اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 350539

شناسه ملی: 10103971492

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 4 نفر

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1390/11/26:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 10/3/90 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 سمت اعضا هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: خانم سمیه شفاعت قراملکی به شماره ملی 137592XXXX به سمت رییس هییت مدیره و آقای ایمان شفاعت به شماره ملی 230008XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای محمدامین شفاعت قراملکی به شماره ملی 229707XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای احسان شفاعت قراملکی به شماره ملی 230008XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای محمدامین شفاعت قراملکی به شماره ملی 229707XXXX به سمت مدیر عامل . 2 حق امضای کلیه اوراق و اسناد از قبیل چک و سفته و برات و قراردادها و عقود اسلامی با هر یک از مدیران منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. در تاریخ 26/11/90 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی