اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 19085

شناسه ملی: 10260399771

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 12 نفر

کد پستی: 8173696866

آدرس: در اصفهان به نشانی سی و سه پل ابتدای چهارباغ بالا مجتمع تجاری اداری کوثر فاز اول طبقه سوم واحد 509

سرمایه ثبتی


پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/05/28:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 04/05/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محسن موذنی شماره ملی 128241XXXX به عنوان رییس هییت مدیره و فهیمه موذنی شماره ملی 128828XXXX به عنوان نایب رییس هییت مدیره و کامران بیاتی شماره ملی 128285XXXX به عنوان مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای رییس هییت مدیره و مدیرعامل با مهر شرکت معتبر است. مدیرعامل شرکت مجری مصوبات هییت مدیره خواهد بود. ش 970528XXXX98484 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/05/28:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 04/05/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محسن موذنی شماره ملی 128241XXXX وکامران بیاتی شماره ملی 128285XXXX و فهیمه موذنی شماره ملی 128828XXXX به سمت اعضای اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. فضل اله مهاجرانی شماره ملی 128685XXXX و زهرا فتاحی دولت آبادی شماره ملی 005041XXXX به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید ش 970528XXXX87430 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/06/24:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 02/6/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان محسن موذنی 128241XXXX و کامران بیاتی 128285XXXX و خانم فهیمه موذنی 128828XXXX به سمت اعضای اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. آقای فضل اله مهاجرانی 128685XXXX و خانم زهرا فتاحی دولت آبادی 005041XXXX به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند.روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید ش 950624XXXX52718 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1395/06/24:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 02/6/1395 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محسن موذنی 128241XXXX به عنوان رییس هییت مدیره و خانم فهیمه موذنی 128828XXXX به عنوان نایب رییس هییت مدیره و آقای کامران بیاتی 128285XXXX به عنوان مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند.کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای رییس هییت مدیره و مدیرعامل با مهر شرکت معتبر است. مدیرعامل شرکت مجری مصوبات هییت مدیره خواهد بود. ش 950624XXXX98780 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/06/26:

باستناد صورت جلسه هییت مدیره مورخ 19/05/1393 آقایان محسن موذنی بشماره ملی 128241XXXX بسمت رییس هییت مدیره و کامران بیاتی بشماره ملی 128285XXXX بسمت مدیرعامل و خانم فهیمه موذنی بشماره ملی 128828XXXX بسمت نایب رییس هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای رییس هییت مدیره و مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر می باشد. ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هییت مدیره می باشد. ش 101500XXXX114733XXXX رییس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/06/26:

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 19/05/1393 آقایان محسن موذنی بشماره ملی 128241XXXX و کامران بیاتی بشماره ملی 128285XXXX و خانم فهیمه موذنی بشماره ملی 128828XXXX بسمت اعضای اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. آقای فضل اله مهاجرانی بشماره ملی 128685XXXX و خانم زهرا فتاحی دولت آبادی بشماره ملی 005041XXXX بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. ش 101500XXXX114733XXXX رییس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1393/06/26:

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 19/05/1393 مرکز اصلی شرکت در اصفهان به نشانی سی و سه پل ابتدای چهارباغ بالا مجتمع تجاری اداری کوثر فاز اول طبقه سوم واحد 509 کدپستی 817369XXXX انتقال یافت و ماده 4 اساسنامه بشرح فوق اصلاح شد. ش 101500XXXX114733XXXX رییس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هییت مدیره مورخ 13/6/91 تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: محسن موذنی کد ملی 128241XXXX و کدپستی 819877XXXX به سمت رییس هییت مدیره و الهام کارگر سیچانی کد ملی 129042XXXX و کدپستی 817594XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و کامران بیاتی با کد ملی 128285XXXX کدپستی 817594XXXX به سمت مدیر عامل برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای رییس هییت مدیره و مدیر عامل و با مهر شرکت معتبر است ضمنا مدیر عامل مجری مصوبات هییت مدیره می باشد و فضل اله مهاجرانی با کد ملی 128685XXXX و کدپستی 815897XXXX و سیمین قایدی با کد ملی 129272XXXX و کدپستی 817494XXXX به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال و روزنامه اولیا جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. امضای ذیل ثبت در تاریخ 20/6/91 تکمیل گردید. رییس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و فوق العاده و هییت مدیره مورخ 25/5/89 تغییرات زیر در شرکت نامبرده به عمل آمده است: 1 ) آقایان کامران بیاتی به شماره ملی 128285XXXX و کدپستی 817594XXXX و محسن موذنی به شماره ملی 128241XXXX و کدپستی 819877XXXX و خانم الهام کارگر سیچانی به شماره ملی 129042XXXX و کدپستی 817387XXXX به سمت اعضا اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال و آقایان مسعود طغیانی خوراسگانی به شماره ملی 128229XXXX و کدپستی 815971XXXX و امیر مسعود احمدی به شماره 128096XXXX و کدپستی 834316XXXX به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. 2 ) هییت مدیره از بین خود آقای محسن موذنی را به سمت رییس هییت مدیره، خانم الهام کارگر سیچانی را به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای کامران بیاتی را به سمت مدیرعامل شرکت تعیین نمودند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضا رییس هییت مدیره و مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر است؛ ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هییت مدیره می باشد. 3 ) روزنامه اولیا جهت درج آگهی ها و دعوت نامه های شرکت تعیین شده است. 4 ) ماده 37 اساسنامه به شرح ذیل اصلاح شد: کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضا عضو یا اعضایی که هییت مدیره مشخص می نماید و با مهر شرکت معتبر است؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ 26/5/89 تکمیل گردید. رییس اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1384/07/13:

برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی هییت مدیره مورخ 1/7/84 تغییرات زیر در شرکت نامبرده به عمل آمده است: 1 - آقایان کامران بیاتی- محسن موذنی- رامین عظیمی به سمت اعضا اصلی هییت مدیره برای مدت دو سال و آقایان مسعود طغیانی خوراسگانی- امیر مسعود احمدی به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. 2 - هییت مدیره از بین خود آقای رامین عظیمی را به سمت رییس و آقای محسن موذنی را به سمت نایب رییس ( هییت مدیره) و آقای کامران بیاتی را به سمت مدیر عامل شرکت تعیین نمودند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضا مدیر عامل و رییس هییت مدیره و یا نایب رییس هییت مدیره و با مهر شرکت معتبر است. ضمنا مدیر عامل مجری مصوبات هییت مدیره میباشد. 3 - روزنامه اولیا جهت درج آگهیها و دعوتنامه های شرکت تعیین شده است. مسیول ثبت شرکتهای اصفهان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی