اطلاعات عمومی

فعال موسسه غیرتجاری

شماره ثبت: 1009

شناسه ملی: 14005196003

تاریخ ثبت: 1394/06/10

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 14 نفر

تاریخ تاسیس: 1394/06/10

آدرس: استان گیلان شهرستان رشت فلکه لاکانی میدان دفاع مقدس ابتدای بلوار ایت اله رودباری کوچه لیفکوهی

کد پستی: 4144797347

سرمایه ثبتی


بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/04/30:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 16/11/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - اعضا هییت مدیره تا تاریخ 16/11/1397 به قرار ذیل تعیین گردیدند: - آقایان بهمن حیدری نژاد به شماره ملی 269024XXXX و علیرضا امانی کتمجانی به شماره ملی 259429XXXX و محمدعلی کریمی پور به شماره ملی 264925XXXX وکاوه امیررضوانی لمر به شماره ملی 263083XXXX وناصر اصغری به شماره ملی 259109XXXX به عنوان اعضای اصلی هییت مدیره و آقایان احمد بزرگ نیا به شماره ملی 259105XXXX و امین شهرام نیا به شماره ملی 259117XXXX و علیرضا فتحی پور به شماره ملی 259258XXXX به عنوان اعضای علی البدل هییت مدیره انتخاب گردیدند. ش 970430XXXX18510 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رشت

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/04/30:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 24/11/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - سمت اعضا هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: - آقای بهمن حیدری نژاد به شماره ملی 269024XXXX به عنوان ریاست کانون و آقای ناصر اصغری به شماره ملی 259109XXXX به عنوان نایب رییس هییت مدیره و آقای محمدعلی کریمی پور به شماره ملی 264925XXXX به عنوان بازرس و آقای کاوه امیررضوانی لمر به شماره ملّی 263083XXXX به عنوان منشی انتخاب گردیدند.حق امضا کلیه قراردادها، اسناد و اوراق بهادار از قبیل چک، و سفته و غیره با دو امضا از سه امضای آقایان بهمن حیدری نژاد «رییس»، ناصر اصغری «نایب رییس»، محمدعلی کریمی پور «بازرس» با مهر کانون معتبر است. ش 970430XXXX52423 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رشت

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/08/19:

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 05/07/1394 مواردی به شرح ذیل اصلاح میگردد: ـ 1 ـ بعد از کلمه « مؤسسه» در صدر آگهی عبارت « قانونی کانون وکلای دادگستری گیلان که برابر با ماده 1 لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 7/12/1331 و لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 5/12/1331، تأسیس و ایجاد گردیده» الحاق گردید و کلمه « تأسیس» در ابتدای آگهی با توجه به موارد الحاقی فوق حذف گردید. ـ 2 ـ عبارت موضوع مؤسسه به موضوع کانون اصلاح گردید. ـ 3 ـ در انتهای قسمت موضوع مؤسسه، عبارت « و سایر اختیارات قانونی» الحاق گردید. ـ 4 ـ عبارت مدت مؤسسه به مدت کانون اصلاح گردید. ـ 5 ـ در قسمت مدت مؤسسه عبارت «از تاریخ تأسیس (22/2/1378) به مدت نامحدود» اصلاح گردید. ـ 6 ـ عبارت اولین مدیران مؤسسه به آخرین مدیران کانون اصلاح گردید. ـ 7 ـ در ابتدای قسمت اولین مدیران مؤسسه، عبارت « مطابق با صورتجلسه انتخابات دوره هشتم مورخ 11/10/1393 اعلامی از ناحیه هیأت نظارت بر انتخابات به ترتیب ذیل می باشند:» الحاق گردید. ش940819XXXX13469 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رشت

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/06/10:

تاسیس موسسه غیرتجاری کانون وکلای دادگستری گیلان درتاریخ 10/06/1394 به شماره ثبت 1009 به شناسه ملی 140051XXXX3 ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. بموجب لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری ومکاتبه شماره 60054/94 مورخ 14/4/94 اداره کل ثبت شرکت هاوموسسات غیرتجاری ـ موضوع موسسه: الف ـ دادن پروانه وکالت به داوطلبانی که واجد شرایط قانونی باشند ب ـ اداره امور راجع به وکالت دادگستری و نظارت بر اعمال وکلا و کارگشایان. ج ـ رسیدگی به تخلفات و تعقیب انتظامی وکلا و کارگشایان دادگستری به وسیله دادسرا ـ و دادگاه انتظامی وکلا ـ د ـ معاضدت قضایی ـ ه ـ فراهم آوردن وسایل پیشرفت علمی و عملی وکلا. ـ مدت موسسه: نامحدود ـ مرکز اصلی موسسه: استان گیلان شهرستان رشت فلکه لاکانی (میدان دفاع مقدس) ابتدای بلوار ایت اله رودباری کوچه لیفکوهی کدپستی 414479XXXX ـ سرمایه موسسه: ندارد. ـ اولین مدیران موسسه: آقای بهمن حیدری نژاد به شماره ملی 269024XXXX به سمت رییس هییت مدیره وآقای محمود اخوان توکلی به شماره ملی 267969XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره وآقای علیرضا امانی کتمجانی به شماره ملی 259429XXXX وآقای ابراهیم یدک به شماره ملی 267820XXXX وآقای داود وکیل پور به شماره ملی 516956XXXX به عنوان اعضای اصلی هییت مدیره وآقای عباس سلمان پوربه شماره ملی 259371XXXX وآقای علی اکبر عمرانی راد به شماره ملی 214178XXXX وآقای صادق هژیر به شماره ملی 264974XXXX به عنوان اعضای علی البدل هییت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. ضمنا"آقای داود وکیل پور به شماره ملی 516956XXXX به عنوان بازرس کانون انتخاب گردید. ـ 6 ـ دارندگان حق امضا: اوراق بهادارواسناد تعهدآورمالی با امضای رییس هییت مدیره( کانون) آقای بهمن حیدری نژاد بهمراه امضای نایب رییس هییت مدیره آقای محمود اخوان توکلی یا بازرس کانون آقای داود وکیل پور معتبر می باشد. اسناد عادی با امضای رییس هییت مدیره(کانون) یا نایب رییس هییت مدیره هر کدام به تنهایی معتبر می باشد. ش 940610XXXX26671 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رشت

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی