اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 74832

شناسه ملی:

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

سرمایه ثبتی


هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 15/2/82 شرکت مزبور که در تاریخ 30/2/82 واصل گردید: 1 - آقای قدرت اله نظری بسمت بازرس اصلی و آقای محمدتقی میری نژاد بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. 2 - روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهیهای شرکت تعیین گردید. 3 - اعضا هییت مدیره به مدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند آقایان علی اصغر خدیر بسمت رییس هییت مدیره و مدیرعامل و خانم رقیه دانشکوش بسمت نایب رییس هییت مدیره و شهرام خدیر بسمت عضو هییت مدیره تعیین گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی