اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 389320

شناسه ملی: 10320398276

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 7 نفر

آدرس: استان تهران ، شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران ، قایم مقام سنایی ، خیابان قایم مقام فراهانی ، خیابان ماگنولیا ، پلاک 30 ، طبقه دوم ، واحد 6

کد پستی: 1588613918

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1392/02/11:

1,000,000 ریال

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/08/14:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 01/05/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مجید آخوند زاده یزدی به شماره ملی: 004777XXXX به سمت بازرس اصلی و آقای پوریا علی رمضانی به شماره ملی: 032033XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. آقای جواد حسین زاده به شماره ملی: 065180XXXX به سمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره و آقای محمدرضا ملک نیا به شماره ملی: 065015XXXX به سمت رییس هییت مدیره و خانم مهسا بیکی به شماره ملی: 064036XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب شدند. کلیه اسناد تعهد آور و اوراق بهادار از قبیل چک وسفته و بروات و قرار دادها و عقوداسلامی و نامه های عادی و مکاتبات اداری با امضا منفرد مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبرمی باشد. روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. پ 970814XXXX32952 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/08/14:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 01/05/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، قایم مقام ـ سنایی، خیابان قایم مقام فراهانی، خیابان ماگنولیا، پلاک 30 ، طبقه دوم، واحد 6 کدپستی 158861XXXX تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. پ 970814XXXX24992 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/10/24:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 10/10/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس: شهرستان تهران ـ بخش مرکزی ـ شهر تهران ـ هفت تیر ـ کوچه سپیدان ـ خیابان فجر ـ پلاک 34 ـ طبقه اول ـ واحد 4 کدپستی 158966XXXX تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. پ 961024XXXX43139 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/04/04:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 07/03/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مجید آخوند زاده یزدی به شماره ملی 004777XXXX و آقای پوریا علی رمضانی به شماره ملی 032033XXXX به ترتیب به سمت بازرس اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. آقای جواد حسین زاده به شماره ملی 065180XXXX به سمت مدیرعامل و نایب رییس هییت مدیره، شرکت مدیران بیست و یک با شناسه ملی 101022XXXX6 به نمایندگی آقای حمید ناظمی به شماره ملی 003946XXXX به سمت رییس هییت مدیره و آقای علیرضا اسکندری به شماره ملی 007253XXXX به سمت عضو هییت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند. کلیه اسناد تعهدآور و اوراق بهادار از قبیل: چک و سفته و بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت و نامه های عادی و مکاتبات اداری با امضای منفرد مدیرعامل یا یکی از اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. پ 960404XXXX53724 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/03/30:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 02/03/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مجید آخوند زاده یزدی به شماره ملی 004777XXXX بسمت بازرس اصلی و آقای پوریا علی رمضانی به شماره ملی 032033XXXX بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. اعضای هییت مدیره برای مدت 2 سال به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای علیرضا اسکندری به شماره ملی 007253XXXX به سمت عضو هییت مدیره آقای جواد حسین زاده به شماره ملی 065180XXXX به سمت مدیرعامل و نایب رییس هییت مدیره شرکت مدیران بیست و یک ب شناسه ملی 101022XXXX6 به نمایندگی حمید ناظمی بشماره ملی 003946XXXX به سمت رییس هییت مدیره کلیه اسناد تعهدآور و اوراق بهادار از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت و نامه های عادی و مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضا هییت مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد . پ 940330XXXX08413 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/02/30:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ 11/2/1392 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 آقای علیرضا اسکندری به شماره ملی 007253XXXX به شماره شناسنامه 6336 تاریخ تولد 21/9/1353 فرزند محمد با پرداخت مبلغ 000/10 ریال به صندوق شرکت، در ردیف شرکا قرار گرفت. آقای جواد حسین زاده به شماره ملی 065180XXXX با پرداخت مبلغ 000/630/399 ریال به صندوق شرکت، سهم الشرکه خود را به مبلغ 000/000/400 ریال افزایش داد. شرکت مدیران بیست و یک با مسیولیت محدود با نمایندگی آقای حمید ناظمی با پرداخت مبلغ 000/360/599 ریال به صندوق شرکت، سهم الشرکه خود را به مبلغ 000/990/599 ریال افزایش داد. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ 000/000/1 ریال به مبلغ 000/000/000/1 ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. 2 نوع شرکت از با مسیولیت محدود به سهامی خاص تبدیل گردید. 12 اساسنامه شرکت مشتمل بر 64 ماده به تصویب رسید. 22 سرمایه شرکت مبلغ 000/000/000/1 ریال منقسم به یکصد هزار سهم 000/10 ریالی که تعداد یکصد هزار سهم با نام می باشد، که مبلغ فوق تماما پرداخت گردیده است. 32 اعضا هییت مدیره برای مدت 2 سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای جواد حسین زاده به شماره ملی 065180XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره، آقای علیرضا اسکندری به شماره ملی 007253XXXX به سمت عضو هییت مدیره، شرکت مدیران بیست و یک با مسیولیت محدود با نمایندگی آقای حمید ناظمی به سمت رییس هییت مدیره، آقای جواد حسین زاده به شماره ملی 065180XXXX به سمت مدیر عامل ، 42 کلیه اسناد تعهدآور و اوراق بهادار از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادها و عقوداسلامی با امضا متفق مدیر عامل و یکی از اعضا هییت مدیره همراه با مهر شرکت و نامه های عادی و مکاتبات اداری با امضا منفرد مدیر عامل یا یکی از اعضا هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 52 آقای مجید آخوند زاده یزدی به شماره ملی 004777XXXX به عنوان بازرس اصلی، آقای پوریا علی رمضانی به شماره ملی 032033XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. 6 2 روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. در تاریخ 30/2/1392 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. پ 1649346 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1391/10/17:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ 28/09/1391 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ماده 14 اساسنامه بشرح صورتجلسه اصلاح گردید. 2 اعضا هییت مدیره برای مدت نامحدود به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای علیرضا اسکندری به شماره ملی 007253XXXX و آقای جواد حسین زاده به شماره ملی 065180XXXX و شرکت مدیران بیست و یک با مسیولیت محدود به شماره ثبت 179521 با نمایندگی آقای حمید ناظمی 3 سمت اعضا هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای علیرضا اسکندری به شماره ملی 007253XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای جواد حسین زاده به شماره ملی 065180XXXX به سمت عضو هییت مدیره و شرکت مدیران بیست و یک با مسیولیت محدود با نمایندگی آقای حمید ناظمی به سمت رییس هییت مدیره و آقای جواد حسین زاده به شماره ملی 065180XXXX به سمت مدیر عامل . 4 کلیه اسناد تعهدآور و اوراق بهادار از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادها و عقوداسلامی با امضا متفق مدیر عامل و یکی از اعضا هییت مدیره همراه با مهر شرکت و نامه های عادی و مکاتبات اداری با امضا منفرد مدیر عامل یا یکی از اعضای هییت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. در تاریخ 17/10/1391 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی شرکا مورخ 7/11/1389 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس شهر تهران ـ خ قایم مقام فراهانی بالاتر از خ مطهری ک ماگنولیا پ 30 ط 2 جنوب شرقی واحد 6 کدپستی 158861XXXX تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. در تاریخ 17/11/1389 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرارگرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی