اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 15824

شناسه ملی:

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 8 نفر

سرمایه ثبتی


بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده و فوق العاده و هییت مدیره مورخ 25 و 24 و 21/6/87 تغییرات زیر در شرکت نامبرده به عمل آمده است: 1 ) آقایان فرشید دهنوی و محمود کاظمی و خانم طوفانه کاظمی به سمت اعضای اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال و آقایان مرتضی مهدوی زاده و حامد محمدی به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. 2 - هییت مدیره از بین خود خانم طوفانه کاظمی را به سمت رییس هییت مدیره، آقای محمود کاظمی را به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای فرشید دهنوی را به سمت مدیرعامل شرکت تعیین نمودند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیرعامل و رییس هییت مدیره متفقاً و با مهر شرکت معتبر است. 3 - روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی ها و دعوتنامه های شرکت تعیین شده است. مرکز اصلی شرکت در اصفهان به خیابان شیخ بهایی، چهارراه آذر، پلاک یک انتقال یافت و ماده 4 اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. امضای ذیل ثبت در تاریخ 3/7/1387 تکمیل گردید. سرپرست اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1385/05/13:

برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هییت مدیره مورخ 25 و 26/2/85 تغییرات زیر در شرکت نامبرده به عمل آمده است. 1 - آقایان فرشید دهنوی، محمود کاظمی و خانم طوفانه کاظمی به سمت اعضا اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال و آقایان علی ولی زاده و رحیم معزی فر به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. 2 - هییت مدیره از بین خود خانم طوفانه کاظمی را به سمت رییس آقای محمود کاظمی را به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای فرشید دهنوی را به سمت مدیر عامل شرکت تعیین نمودند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضا مدیر عامل و رییس هییت مدیره و با مهر شرکت معتبر است ضمناً مدیر عامل مجری مصوبات هییت مدیره خواهد بود. 3 - روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی های شرکت تعیین شده است. مسیول ثبت شرکتهای اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی و هییت مدیره مورخ 25 و 26/12/1382 تغییرات زیر در شرکت نامبرده بعمل آمده است. خانم طوفانه کاظمی و آقای محمود کاظمی و آقای فرشید دهنوی به سمت اعضا اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال و آقایان علی ولی زاده و رحیم معزی فر به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند هییت مدیره از بین خود خانم طوفانه کاظمی را به سمت رییس آقای محمود کاظمی را به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای فرشید دهنوی را به سمت مدیرعامل شرکت تعیین نمودند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضا مدیرعامل و رییس هییت مدیره متفقا و با مهر شرکت معتبر است ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هییت مدیره خواهد بود. روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی های شرکت تعیین شده است. مسیول ثبت شرکتهای اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی