اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 51470

شناسه ملی: 14004115623

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 2 نفر

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/06/16:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 01/05/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حسین محمدی جوزان به شماره ملی 087159XXXX ـ آقای قای عباس نورمندی پور به شماره ملی 094066XXXX به سمت شرکای شرکت برای مدت نامحدود انتخاب گردیدند ش 940616XXXX74532 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/06/16:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 01/05/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حسین محمدی جوزان به سمت مدیرعامل وعضو هییت مدیره ـ آقای عباس نورمندی پور به سمت رییس هییت مدیره انتخاب گردیدند وکلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات قراردادها عقود اسلامی با امضا منفرد مدیرعامل با مهر شرکت معتبر میباشد. ش 940616XXXX07396 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/06/16:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 01/05/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: طبق سند صلح شماره 182195 مورخ 25/4/1394 دفترخانه اسناد رسمی شماره 19 مشهد، آقای امیرحسن سیدحسین زاده 000/10 ریال سهم الشرکه خود را به آقای عباس نورمندی پور به شماره ملی 087159XXXX و 490 . 000 ریال سهم الشرکه خود را به آقای حسین محمدی جوزان به شماره ملی 094066XXXX انتقال دادند و از شرکت خارج گردیدند. ش 940616XXXX02375 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی