اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 19574

شناسه ملی: 10861894634

تاریخ ثبت: 1385/04/26

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 9 نفر

کد پستی: 7158668179

آدرس: استان فارس ، شهرستان شیراز ، بخش مرکزی ، شهر شیراز ، گلدشت محراب ، خیابان عابد ، کوچه 4/1 عابد -LSB- 8 احمدابن موسی -RSB- ، پلاک 0 ، طبقه همکف

تاریخ تاسیس: 1385/04/26

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1398/03/29:

50,000,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1398/03/29:

55,500,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1397/04/09:

500,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1395/02/21:

50,000,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1393/12/12:

30,000,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1393/12/12:

800,000 ریال

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/05/27:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 29/03/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای علیرضا پانی به کد ملی 228233XXXX با پرداخت مبلغ 5500000 ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را افزایش داد. سرمایه شرکت از مبلغ 50000000 ریال به مبلغ 55500000 ریال سهم الشرکه افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد. اسامی شرکا بعداز افزایش سرمایه به شرح ذیل می باشد: آقای علیرضا پانی دارنده 20000000 ریال سهم الشرکه آقای حسن صناعی زاده دارنده 500000 ریال سهم الشرکه خانم خاطره نخعی دارنده 5500000 ریال سهم الشرکه خانم سمانه حسینی دارنده 29500000 ریال سهم الشرکه ـ تعداد اعضای هییت مدیره به 2 نفر کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ش 980527XXXX34239 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/05/27:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 29/03/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم خاطره نخعی به کد ملی 302003XXXX با دریافت مبلغ 5500000 ریال از صندوق شرکت از شرکت خارج گردید و هیچ گونه حق و حقوقی در شرکت ندارد در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ 55500000 ریال به مبلغ 50000000 ریال ریال کاهش یافت و ماده مربوطه دراساسنامه بدین شرح اصلاح شد. اسامی شرکا بعداز کاهش سرمایه به شرح ذیل می باشد: آقای علیرضا پانی دارنده 20000000 ریال سهم الشرکه آقای حسن صناعی زاده دارنده 500000 ریال سهم الشرکه خانم سمانه حسینی دارنده 29500000 ریال سهم الشرکه ش 980527XXXX31921 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/05/27:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 29/03/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای علیرضا پانی به کد ملی 228233XXXX به سمت رییس هییت مدیره و آقای حسن صناعی زاده به کد ملی 229749XXXX به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره برای مدت 4 سال انتخاب شدند. ـ کلیه اوراق، اسناد رسمی و بهادار و بانکی و تعهدآور و قراردادها و سایر نامه های عادی و اداری با امضا رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ش 980527XXXX79784 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1398/02/17:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 07/02/1398 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ محل شرکت در واحد ثبتی شیراز به آدرس استان فارس، شهرستان شیراز، بخش مرکزی، شهر شیراز، گلدشت محراب، خیابان عابد، کوچه 4/1 عابد [ 8 احمدابن موسی]، پلاک 0 ، طبقه همکف ـ کدپستی 715866XXXX تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. ش 980217XXXX76548 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/07/22:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 10/06/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ سمت اعضا هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: خانم خاطره نخعی مدیح به سمت رییس هییت مدیره آقای علیرضا پانی به سمت نایب رییس هییت مدیره آقای حسن صناعی زاده به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره همگی برای مدت 4 سال انتخاب شدند. 2 ـ دارندگان حق امضا: حق امضای کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی و تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات با امضای خانم خاطره نخعی مدیح همراه با مهر شرکت معتبر است و نامه های عادی و اداری با امضای خانم خاطره نخعی مدیح همراه با مهر شرکت معتبر است. ش 970722XXXX04627 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/07/22:

آگهی تغییرات شرکت مهندسی رخساره گلک کاران شیراز شرکت با مسیولیت محدود به شماره ثبت 19574 و شناسه ملی 108618XXXX4 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 10/06/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - به استناد سند صلح نامه شماره 17225 مورخ 25/04/1397 دفتر اسناد رسمی شماره 17225 خانم مریم زراعتکاری با واگذاری 14500000 ریال سهم الشرکه خود به آقای علیرضا پانی و 9500000 ریال به خانم سمانه حسینی از شرکت خارج گردید. به استناد سند صلح نامه شماره 17057 مورخ 09/04/1397 دفتر اسناد رسمی شماره 416 آقای علی صناعی زاده با واگذاری 20000000 ریال به خانم سمانه حسینی از شرکت خارج گردید. به استناد سند صلح نامه شماره 17227 مورخ 25/04/1397 دفتر اسناد رسمی شماره 416 آقای حسن صناعی زاده با واگذاری 5500000 ریال به خانم خاطره نخعی مدیح سرمایه خود را به 500000 ریال کاهش داد. در سرمایه موسسه تغییر حاصل نگردید سرمایه موسسه مبلغ 50000000 ریال کلا نقدی متعلق است به 1 -آقای حسن صناعی زاده مبلغ 500000 ریال سهم الشرکه 2 -آقای علیرضا پانی مبلغ 14500000 ریال سهم الشرکه 3 - خانم خاطره نخعی مدیح مبلغ 5500000 ریال سهم الشرکه 4 -خانم سمانه حسینی مبلغ 29500000 ریال سهم الشرکه

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/05/22:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 14/05/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موارد ذیل به موضوع شرکت الحاق شد:نظارت بر انجام هر گونه عملیات فضای سبز اعم از واگذاری ، مشاوره ، طراحی ، اجرا و نگهداری.. انجام هر گونه عملیات طراحی ، پیاده سازی و اجرا ، نظارت و بازبینی سیستم های مدیریت ایمنی ، بهداشت و محیط زیست اعم از ایزو 14001 ، ایزو 9001 و ایزو 18001 پس از اخذ مجوزهای لازم و در نتیجه ماده 2 اساسنامه بنحو مذکور اصلاح می گردد. ش 960523XXXX40950 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/03/22:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 21/02/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ سمت اعضا هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید: آقای علی صناعی زاده به شماره ملی 229838XXXX به سمت رییس هییت مدیره خانم مریم زراعتکاری فرد به شماره ملی 229654XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره آقای حسن صناعی زاده به شماره ملی 229749XXXX به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره انتخاب شدند. 2 ـ دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و مدارک و اوراق بها دار با امضا آقای حسن صناعی زاده همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. ش 950322XXXX29561 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/02/29:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 21/02/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - مورد ذیل به موضوع شرکت الحاق شد. خرید و فروش کلیه مواد و مایحتاج کشاورزی و فضای سبز پس از اخذ مجوزهای لازم. در نتیجه ماده مربوطه اساسنامه بشرح فوق اصلاح می گردد. - محل شرکت از (آدرس قبلی): شیراز –به (آدرس جدید): شیراز – بلوار غدیر – خیابان شهید شجاعی - کدپستی 715389XXXX – تلفن 37257533 انتقال یافت در نتیجه ماده مربوطه اساسنامه بشرح فوق اصلاح می گردد. - آقای علی صناعی زاده فرزند محمود متولد 1358 / 12 / 13 شماره شناسنامه 141 و شماره ملی 229838XXXX صادره از شیراز به آدرس شیراز – کدپستی 718965XXXX - تلفن 36208517 با پرداخت 20000000 ریال به صندوق شرکت در زمره شرکا درآمد. سرمایه شرکت از مبلغ 30000000 ریال به 50000000 ریال افزایش یافت. در نتیجه ماده مربوطه اساسنامه به شرح مذکور اصلاح می گردد. - تعداد اعضا هییت مدیره به تعداد اعضا هییت مدیره به 3 نفرافزایش یافت و ماده مربوطه اساسنامه اصلاح می گردد. ش 950229XXXX75678 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/02/29:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 21/02/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ خانم مریم زراعتکاری فرد به شماره ملی 229654XXXX ـ آقای حسن صناعی زاده به شماره ملی 229749XXXX – آقای علی صناعی زاده به شماره ملی 229838XXXX به سمت اعضای هییت مدیره شرکت برای مدت 4 سال انتخاب شدند ش 950229XXXX64716 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/01/26:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 12/12/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم مریم زراعتکاری فرد با پرداخت 23200000 ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود رابه میزان 24000000 ریال افزایش داد. آقای حسن صناعی زاده با پرداخت 5800000 ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود رابه میزان 6000000 ریال افزایش داد. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ 1000000 ریال به 30000000 ریال افزایش و ماده 4 اساسنامه بنحو مذکور اصلاح می گردد. موارد ذیل به موضوع شرکت الحاق شد:. نگهداری و خدمات فضای سبز: شامل خدمات باغبانی، نگهداری فضای سبز. . خدمات عمومی: شامل تنظیفات، پیشخدمتی، امور آبدارخانه، خدمات پاسخگویی. در نتیجه ماده 2 اساسنامه بنحو مذکور اصلاح می گردد. ش 940126XXXX63211 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/01/26:

به استناد صورتجلسه نقل و انتقال سهم الشرکه با سند رسمی مورخ 12/12/1393 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: به استناد گواهی نامه واریز مالیات بر ارث شماره 76177 مورخ 1393/12/7 و شمارهدادنامه 1173/93 مورخ 12/07/1393 سهم الشرکه مرحوم محمود صناعی زاده به آقای حسن صناعی زاده فرزند محمود شماره شناسنامه 259 صادره از شیراز به آدرس شیراز کوچه 94 قصردشت ساختمان ارغوان کدپستی 719573XXXX واگذار گردید و در سرمایه شرکت تغییر حاصل نگردید سرمایه شرکت مبلغ 1000000 ریال کلا نقدی متعلق است به خانم مریم زراعتکاری فرد مبلغ 800000 ریال، آقای حسن صناعی زاده مبلغ 200000 ریال. ش 940126XXXX51918 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/01/19:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 05/12/92 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: به موجب سند صلحنامه شماره 9636 مورخ 21/12/92 در دفتر خانه اسناد رسمی شماره 370 حوزه ثبتی شیراز، خانم ریحانه شریعت مبلغ 000/200 ریال سهم الشرکه خود را به آقای محمود صناعی زاده فرزند حسین به شماره شناسنامه 171 و کد ملی 255942XXXX صادره از نی ریز واگذار نمود و از شرکت خارج شد و دیگر هیچگونه حق و سمتی در شرکت ندارد. در نتیجه شرکا و میزان سهم الشرکه آنان به قرار زیر است: خانم مریم زراعتکاری فرد دارای 000/800 ریال سهم الشرکه و آقای محمود صناعی زاده دارای 000/200 ریال سهم الشرکه ش 434360XXXX780146XXXX مسیول ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/01/19:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ 06/12/92 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم مریم زراعتکاری فرد و آقای محمود صناعی زاده به سمت اعضای هییت مدیره شرکت برای مدت نامحدود انتخاب شدند. ش 434360XXXX780146XXXX مسیول ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیراز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت مهندسی رخساره گلک کاران شیراز ( با مسیولیت محدود) در تاریخ 26/4/85 ذیل شماره 19574 در این اداره ثبت و در تاریخ 1/5/85 امضا ذیل ثبت تکمیل شده خلاصه شرکتنامه آن بشرح زیر آگهی می گردد: 1 - موضوع شرکت: مشاوره طراحی اجرا و نگهداری هر گونه فضای سبز، مشاوره، طراحی، اجرا ونظارت بر آزمایش سموم دفع آفات وسم پاشی اجرا و نظارت بر کلیه امور خدماتی و تنظیف و نظافت شهری تامین نیروی انسانی در رابطه با موضوعات شرکت با رعایت قوانین و مقرارت جاری کشور. 2 - مرکز اصلی و نشانی شرکت: شیراز بلوار فرصت شیرازی بلوار تخت جمشید پلاک 73 کد پستی 14396 - 71588 3 - سرمایه شرکت مبلغ یک میلیون ریال نقدی که صد درصد آن پرداخت شده و متعلق است به حسن صناعی زاده 000/500 ریال و علی صناعی زاده 000/300 ریال و خانم ریحانه شریعت 000/200 ریال. 4 - مدیران شرکت و دارندگان حق امضا: حسن صناعی زاده به عنوان مدیر عامل و عضو هییت مدیره آقای علی صناعی زاده رییس هییت مدیره و خانم ریحانه شریعت نایب رییس هییت مدیره برای مدت چهار سال انتخاب شدند و حق امضا کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی چک ها، سفته ها، بروات، اوراق عادی با مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. مسیول ثبت شرکتهای ثبت شیراز

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی