجام کلیه پروژه های تولیدی و صنعتی و بازرگانی اخذ و اعطای نمایندگی داخلی و خارجی، اخذ وام و تسهیلات بانکی به صورت ارزی و ریالی، شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی، شرکت در کلیه نمایشگاه های داخلی و خارجی. انجام کلیه فعالیت های فوق در صورت لزوم پس از اخذ مجوز های لازم. مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: تهران ـ خیابان 16 آذر ـ پلاک 62 ـ واحد 4 کدپستی 141798XXXX سرمایه شرکت: مبلغ 500000000 ریال می باشد. اولین مدیران شرکت: ناهید آذری به سمت رییس هییت مدیره به شماره ملی 109141XXXX دارنده 250000000 ریال سهم الشرکه ـ معصومه فدایی به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره به شماره ملی 467994XXXX دارنده 250000000 ریال سهم الشرکه به عنوان اعضا هییت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا:کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ـ سفته ـ بروات ـ قراردادها و عقود اسلامی با امضا رییس هییت مدیره یا مدیرعامل منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه (ـ ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد.) پ 941212XXXX59677 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی