اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت: 615

شناسه ملی: 14003410204

تاریخ ثبت: 1392/02/18

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 5 نفر

تاریخ تاسیس: 1392/02/18

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1392/02/18:

10,500,000 ریال

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/02/18:

خلاصه تقاضانامه و اساسنامه شرکت فوق که در تاریخ 18/2/92 شماره ثبت 615 و شناسه ملی 140034XXXX4 در این اداره ثبت رسیده و در همان تاریخ از لحاظ امضا ذیل ثبت تکمیل گردیده برای اطلاع عموم در روزنامه رسمی و کثیرالانتشار آگهی می شود. 1 موضوع شرکت: تولید انواع مصنوعات سیمانی از جمله بلوک تیرچه سنگ جدول تولید موزاییک و غیره. 2 مدت شرکت: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود. 3 مرکز اصلی شرکت: تنگستان دلوار روستای باشی نرسیده به امام زاده سمت راست کدپستی 71359 75471/4 سرمایه شرکت: مبلغ 10500000 ریال منقسم به 35 سهم سیصد هزار ریالی بانام که مبلغ 3500000 ریال آن طی گواهی شماره 3/1603 مورخه 27/1/92 بانک توسعه تعاون شعبه تنگستان پرداخت و بقیه در تعهد صاحبان سهام می باشد. 5 اولین مدیران شرکت: امید نفکلیه به سمت رییس هییت مدیره و نورالله مظفری به سمت نایب رییس هییت مدیره و مدیر عامل و نجف مظفری به سمت منشی هییت مدیره و همگی به عنوان اعضا اصلی هییت مدیره برای مدت سه سال انتخاب گردیدند و همچنین مسعود مظفری به عنوان عضو علی البدل هییت مدیره برای مدت 3 سال انتخاب گردیدند مدت تصدی مدیر عامل 2 سال می باشد. 6 دارندگان حق امضا: کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی با امضا نورالله مظفری و امید نفکلیه همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و اسناد عادی و نامه های اداری و عادی با امضا نورالله مظفری همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 7 اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه و تصمیمات هییت مدیره می باشد. 8 بازرس اصلی و علی البدل: عنایت مظفری و سیروس مظفری به ترتیب به عنوان بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ش 201610XXXX118353XXXX رییس ثبت اسناد و املاک تنگستان

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی