اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت:

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1384/12/07

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 9 نفر

تاریخ تاسیس: 1384/12/07

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1384/12/07:

1,050,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1384/12/07:

خلاصه شرکتنامه و اساسنامه شرکت فوق که در تاریخ 7/12/84 تحت شماره 294 در دفتر ثبت شرکتهای این اداره به ثبت رسیده است جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی کشور آگهی می شود. 1 موضوع شرکت: پرورش و نگهداری گاو شیری و تولید شیر 2 مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود. 3 مرکز اصلی شرکت: کردکوی روستای یساقی پیشین کلاته 4 سرمایه شرکت: به مبلغ 000/050/1 ریال منقسم به 7 سهم 000/150 ریالی که مبلغ کل سرمایه طی گواهی مورخ 2/12/1384 صندوق تعاون گرگان پرداخت گردیده است. 5 اولین مدیران شرکت و دارندگان حق امضا: آقایان سید ابراهیم حسینی و سید محمود حسینی و خانم سیده مطهره حسینی به سمت اعضای اصلی هییت مدیره و خانم سیده کلثوم حسینی به سمت عضو علی البدل هییت مدیره برای مدت سه سال انتخاب شدند. آقای سید محمود حسینی پیشین کلاته به سمت رییس هییت مدیره و خانم سیده مطهره حسینی پیشین کلاته به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای سید ابراهیم حسینی (منشی) و خانم سیده کلثوم حسینی پیشین کلاته به سمت عضو علی البدل هییت مدیره برای مدت سه سال انتخاب شدند و آقای سید ابراهیم حسینی با حفظ سمت به عنوان مدیر عامل شرکت برای مدت دو سال انتخاب شدند و مقرر گردید کلیه اسناد رسمی و تعهدآور بانکی (چک، سفته، برات و اوراق بهادار) با امضای سید محمود حسینی پیشین کلاته (رییس هییت مدیره) و در غیاب ایشان با امضای سیده مطهره حسینی پیشین کلاته (نایب رییس) به اتفاق امضای آقای سید ابراهیم حسینی ( مدیر عامل ) و مهر تعاونی دارای اعتبار است و اسناد عادی و نامه ها با امضای سید ابراهیم حسینی ( مدیر عامل ) و مهر شرکت تعاونی معتبر خواهد بود. 6 بازرسان شرکت: آقای احمد رنجبر به سمت بازرس اصلی و آقای محمد عجم به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند. رییس اداره ثبت اسناد و املاک کردکوی

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی