اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 13150

شناسه ملی: 14007326039

تاریخ ثبت: 1396/10/14

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 4 نفر

تاریخ تاسیس: 1396/10/14

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1396/10/14:

1,000,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/10/14:

تاسیس شرکت سهامی خاص بهرنگ پلیمر دلفین کاسپین درتاریخ 14/10/1396 به شماره ثبت 13150 به شناسه ملی 140073XXXX9 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. - موضوع :تولید پلاستیک و انجام اموربازرگانی و تجارت و صادرات و واردات کالاهای مجاز(درکلیه موارددرصورت لزوم قانونی پس ازاخذ مجوزهای لازم) ثبت موضوع فعالیت شرکت مذکوربه منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. - مدت فعالیت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود - مرکزاصلی شرکت:استان همدان-شهرستان همدان-بخش مرکزی-شهرهمدان-سعیدیه-کوچه هجرت-کوچه محمدی-پلاک 13 -طبقه اول- کدپستی 651684XXXX - سرمایه شرکت:مبلغ 1000000 ریال منقسم به 100 سهم 10000 ریالی با نام عادی که مبلغ 350000 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 436/7410/96 مورخ 11/10/1396 نزد بانک قرض الحسنه مهر ایران شعبه شهید مدنی پرداخت گردید و مابقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. - اولین مدیران شرکت:آقای مهدی خزلی به شماره ملی 387358XXXX به سمت مدیرعامل ورییس هییت مدیره وآقای محمدعلی خزلی به شماره ملی 387287XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره هردونفراعضای اصلی برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند. - بازرسان شرکت :آقای سعید مظاهری به شماره ملی 387592XXXX به سمت بازرس اصلی وآقای داود پی نبربه شماره ملی 387336XXXX به سمت بازرس علی البدل هریک برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. - دارندگان حق امضا :کلیه چکها و سفته ها و اوراق بهادار و اسناد تعهدآور و قراردادها و مکاتبات اداری و دفتر و اوراق عادی به امضا مدیرعامل به تنهایی و همراه با مهرشرکت معتبر می باشد. - روزنامه کثیرالانتشار کار وکارگر جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. - اختیارات مدیرعامل:طبق اساسنامه ش 961014XXXX06945 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری همدان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی