اطلاعات عمومی

فعال مسئولیت محدود

شماره ثبت: 48137

شناسه ملی: 10100933354

تاریخ ثبت:

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 8 نفر

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1389/11/14:

700,000,000 ریال

بازرس‌ها

() نفر

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ 14/11/89 تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ناصر عظیمی زواره با پرداخت مبلغی به صندوق شرکت میزان سهم الشرکه خود را به مبلغ 000/200/703 ریال و محسن عظیمی زواریی و مهرداد عظیمی زواریی و علیرضا عظیمی زواریی هر یک با پرداخت مبلغی به صندوق شرکت میزان سهم الشرکه های خود را به مبلغ 000/200/703 ریال افزایش دادند. نصیر عظیمی زواره فرزند مصطفی به ش ش 1139 ص از اصفهان به ش ملی 128774XXXX با پرداخت مبلغ 000/200/703 ریال به صندوق شرکت در ردیف شرکا شرکت قرار گرفت. ایراندخت مهیاری امنیه فرزند محمدقلی به ش ش 21/695 ص از اصفهان به ش ملی 128746XXXX با پرداخت مبلغ 000/000/84 ٍریال به صندوق شرکت در ردیف شرکا شرکت قرار گرفت. در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ 000/000/700 ریال به مبلغ 000/000/784/3 ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. هییت مدیره شرکت مرکب از 5 نفر خواهدبود که در مجمع عمومی از بین شرکا و یا خارج از شرکا انتخاب می شود در نتیجه ماده 14 اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. علیرضا عظیمی زواریی به ش ملی 005645XXXX به سمت مدیر عامل و عضو هییت مدیره و نصیر عظیمی زواره به ش ملی 128774XXXX به سمت نایب رییس هییت مدیره و ناصر عظیمی زواره به ش ملی 128772XXXX به سمت رییس هییت مدیره و مهرداد عظیمی زواریی به ش ملی 004592XXXX و ایراندخت مهیاری امینه به ش ملی 128746XXXX به سمت اعضای هییت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب شدند. امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قراردادها و عقود اسلامی با امضای دو نفر از اعضا هییت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و سایر مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیر عامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر خواهدبود. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1382/09/13:

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 6/7/82 شرکت مزبور که در تاریخ 14/7/82 واصل گردید: 1 - اعضا هییت مدیره بمدت دو سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: آقایان ناصر عظیمی زواره یی - مه-رداد عظی-می زواره ی-ی - علیرضا عظیمی زواره یی. 2 - بموجب صورتجلسه هییت مدیره مورخ 6/7/82 آقایان ناصر عظیمی زواره یی به سمت رییس هییت مدیره و مهرداد عظیمی زواره یی به سمت نایب رییس هییت مدیره و رضا شاهرودی به سمت مدیر عامل تعیین گردیدند. امضا کلیه اوراق و اسناد تعهدآور ازجمله چک و سفته و برات و غیره بامضا مدیر عامل و هریک از اعضا هییت مدیره همراه بامهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات بامضا مدیر عامل یا هریک از اعضای هییت مدیره منفردا همراه بامهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی