اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 95105

شناسه ملی:

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 3 نفر

آدرس: تهران خ سهروردی شمالی خ کیهان شرقی

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ 12/12/85 شرکت مزبور که در تاریخ 16/2/85 واصل گردید: اعضا هییت مدیره برای مدت نامحدود بقرار ذیل انتخاب گردیدند آقای محمدحسین عامری، خانم ها رویا دریادل، ویدا وحیدی ـ محل شرکت به تهران خ سهروردی شمالی خ کیهان شرقی پ 82 ط اول منتقل گردید و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. آقای محمدحسین عامری بسمت رییس هییت مدیره و خانم ویدا وحیدی بسمت نایب رییس هییت مدیره و خانم رویا دریادل بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات و غیره با امضا رییس هییت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 8/8/82 نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم گردید: خانم رویا دریادل بسمت مدیرعامل وعضو هیئت مدیره وخانم ویدا وحیدی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره وآقای محمدحسین عامری بسمت رئیس هیئت مدیره انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و اوراق عادی واداری باامضای رئیس هیئت مدیره به تنهایی همراه بامهرشرکت معتبرمی باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی