اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت: 2498

شناسه ملی:

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به موجب نامه شماره 2240/99- 23/11/84 اداره تعاون آبادان منضم به صورتجلسات هیئت مدیره مورخه 30/9/84 و مجمع عمومی عادی به طور فوقالعاده مورخه 2/11/84 شرکت مذکور که در تاریخ 24/11/84 واصل گردید. 1- گزارش عملکرد هیئت مدیره و بازرسان شرکت در سال 83 قرائت و به تصویب مجمع رسید. 2- آقایان عبدالمحمد علوانی و تریاک علوانی به ترتیب به سمت بازرس اصلی و علیالبدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. 3- به منظور تامین هزینههای جاری شرکت تعاونی از سوی هیئت مدیره مبلغ 000/000/5 ریال به عنوان بودجه پیشنهادی سال 84 به تصویب مجمع رسید. 4- با توجه به خروجی 5 نفر از اعضا و پذیرش 5 عضو دیگر در تعداد سهام و اعضا و سرمایه تغییراتی حاصل نشده است. 5- با توجه به استعفای آقای عادل معرفی شلحه عضو اصلی هیئت مدیره و آقای ناصر هلالی عضو علیالبدل هیئت مدیره و آقای محمد علی خلفیان به سمت عضو اصلی هیئت مدیره برای مدت باقیمانده لغایت 6/5/85 انتخاب گردید. 6- به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخه 2/11/84 آقای محمد علی خلفیان به سمت مدیرعامل و آقای عبدالامیر معرفی شلحه به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمد علی خلفیان به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای عبدالرحیم معرفاوی به سمت منشی هیئت مدیره برای مدت باقیمانده لغایت 6/5/85 انتخاب و کلیه قراردادها و اسناد تعهدآور تعاونی از قبیل چک، سفته با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و در غیاب وی منشی هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر و نامههای عادی با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر میباشد. رئیس اداره ثبت اسناد و املاک آبادان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی