اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت: 436209

شناسه ملی: 10320858869

تاریخ ثبت: 1391/12/22

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 13 نفر

آدرس: در واحد ثبتی تهران شهرستان تهران بخش مرکزی شهر تهران استادمعین خیابان آزادی بن بست نورانی پلاک 3 طبقه سوم

کد پستی: 1341646915

تاریخ تاسیس: 1391/12/22

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1391/12/22:

240,000,000 ریال

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/11/10:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 06/08/1397 و مجوز شماره 167998 مورخ 29/8/1397 وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت های مالی منتهی به 29/12/1396 به تصویب مجمع رسید. کرم رضا محمدی به کد ملی 325340XXXX و امیر حسینی به کد ملی 423052XXXX و علیرضا شریفیان به کد ملی 007266XXXX به عنوان اعضای اصلی هییت بازرسی انتخاب گردیدند. پ 971110XXXX78893 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/11/27:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 06/08/1397 و مجوز شماره 168169 مورخ 29/8/1397 وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اساسنامه جدید مشتمل بر 46 ماده و 28 تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. پ 971127XXXX27455 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/09/14:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 24/05/1397 و تاییدیه وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی ا به شماره 138694 مورخ 16/7/97 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عزیزاله فتحی با کد ملی 550975XXXX به سمت عضو اصلی جایگزین آقای بهزاد شفیع زاده با کد ملی 465011XXXX در هییت مدیره شرکت گردید. پ 970914XXXX85652 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/10/18:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 12/04/1396 و مجوز شماره 123425 مورخ 1/7/1396 وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی تصمیمات ذیل اتخاذ شد:آقایان کرم رضا محمدی به کد ملی 325340XXXX و امیر حسینی به کد ملی 423052XXXX و خانم زهرا محمودی میمند به کد ملی 257178XXXX به سمت بازرسین اصلی و آقای امین پوراحمد نودهی به کد ملی 259432XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ 961018XXXX25137 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/10/19:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 12/04/1396 و مجوز های شماره 122677 مورخ 29/6/1396 و 177545 مورخ 14/9/1396 وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی تصمیمات ذیل اتخاذ شد:محل شرکت در واحد ثبتی تهران شهرستان تهران بخش مرکزی شهر تهران ـ استادمعین ـ خیابان آزادی ـ بن بست نورانی ـ پلاک 3 ـ طبقه سوم کدپستی 134164XXXX تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. اساسنامه جدیدی مشتمل بر 76 ماده و 62 تبصره به تصویب رسید و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. پ 961019XXXX83453 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/02/16:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 25/12/1395 و مجوز شماره 14290 مورخ 2/2/1396 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کرم رضا محمدی ک.م 325340XXXX و امیر حسینی ک.م 423052XXXX و امین پور احمد نودهی ک.م 259432XXXX به عنوان بازرسین اصلی و خانم زهرامحمودی میمند ک.م 257178XXXX به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. اعضا هییت مدیره برای مدت سه سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: عبدالحسین پشتگاه قاسمی ک.م 221834XXXX و روح الله محمودی میمند ک.م 443179XXXX و محمد بلاغی اینالو ک.م 257221XXXX و بهزاد شفیع زاده بروجنی ک.م 465011XXXX و یونس ملیکی اسفنجانی ک.م 137670XXXX به عنوان اعضای اصلی هییت مدیره و آقای عزیزاله فتحی ک.م 550975XXXX به عنوان عضو علی البدل هییت مدیره انتخاب گردیدند. پ 960216XXXX98592 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/02/16:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 25/12/1395 و مجوز شماره 14290 مورخ 2/2/1396 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمد بلاغی اینالو ک.م 257221XXXX به سمت رییس هییت مدیره و روح الله محمودی میمند ک.م 443179XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و عبدالحسین پشتگاه قاسمی ک.م 221834XXXX به سمت منشی هییت مدیره و یونس ملیکی اسفنجانی ک.م 137670XXXX به سمت عضو هییت مدیره و بهزاد شفیع زاده بروجنی ک.م 465011XXXX به سمت عضو هییت مدیره و آقای عزیزاله فتحی کد ملی 550975XXXX به عنوان مدیرعامل برای مدت سه سال انتخاب گردیدند. مقرر شد کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته، برات مالی و اوراق بهادار با امضای مدیرعامل و رییس هییت مدیره و در غیاب رییس هییت مدیره با امضای نایب رییس ممهور به مهر اتحادیه معتبر خواهد بود. کلیه نامه ها و اوراق عادی با امضای مدیرعامل ممهور به مهراتحادیه دارای اعتبار خواهد بود. پ 960216XXXX42311 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1391/12/22:

شرکت فوق در تاریخ 22/12/1391 تحت شماره 436209 و شناسه ملی 103208XXXX9 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 22/12/1391 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار آگهی می شود. 1 موضوع شرکت: ارایه خدمات آموزشی فرهنگی و تبلیغاتی تحقیقاتی مطالعاتی اداری و مالی حسابداری فنی تخصصی بقیه مطابق با ماده 3 اساسنامه. 2 مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3 مرکز اصلی شرکت: 13 استان تهران شهر تهران خ جیحون خ کارون بعد از کوی بناییان پ 1 کدپستی 143371XXXX/4 سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/240 ریال منقسم به بیست و چهار سهم 000/000/10 ریالی که تعداد بیست و چهار سهم بانام می باشد که مبلغ 000/000/80 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 17299119 مورخ 17/11/1391 نزد بانک توسعه تعاون شعبه وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. 5 اولین مدیران شرکت: 15 شرکت تعاونی تامین نیاز گل و گیاه پردیس پاسارگاد پاکدشت با نمایندگی آقای فضل اله حاجی بابایی به سمت رییس هییت مدیره 25 اتحادیه گلخانه داران استان کهکیلویه و بویر احمد با نمایندگی آقای عزیزاله فتحی به سمت نایب رییس هییت مدیره 35 اتحادیه گل و گیاه و محصولات گلخانه ای استان اصفهان با نمایندگی آقای رضا ذوالفقاری به سمت عضو هییت مدیره 45 شرکت تعاونی تامین نیاز گلخانه داران استان یزد با نمایندگی آقای سید حسین میرشمس الدینی به سمت عضو هییت مدیره 55 اتحادیه تولیدکنندگان محصولات گلخانه ای استان فارس با نمایندگی آقای محمد رضاباشی به سمت عضو هییت مدیره 65 اتحادیه تولید و صادرکنندگان گل و گیاه مازندران با نمایندگی آقای منوچهر جعفری نسب به سمت عضو هییت مدیره (به عنوان عضو علی البدل) به عنوان اعضا هییت مدیره به مدت 3 سال انتخاب گردیدند. 75 آقای رضا ذوالفقاری به نمایندگی از اتحادیه گل و گیاه و محصولات گلخانه ای استان اصفهان به سمت مدیر عامل به مدت 3 سال انتخاب گردید. 6 دارندگان حق امضا: کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک سفته برات و اوراق بهادار با امضای ثابت آقای رضا ذوالفقاری مدیر عامل و آقای فضل اله حاجی بابایی رییس هییت مدیره و در غیاب ایشان آقای عزیزاله فتحی نایب رییس هییت مدیره ممهور به مهر اتحادیه و همچنین نامه های عادی و مکاتبات اداری با امضای مدیر عامل و مهر اتحادیه معتبر می باشد. 7 اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه. 8 بازرس اصلی و علی البدل: 18 آقای فضل اله سلطانی به شماره ملی 129016XXXX به عنوان بازرس اصلی 28 آقای کرم رضا محمدی به شماره ملی 325340XXXX به عنوان بازرس اصلی 28 آقای غلامحسین سلطان محمدی به شماره ملی 056988XXXX به عنوان بازرس اصلی 28 آقای فاخر عوض زاده مهریان به شماره ملی 423003XXXX به عنوان بازرس علی البدل پ 1623558 اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی