اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت: 1143

شناسه ملی: 14003065717

تاریخ ثبت: 1391/09/07

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 10 نفر

آدرس: به نشانی جدید آذربایجان شرقی شهرستان آذرشهر بخش گوگان دهستان دستجرد روستا فیروز سالار جاده گوگان خیابان ورودی اصلی پلاک 0 طبقه همکف

کد پستی: 5373174928

تاریخ تاسیس: 1391/09/07

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1391/09/07:

21,000,000 ریال

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/05/21:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 17/04/1397 و برابر مجوز شماره 3979 مورخ 16/05/1397 اداره تعاون، کار ورفاه اجتماعی شهرستان آذرشهر تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سعید اشتری نخعی صومعه علیایی به کد ملی 138279XXXX به سمت رییس هییت مدیره سیروس تاپدوقی به کد ملی 167270XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره علی رضا فرساد به کد ملی 032214XXXX به سمت منشی هییت مدیره سیروس تاپدوقی به کد ملی 167270XXXX با حفظ سمت به سمت مدیر عامل برای مدت باقیمانده تعیین شدند. کلیه اوراق و اسناد تعهد آور شرکت تعاونی پس از تصویب هییت مدیره به امضا سیروس تاپدوقی مدیر عامل و سعید اشتری نخعی صومعه علیایی رییس هییت مدیره و کلیه اوراق عادی به امضا سیروس تاپدوقی سمت مدیر عامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش 970521XXXX79410 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری گوگان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/05/14:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 20/12/1396 و مجوز شماره 279 مورخ 22/01/96 از اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان آذرشهر مرکز اصلی شرکت فوق الذکر به نشانی: آذربایجان شرقی - شهرستان آذرشهر - بخش گوگان - دهستان دستجرد - روستا فیروز سالار- جاده(گوگان)-خیابان(ورودی اصلی)-پلاک 0 -طبقه همکف کدپستی 537317XXXX انتقال یافت و در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری گوگان تحت شماره 120 به ثبت رسیده است. ش 970514XXXX06835 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری گوگان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/04/16:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 20/12/1396 و مجوز شماره 279 مورخ 22/01/96 از اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان آذرشهر تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آدرس شرکت از محل قبلی به نشانی جدید: آذربایجان شرقی ـ شهرستان آذرشهر ـ بخش گوگان ـ دهستان دستجرد ـ روستا فیروز سالار ـ جاده (گوگان) ـ خیابان (ورودی اصلی) ـ پلاک 0 ـ طبقه همکف کدپستی 537317XXXX تغییر و ماده مربوطه دراساسنامه اصلاح گردید. ش 970416XXXX17793 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری آذرشهر

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/12/02:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 11/04/1396 و مجوز شماره 10803 مورخ 16/11/1396 اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان آذرشهر تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اساسنامه قبلی لغو و اساسنامه جدید در 52 ماده و 37 تبصره تصویب شد. ش 961203XXXX32459 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری آذرشهر

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/12/02:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 11/04/1396 و مجوز شماره 10804 مورخ 16/11/1396 اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان آذرشهر تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سعیداشتری نخعی صومعه علیایی به کد ملی 138279XXXX به سمت رییس هییت مدیره سیروس تاپدوقی به کد ملی 167270XXXX به سمت مدیرعامل و نایب رییس هییت مدیره علی رضا فرساد به کد ملی 032214XXXX به سمت منشی هییت مدیره برای مدت سه سال تعیین شدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت تعاونی پس از تصویب هییت مدیره به امضا سیروس تاپدوقی مدیرعامل و سعید اشتری نخعی صومعه علیایی رییس هییت مدیره و در غیاب سعید اشتری نخعی صومعه علیایی به امضا علی رضا فرساد سمت منشی هییت مدیره و کلیه اوراق عادی به امضا سیروس تاپدوقی سمت مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش 961203XXXX75192 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری آذرشهر

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/12/02:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 11/04/1396 و مجوز شماره 10804 مورخ 16/11/1396 اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان آذرشهر تصمیمات ذیل اتخاذ شد: بیلان و ترازنامه سالهای 91 ـ 92 تصویب شد. سعید اشتری نخعی صومعه علیایی به کد ملی 138279XXXX سیروس تاپدوقی به کد ملی 167270XXXX علی رضا فرساد به کد ملی 032214XXXX به عنوان اعضای اصلی هییت مدیره رعنا اشتری نخعی صومعه علیایی به کد ملی 136184XXXX اعظم موذن آزاد به کد ملی 165174XXXX به عنوان اعضای علی البدل هییت مدیره برای مدت سه سال انتخاب شدند. علی جلیل زاده محمدی به کد ملی 138280XXXX شبنم بدری حامدیان به کد ملی 137586XXXX به ترتیب به عنوان بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ش 961203XXXX31779 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری آذرشهر

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/12/24:

بموجب نامه شماره 7317 مورخه 18/12/92 اداره تعاون, کار و رفاه اجتماعی آذرشهر و صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده (مورخ 23/10/92 ) شرکت تعاونی یاشیل باغبان سهند شماره ثبت 1143 شناسه ملی 140030XXXX7 ـ که در مورخه 18/12/1392 به این اداره و اصل گردیده بشرح ذیل اتخاذ تصمیم گردیده است؛ 1 ـ آقای سعید رحیمی (بشماره ملی 137742XXXX کدپستی 518376XXXX ) به عنوان بازرس اصلی و آقای شاهین قاسمی (بشماره ملی 171991XXXX کدپستی 557813XXXX به عنوان بازرس علی البدل انتخاب شدند. ش 001010XXXX117097XXXX رییس اداره ثبت اسناد و املاک آذرشهر

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/12/24:

بموجب نامه شماره 7172 مورخه 13/12/92 اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذرشهر و صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده (مورخ 06/12/92 ) شرکت تعاونی یاشیل باغبان سهند شماره ثبت 1143 شناسه ملی 140030XXXX7 ـ که در مورخ 13/12/1392 به این اداره واصل گردیده بشرح ذیل اتخاذ تصمیم گردیده است؛ 1 ـ اضافه شدن موارد ذیل به موضوعات فعالیت شرکت بتصویب مجمع رسیده است: 1 ـ ایجاد و نگهداری و توسعه صنایع تبدیلی محصولات کشاورزی و غذایی در همه محصولات مرتبط با کشاورزی. 2 ـ واردات و صادرات فراورده های دامی و کشاورزی و صنایع غذایی و ماشین آلات کشاورزی. 3 ـ ایجاد زیر ساخت های آبیاری تحت فشار و خدمات مشابه. 4 ـ پرورش محصولات گلخانه ای سبزی و صیفی و قارچ و تمام موارد مشابه گلخانه ای و احداث گلخانه و نگهداری و خدمات در این زمینه. 5 ـ فراوری و بسته بندی و درجه بندی کلیه محصولات کشاورزی و صنایع غذایی و خدمات مرتبط. 6 ـ ایجاد کشت و صنعت و خدمات سردخانه ای. 7 ـ اسانس گیری و کنسانتره انواع میوه جات و سبزی جات و گیاهان دارویی. 8 ـ تولید انواع غذاهای آماده و روغن های نباتی و حیوانی و انواع تخم مرغ و سایر حیوانات و غذای آماده برای حیوانات و موارد مشابه. ش 001010XXXX117097XXXX رییس اداره ثبت اسناد و املاک آذرشهر

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1391/09/08:

شرکت تعاونی یاشیل باغبان سهند در مورخه 07/09/1391 شماره ثبت 1143 و شناسه ملی 140030XXXX7 در اداره ثبت اسناد و املاک آذرشهر بثبت رسیده و در مورخه 08/09/1391 از لحاظ امضا ذیل دفتر ثبت شرکتها تکمیل گردیده است، لذا خلاصه شرکتنامه بشرح ذیل برای اطلاع عموم آگهی میگردد: 1 نام شرکت و نوع آن: شرکت تعاونی یاشیل باغبان سهند. 2 موضوع شرکت: تولید و توزیع و خدمات کشاورزی. 3 مرکز اصلی شرکت: آذرشهر پشت دانشگاه تربیت معلم آذربایجان. 4 مبدا تشکیل شرکت و مدت آن: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود می باشد. 5 سرمایه شرکت: مبلغ بیست و یک میلیون ( 21000000 ) ریال. 6 بازرسین شرکت: حبیب محبی گوندوغدی به سمت بازرس اصلی و علی رضا قاسمی به سمت بازرس علی البدل انتخاب شدند. 7 مدیران شرکت و دارندگان حق امضا: جواد توفیقی سردرودی اصل به سمت رییس هییت مدیره، سیروس تاپدوقی به سمت نایب رییس هییت مدیره و مدیر عامل و علی رضا فرساد به سمت منشی هییت مدیره انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت تعاونی پس از تصویب هییت مدیره به امضای مدیر عامل و رییس هییت مدیره و در غیاب ایشان با امضای منشی هییت مدیره و با مهر شرکت تعاونی و کلیه اوراق عادی و نامه ها به امضا مدیر عامل و مهر شرکت تعاونی معتبر خواهد بود. سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک آذرشهر

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی