اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 11679

شناسه ملی: 14005890089

تاریخ ثبت: 1395/03/13

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 3 نفر

کد پستی: 4919666679

تاریخ تاسیس: 1395/03/13

آدرس: گرگان چهارراه میدان افتاب پنجم روبروی مسجد استاد کریم پاساز بهرامی انتهای پاساز سمت راست اخرین مغازه

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1395/03/13:

2,000,000 ریال

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/08/13:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 08/08/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: به موضوع شرکت: فعالیت های ((انجام کلیه خدمات عمومی و پیمانکاری ادارت و کارخانجات شامل تنظیفات اماکن و معابر خصوصی و عمومی، اداری، خانگی، تامین هرگونه نیروی انسانی مورد نیاز شرکت اعم از نگهبان، نظافت چی، تلفنچی و نامه رسان، آبدارچی، هرگونه امور خدماتی مرتبط با احداث و نگهداری و محوطه سازی و فضای سبز و امور باغبانی و جنگل کاری، شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی ـ عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی)) به موضوع شرکت الحاق گردید.وانجام موضوعات فوق پس از اخذ مچوزهای لازم وثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ صدور پروانه فعالیت نمی باشد تصویب شد. ماده 2 اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. ش 960813XXXX38840 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری گرگان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/08/13:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 08/08/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم مرضیه عبدالهی فربه شماره ملی 212275XXXX بسمت مدیرعامل و رییس هییت مدیره و آقای سیدمحمدهادی حسینی به شماره ملی 212171XXXX بسمت نایب رییس هییت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. ـ کلیه اسنادومدارک واوراق بهادارو کلیه نامه های عادی و اداری با امضای مدیرعامل و رییس هییت مدیره با مهر شرکت معتبر می باشد. ش 960813XXXX72547 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری گرگان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/08/13:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 08/08/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم مرضیه عبدالهی فر به شماره ملی 212275XXXX و آقای سیدمحمدهادی حسینی به شماره ملی 212171XXXX به سمت اعضای هییت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند. ش 960813XXXX08101 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری گرگان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/03/13:

تاسیس شرکت با مسیولیت محدود آوای مهر مدارس درتاریخ 13/03/1395 به شماره ثبت 11679 به شناسه ملی 140058XXXX9 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. موضوع شرکت: سرویس مدارس وخدمات درون شهری و در کلیه موارد پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح ( ثبت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ وصدور پروانه فعالیت نمیباشد) مدت شرکت:از تاریخ ثبت بمدت نامحدود مرکز اصلی شرکت: گرگان چهارراه میدان افتاب پنجم روبروی مسجد استاد کریم پاساز بهرامی انتهای پاساز سمت راست اخرین مغازه کدپستی 491966XXXX سرمایه شرکت: مبلغ 2000000 ریال می باشد. اولین مدیران شرکت:. مرضیه عبداللهی فر به سمت مدیرعامل و رییس هییت مدیره به شماره ملی 212275XXXX دارنده 1600000 ریال سهم الشرکه. 2 . سید محمد هادی حسینی به سمت نایب رییس هییت مدیره به شماره ملی 212171XXXX دارنده 200000 ریال سهم الشرکه به عنوان اعضای هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات با امضای خانم مرضیه عبداللهی فر و با مهر شرکت معتبر است اختیارات نماینده قانونی: طبق اساسنامه ش 950313XXXX78744 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری گرگان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی