اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 246

شناسه ملی:

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 11 نفر

سرمایه ثبتی


پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

برابر صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و سالیانه و هییت مدیره مورخ 20/4/87 شرکت مذکور که در تاریخ 31/4/87 تحت شماره 11861 به این واحد ثبتی ارایه گردید تصمیمات ذیل اتخاذ گردید : مدیران شرکت و صاحبان امضا مجاز : آقای فرید سلطانی به سمت رییس هییت مدیره آقای محمد رضا سلطانی به سمت نایب رییس هییت مدیره آقای حبیب فقیه زادگان به سمت مدیر عامل و عضو هییت مدیره آقایان مهرداد دشتی مقدم و عبدالمجید تدین به سمت اعضا هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند . کلیه مکاتبات و اسناد و اوراق تعهدآور تجاری بهادار بانکی و قراردادها عقود اسلامی با دو امضا از سه امضای رییس هییت مدیره و نایب رییس و مدیر عامل به همراه مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری با امضا منفرد مدیر عامل به همراه مهر شرکت معتبر میباشد . بازرسان شرکت اقای علی انجم روز و خانم ناهید ده بزرگی به ترتیب به عنوان بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یک سال تعیین گردیدند : تراز مالی و صورتهای سود و زیان منتهی به 29/12/1386 به تصویب اعضا مجمع رسید . روزنامه کثیرالانتشار ایران جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید . مراتب جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران آگهی میگردد . اداره ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی ومعنوی منطقه آزاد چابهار

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1385/04/26:

برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی سالیانه و هییت مدیره شرکت مزبور که در تاریخ 25/4/1385 تحت شماره 9985 به این واحد ثبتی ارایه شده است، تغییرات و تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: 1 - تراز مالی و صورتهای سود و زیان منتهی به 29/12/1384 به تصویب اعضا مجمع رسید. 2 - روزنامه کثیرالانتشار همشهری جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. 3 - آقای علی انجم روز و خانم ناهید ده بزرگی به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. 4 - مدیران شرکت و اشخاصیکه حق امضا دارند: آقای فرید سلطانی به سمت رییس هییت مدیره، آقای محمد رضا ساطانی به سمت نایب رییس هییت مدیره، آقای حبیب فقیه زادگان به سمت مدیر عامل و عضو هییت مدیره و آقایان مهرداد دشتی مقدم و عبدالمجید تدین به سمت اعضای هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه مکاتبات و اسناد و اوراق تعهدآور و تجاری و بانکی و قراردادها و عقود اسلامی با دو امضا از سه امضای رییس هییت مدیره و نایب رییس و مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و مکاتبات عادی و اداری با امضای منفرد مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 5 - حدود اختیارات مدیر عامل : مدیر عامل مجری مصوبات هییت مدیره می باشد. مراتب جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران آگهی می گردد. مدیر ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی و معنوی منطقه آزاد چابهار

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1384/04/20:

برابر صورتجلسات مجامع عمومی فوق العاده و عادی و هییت مدیره شرکت مزبور که در تاریخ 18/4/84 تحت شماره 8536 به این واحد ثبتی ارایه شده است تغییرات و تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: 1 - تراز مالی و صورتهای سود و زیان منتهی به 30/12/83 به تصویب اعضا مجمع رسید. 2 - روزنامه کثیرالانتشار ایران جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. 3 - آقای علی انجم روز و خانم ناهید ده بزرگی به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند. 4 - مدیران شرکت و اشخاصیکه حق امضا دارند: آقای مهرداد دشتی مقدم به سمت رییس هییت مدیره و عضو هییت مدیره- آقای حبیب فقیه زادگان به سمت نایب رییس هییت مدیره و عضو هییت مدیره- آای عبدالمجید تدین به سمت مدیر عامل و عضو هییت مدیره- آقایان فرید سلطانی و محمدرضا ساطانی به سمت اعضا هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند بدین وسیله ماده 13 اساسنامه شرکت تغییر و اصلاح گردید کلیه مکاتبات و اسناد و اوراق تعهدآور و تجاری و بانکی و قراردادها و عقود اسلامی با دو امضا از سه امضای رییس هییت مدیره و نایب رییس و مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد و مکاتبات عادی و اداری با امضا منفرد مدیر عامل همراه مهر شرکت معتبر میباشد. 5 - حدود اختیارات مدیر عامل : مدیر عامل مجری مصوبات هییت مدیره میباشد. مراتب جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران آگهی میگردد. واحد ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی و معنوی

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

برابر صورتجلسه مورخ 16/3/1383 مجمع عمومی فوق العاده شرکت مذکور که در تاریخ 17/3/1383 تحت شماره 7421 به این واحد ثبتی ارائه شده است، تغییرات ذیل به عمل آمد: الف) 1ـ آقای فرید سلطانی باپرداخت مبلغ 000‚500‚133 ریال به صندوق شرکت، سهم الشرکه خود را از مبلغ 000‚500 ریال به 000‚000‚134 ریال افزایش داد. 2ـ آقای محمدرضا سلطانی باپرداخت مبلغ 000‚500‚132 ریال به صندوق شرکت، سهم الشرکه خود را از مبلغ 000‚500 ریال به 000‚00‚133 ریال افزایش داد. 3ـ آقا حبیب فقیه زاده گان بشماره شناسنامه 2417 صادره از آبادان باپرداخت مبلغ 000‚000‚133 ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکاء قرار گرفت. ب) درنتیجه پرداختی های مذکور به صندوق شرکت، سرمایه شرکت از مبلغ 000‚000‚1 ریال به 000‚000‚400 ریال افزایش یافت و ماده 4 اساسنامه اصلاح گردید. ج) ماهیت حقوقی شرکت از مسئولیت محدود به سهامی خاص تغییر یافت و اساسنامه جدید شرکت در 19 ماده به تصویب رسید و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. مراتب جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران آگهی می گردد. واحدثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی و معنوی منطقه آزاد چابهار

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1383/03/18:

برابر صورتجلسات مورخ 17/3/1383 مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هییت مدیره شرکت مذکور که در تاریخ 18/3/1383 تحت شماره 7423 به این واحد ثبتی ارایه شده است، تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: الف) مدیران شرکت: آقای فربد سلطانی به سمت رییس هییت مدیره، آقای محمدرضا سلطانی به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای حبیب فقیه زاده گان به سمت مدیر عامل و عضو هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ب) نحوه امضای مکاتبات: کلیه مکاتبات و اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور و تجاری و بانکی و قراردادها و عقوداسلامی و عادی و اداری با امضا مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ج) حدود اختیارات مدیر عامل : مدیر عامل مجری مصوبات هییت مدیره می باشد. د) بازرسان اصلی و علی البدل شرکت و مدت تصدی آنان: آقای علی انجم روز و خانم ناهید ده بزرگی به ترتیب به سمت بازرس اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند. ه) روزنامه کثیرالانتشار ایران جهت درج آگهیهای شرکت انتخاب شد. و) شعبه شرکت به آدرس: تهران، خیابان ولیعصر نرسیده به چهارراه طالقانی مجتمع تجاری ولیعصر طبقه سوم واحد 65 تلفن 6962796 تعیین گردید. مراتب جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران آگهی می گردد. واحد ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی و معنوی منطقه آزاد چابهار

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی