اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 1284

شناسه ملی:

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 3 نفر

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1388/12/23:

5,000,000 ریال

سرمایه ثبت شده در تاریخ 1388/12/22:

7,500,000 ریال

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1389/01/16:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 23/12/88 و مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 24/12/88 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: 1 آقای هرمن زیست نیتس با دریافت کلیه سهم الشرکه خود معادل 000/500/2 ریال از صندوق شرکت از شرکت خارج و منبعد هیچگونه حق و سمتی در شرکت ندارد در نتیجه سرمایه شرکت از 000/5000/7 ریال به 000/000/5 ریال کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به نحو فوق اصلاح گردید. 2 آقای حمید ژیان به سمت مدیر عامل و عضو هییت مدیره، آقای علی اکبر یاوری به سمت رییس هییت مدیره و عضو هییت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب شدند. 3 کلیه اسناد و مدارک و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضای آقای علی یاوری و آقای حمید ژیان هر یک به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. اداره ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 16/1/89 نام شرکت از کاندس کان ژرمن کیش به «وست هاوس پارس کیش» تغییر یافت و در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه به نحو فوق اصلاح گردید. اداره ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ، 22/12/88 آقای حمید ژیان با پرداخت مبلغ 000/500/2 ریال به صندوق شرکت در زمره شرکا قرار گرفت. در نتیجه سرمایه شرکت از 000/000/5 ریال به مبلغ 000/500/7 ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به نحو فوق اصلاح گردید. اداره ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

بموجب صورتجلسات مجمع عمومی فوق العاده مورخ 7/11/81 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: 1 - شرکت مذکور از سهامی خاص به مسیولیت محدود تبدیل شد. 2 - اساسنامه جدید شرکت در 24 ماده به تصویب رسیده و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. 3 - سرمایه شرکت : مبلغ 000 ‚ 000 ‚ 5 ریال می باشد. 4 - آقای سید حسین شاهمرادی با واگذاری کلیه سهام خود به آقای علی اکبر یاوری از شرکت خارج و منبعد هیچگونه حق وسمتی در شرکت ندارد. 5 - آقای محمدرضا توتونچیان با واگذاری کلیه سهام خود به آقای هرمان زیست نیتس از شرکت خارج و منبعد هیچگونه حق وسمتی در شرکت ندارد. 6 - آقای خسرو ساعی با واگذاری کلیه سهام خودبطور مساوی به آقای علی اکبر یاوری و آقای هرمان زیست نیتس از شرکت خارج و منبعد هیچگونه حق وسمتی در شرکت ندارد. 7 - آقای هرمان زیست نیتس به سمت رییس هییت مدیره ، آقای علی اکبر یاوری بسمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب شدند. 8 - کلیه اوراق واسناد بهادار و تعهدآور شرکت ازقبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها وعقوداسلامی با امضا متفق مدیرعامل و رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبرمیباشد. واحد ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی