اطلاعات عمومی

فعال تعاونی

شماره ثبت: 11775

شناسه ملی: 10760393031

تاریخ ثبت: 1391/06/12

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 26 نفر

تاریخ تاسیس: 1391/06/12

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1391/06/12:

21,000,000 ریال

هیئت مدیره فعلی

() نفر

هیئت مدیره سابق

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

اتحادیه فوق در تاریخ 12/6/1391 شماره ثبت 11775 و شناسه ملی 107603XXXX1 در این اداره بثبت رسیده و در تاریخ 12/6/1391 از لحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن بشرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار آگهی می شود. 1 موضوع اتحادیه: 1 ارایه خدمات آموزشی و فرهنگی و تبلیغاتی مربوط به امور تعاون به تعاونیهای عضو و بالا بردن سطح علمی و فنی و تخصصی و اطلاعات مورد نیاز اعضای آنها و گسترش تعلیمات تعاونی 2 ارایه خدمات تحقیقاتی و مطالعاتی پیرامون موضوعات مورد نیاز تعاونیهای عضو و کمک به جمع آوری آمار و اطلاعات و گزارشهای اقتصادی و اجتماعی به آنان و وزارت تعاون 3 کمک به سازماندهی و حسن اداره امور و هماهنگی و حفاظت و توسعه تعاونیهای عضو 4 کمک به برقراری ارتباط و همکاری متقابل بین تعاونیهای عضو و بین آنها و مردم و دولت و سایر ارتباطات داخلی و خارجی 5 ارایه خدمات اداری، حسابداری، بازرسی، تجاری به تعاونیهای عضو 6 ارایه خدمات فنی، تخصصی، حقوقی، قبول وکالت اعضا در کلیه امور مورد نیاز آنها، خدمات مشاوره ای و راهنمایی و سایر تسهیلات مورد نیاز تعاونیهای عضو 7 نظارت بر التزام تعاونیهای عضو موضوع فعالیت خود به رعایت قوانین و مقررات مربوط و معرفی متخلفین به مراجع ذیربط 8 حل اختلاف و داوری در محدوده امور مربوط به تعاونیهای عضو بصورت کدخدامنشی و صلح اعضا 9 ایجاد واحدهای تولیدی و خدماتی و انجام سایر فعالیتهای اقتصادی بمنظور تامین نیازهای اتحادیه 10 سرمایه گذاری در موسسات خدماتی و تولیدی و نهادهای اقتصادی با اولویت تعاونیها و اقدام به خرید سهام کارخانجات و موسسات دولتی و غیر دولتی 11 برگزاری نمایشگاه و یا مشارکت در نمایشگاههای داخلی و بین المللی 12 بازاریابی، خرید و فروش، صادرات و واردات و عرضه تولیدات اتحادیه و تعاونیهای عضو 13 تامین نیازهای ارگانهای دولتی و عمومی 14 شناسایی، جذب و کمک به دانش آموختگان و ارایه مشاوره در زمینه کارآفرینی و اشتغال 15 اخذ وام قرض الحسسنه و سایر تسهیلات اعتباری از منابع بانکی و دیگر موسسات مالی و اعتباری، تبصره: اتحادیه می تواند به منظور تحقق اهداف و تامین مقاصد موضوع این ماده با رعایت مقررات قانونی و اساسنامه و قراردادهای منعقده از سرمایه و ذخایر موجود، سپرده ها و حق عضو پرداختی اعضا، اعتبارات و سرمایه گذاریهای بخشهای دولتی، عمومی، تعاونی، صندوق تعاون و اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر، هدایای نقدی و جنسی افراد و موسسات استفاده نموده و اقدام به اخذ اعتبارات و تسهیلات بانکی نماید. 2 مدت اتحادیه: از تاریخ ثبت بمدت نامحدود 3 مرکز اصلی اتحادیه: 13 استان مازندران، شهر ساری، خیابان امیر مازندرانی، ساختمان محیط زیست، مرکز رشد و فن آوری طبرستان. 4 سرمایه اتحادیه: مبلغ 000/000/21 ریال منقسم به هفت سهم 000/000/3 ریالی که تعداد هفت سهم با نام می باشد که مبلغ 000/000/7 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 47/3400/91 مورخ 29/4/1391 نزد بانک صندوق تعاون شعبه مرکزی ساری پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه در تعهد صاحبان سهام می باشد. 5 اولین مدیران اتحادیه: 15 شرکت تعاونی تولیدی دانش بنیان فجر قایمشهر شماره ثبت 4290 با نمایندگی آقای ایمان مرزبان شیرخوارکلایی به سمت رییس هییت مدیره. 25 شرکت تعاونی تولیدی دانش بنیان گل سنگ فرآور شماره ثبت 1096 با نمایندگی آقای قدرت اله رمدانی به سمت رییس هییت مدیره. 35 شرکت تعاونی تولیدی دانش بنیان اسکاج زرین شماره ثبت 4342 با نمایندگی آقای محمد امین ارجمندی به سمت عضو هییت مدیره (به عنوان عضو علی البدل). 45 شرکت تعاونی تولیدی دانش بنیان نوین شیار شماره ثبت 999 با نمایندگی آقای سید عبدالله اسعدی بریجانی به سمت منشی هییت مدیره به عنوان اعضا هییت مدیره بمدت 3 سال انتخاب گردیدند. 55 آقای ایمان مرزبان شیرخوارکلایی (خارج از اعضا هییت مدیره) به سمت مدیر عامل بمدت 2 سال انتخاب گردید. 6 دارندگان حق امضا: کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور و بانکی از قبیل چک، سفته، برات و اوراق بهادار با امضای شرکت تعاونی تولیدی دانش بنیان گل سنگ فرآور با نمایندگی آقای قدرت اله رمدانی (نایب رییس هییت مدیره) یا با امضای شرکت تعاونی تولیدی دانش بنیان نوین شیار با نمایندگی آقای سید عبدالله اسعدی بریجانی (منشی هییت مدیره) و با امضای آقای ایمان مرزبان شیرخوارکلایی ( مدیر عامل ) و مهر اتحادیه دارای اعتبار است و اوراق عادی و نامه ها با امضای آقای ایمان مرزبان شیرخوار کلایی ( مدیر عامل ) یا شرکت تعاونی تولیدی دانش بنیان گل سنگ فرآور با نمایندگی آقای قدرت اله رمدانی (نایب رییس هییت مدیره) و مهر اتحادیه معتبر خواهد بود. 7 اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه. 8 بازرس اصلی و علی البدل: 18 شرکت تعاونی تولیدی دانش بنیان نانو نوین پلیمر شماره ثبت 11479 با نمایندگی آقای حسین یوسفی تلوکلایی به عنوان بازرس اصلی. 28 شرکت تعاونی تولیدی دانش بنیان آرمان نوآوران میهن شماره ثبت 1128 با نمایندگی آقای محمد محمدپور زارمی به عنوان بازرس اصلی. 38 شرکت تعاونی تولیدی دانش بنیان سیمرغ گستر طبرستان شماره ثبت 2481 با نمایندگی خانم آنا رجب نژاد به عنوان بازرس اصلی. 48 آقای علی رضا عالیشاهی به عنوان بازرس علی البدل. اداره ثبت اسناد و املاک مازندران واحد ثبتی ساری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی