اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 609

شناسه ملی: 14003512070

تاریخ ثبت: 1392/04/15

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

کد پستی: 4674189455

تاریخ تاسیس: 1392/04/15

آدرس: عباس آباد مشهدی سرا خیابان بنفشه کوچه نیلوفر 9

سرمایه ثبتی


بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/09/16:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و هییت مدیره مورخ 03/08/1393 که در تاریخ 08/09/1393 واصل شد تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: 1 ـ آدرس شرکت از مکان قبلی: مازندران ـ عباس آباد ـ مشهدی سرا ـ خ بنفشه ـ کوی نیلوفر 9 ـ کدپستی 466418XXXX به آدرس جدید: مازندران ـ عباس آباد ـ سلمانشهر ـ خ امام جنب خیابان شهید رمضانی ـ پلاک دوم شرقی ـ کدپستی 467181XXXX تغییر یافته در نتیجه ماده 3 اساسنامه شرکت اصلاح گردید. 2 ـ تعداد اعضا هییت مدیره با ورود 2 نفر به شرکت به 4 نفر افزایش و ماده 3 اساسنامه به شرح ذیل اصلاح گردید. 1 ـ خانم معصومه طالع به شماره ملی 270833XXXX به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره (فاقد سهم الشرکه). 2 ـ خانم نسیبه کیهانی به شماره ملی 227995XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره. 3 ـ خانم شهلا رامیار به شماره ملی 237256XXXX به سمت رییس هییت مدیره. 4 ـ آقای امین عشقی به شماره ملی 221375XXXX (فاقد سهم الشرکه) به سمت عضو هییت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند و کلیه اسناد و مدارک و اوراق بهادار با امضای خانم شهلا رامیار همراه با مهر شرکت معتبر است و سایر نامه های عادی و اداری با امضا مدیرعامل یا رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. 5 ـ به استناد تاییدیه نامه شماره 76/93 مورخ 11/09/1393 اداره کل ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری نام شرکت از ارژن ارگ کلار به پارس پیمایش سروش تغییر یافت. ش 801620XXXX112737XXXX معاون و مسیول ثبت شرکتهای اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان عباس آباد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/04/15:

شرکت فوق در تاریخ 15/4/1392 شماره ثبت 609 در این اداره بثبت رسیده و خلاصه شرکتنامه آن بشرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی می شود: 1 موضوع شرکت: ارایه خدمات مشاوره، امور پیمانکاری (اجرا) طراحی و ساخت کلیه پروژه های عمرانی (صنعتی و غیر صنعتی)، ساختمانی، ابنیه اعم از بتنی، فلزی و نظایر آن، اخذ وام و سایر تسهیلات اعتباری از منابع مالی. 2 مرکز اصلی شرکت: عباس آباد مشهدی سرا خیابان بنفشه کوچه نیلوفر 9 کدپستی 467418XXXX 3 سرمایه شرکت مبلغ: یک میلیون ریال که تماماً نقدیست. 4 مدیران شرکت: خانم نسیبه کیهانی به سمت مدیر عامل و نایب رییس هییت مدیره، خانم شهلا رامیار به سمت رییس هییت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب شدند. 5 دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اسناد رسمی و بهادار و بانکی و تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها با امضا مدیر عامل یا رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت و نامه های عادی و اداری با امضا خانم نسیبه کیهانی یا شهلا رامیار همراه با مهر شرکت معتبر است. ش 801580XXXX112348XXXX رییس ثبت اسناد و املاک عباس آباد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی