اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 15247

شناسه ملی: 10720272100

تاریخ ثبت: 1388/11/15

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 10 نفر

کد پستی: 4155766515

آدرس: شهر رشت ، خیابان صفاری خیابان نیک نبش کوچه مریم ساختمان رویال 4 واحد 1

تاریخ تاسیس: 1388/11/15

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1388/11/15:

1,000,000 ریال

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/06/30:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 13/06/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 - اعضا هییت مدیره برای مدت دوسال تا تاریخ 13/06/1398 به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای علی ابراهیمی رشتی به شماره ملی 259438XXXX و آقای رضا ابراهیمی رشتی به شمارملی 259378XXXX و آقای مهدی ابراهیمی رشتی به شماره ملی 259433XXXX و خانم سیده سمیه نوزن به شماره ملی 264937XXXX به عنوان اعضای اصلی هییت مدیره انتخاب شدند. 2 -آقای احمد قاسمی به شماره ملی 004305XXXX به سمت بازرس اصلی و آقای کاوه لیث یوسفی به شماره ملی 264988XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. 3 -روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت درج آگهی های شرکت انتخاب شد. ش 960630XXXX51191 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رشت

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/06/30:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 13/06/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 - سمت اعضای هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند:آقای علی ابراهیمی رشتی به شماره ملی 259438XXXX به سمت رییس هییت مدیره و آقای رضا ابراهیمی رشتی به شماره ملی 259378XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای ابراهیمی رشتی به شماره ملی 259433XXXX به سمت مدیرعامل و رییس هییت مدیره وخانم سیده سمیه نوزن به شماره ملی 264937XXXX به سمت عضو هییت مدیره تعیین گردیدند. 2 - کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها با امضا مشترک مدیرعامل و رییس هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل ممهور به مهر شرکت معتبر است. ش 960630XXXX46265 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رشت

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/09/18:

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده و هییت مدیره مورخ 26/08/1392 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 آقای بهرام صادقی پور کد ملی 259439XXXX به عنوان بازرس اصلی، آقای حمید رضا فرزند کد ملی 227966XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. 2 روزنامه کثیرالانتشار ابتکار جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. 3 اعضای هییت مدیره تا تاریخ 26/08/1394 بقرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای علی ابراهیمی رشتی کد ملی 259438XXXX و آقای رضا ابراهیمی رشتی کد ملی 259378XXXX و آقای مهدی ابراهیمی رشتی کد ملی 259433XXXX و خانم سیده سمیه نوزن کد ملی 264937XXXX تا تاریخ 26/08/1394/4 سمت اعضای هییت مدیره بقرار ذیل تعیین گردیدند: آقای علی ابراهیمی رشتی کد ملی 259438XXXX به سمت رییس هییت مدیره و آقای رضا ابراهیمی رشتی کد ملی 259378XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای مهدی ابراهیمی رشتی کد ملی 259433XXXX به سمت عضو هییت مدیره و خانم سیده سمیه نوزن کد ملی 264937XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای مهدی ابراهیمی رشتی کد ملی 259433XXXX به سمت مدیر عامل . 5 محل شرکت در واحد ثبتی رشت به آدرس شهر رشت، خیابان صفاری خیابان نیک نبش کوچه مریم ساختمان رویال 4 واحد 1 کدپستی 415576XXXX تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. 6 حق امضا کلیه اسناد و مدارک و اوراق بهادار با امضا مدیر عامل یا باتفاق رییس هییت مدیره بهمراه مهر شرکت معتبر است. در تاریخ 18/09/1392 ذیل دفتر ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. ش 734270XXXX110500XXXX مسیول ثبت شرکت های رشت واحد ثبتی رشت

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1388/11/21:

شرکت فوق در تاریخ 15/11/1388 تحت شماره 15247 و شناسه ملی 107202XXXX0 در این اداره بثبت رسیده و در تاریخ 21/11/1388 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن بشرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار اطلاعات آگهی می شود. 1 موضوع شرکت: خدمات فنی مهندسی و نیز احداث و تجهیز ابنیه قرارداد با ادارات دولتی و غیر دولتی و نیز اشخاص حقیقی و حقوقی جهت ارایه خدمات فنی مهندسی طراحی نظارت و اجرا در زمینه کلیه پروژه های عمرانی اعم از ابنیه، راه، آب، سد و غیره در سراسر کشور و طرح و محاسبه ارایه خدمات فنی مهندسی را برای پروژه های عمرانی از قبیل راه سازی، لوله گذاری، ساختمان سازی، ساختمانهای دولتی، پل سازی، مرمت کلیه امور مرتبط با ادارات و سازمانهای دولتی و غیر دولتی اشخاص حقیقی و حقوقی و کلیه موسسات وابسته به دولت و غیره بااخذ مجوز از مراجع ذیصلاح. 2 مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود. 3 مرکز اصلی شرکت: 13 استان گیلان، شهر رشت خ صفاری، پارک نیکمرام، اول خ منصور، بن بست پنجم پلاک 168 4 سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/1 ریال منقسم به 100 سهم 000/10 ریالی که تعداد 100 سهم بانام می باشد که مبلغ 000/000/1 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 325 مورخ 8/10/1388 نزد بانک ملت شعبه مصلی پرداخت گردیده است. 5 اولین مدیران شرکت: 15 آقای علی ابراهیمی رشتی به سمت رییس هییت مدیره. 25 آقای رضا ابراهیمی رشتی به سمت نایب رییس هییت مدیره. 35 آقای مهدی ابراهیمی رشتی به سمت عضو هییت مدیره. 45 خانم سیده سمیه نوزن به سمت عضو هییت مدیره. 55 آقای مهدی ابراهیمی رشتی به سمت مدیر عامل بمدت 2 سال انتخاب گردیدند. 6 دارندگان حق امضا: کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی باامضا منفرد آقای مهدی ابراهیمی رشتی یا باتفاق علی ابراهیمی رشتی مدیر عامل و رییس هییت مدیره مجتمعاً با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های اداری باامضا آقای مهدی ابراهیمی رشتی مدیر عامل و مهر شرکت معتبر می باشد. 7 اختیارات مدیر عامل : مطابق اساسنامه می باشد. 8 بازرس اصلی و علی البدل: 18 آقای پیام علیدوست ذوقی به عنوان بازرس اصلی 28 آقای حمید رضا فرزین به عنوان بازرس علی البدل رییس اداره ثبت اسناد و املاک رشت واحد ثبتی رشت

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی