اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 3211

شناسه ملی: 10400007613

تاریخ ثبت: 1387/11/14

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 27 نفر

آدرس: 1 3 استان خراسان شمالی شهر بجنورد خیابان بهزیستی

تاریخ تاسیس: 1387/11/14

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1387/11/14:

1,000,000 ریال

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/03/19:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 22/02/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ ماده 33 اساسنامه (سهام وثیقه مدیران) به شرح ذیل تغییر کرد: ـ هر یک از مدیران باید در مدت مدیریت خود مالک حداقل یک سهم ا ز سهام شرکت بوده و ورقه سهم مزبور را به عنوان وثیقه و تضمین خساراتی که ممکن است از تصمیمات مدیران منفرداً یا مشترکاً بر شرکت وارد شود و به صندوق شرکت بسپارد وثیقه بودن ورقه سهم مانع استفاده مدیر از حقوق ناشیه از آن از قبیل حق رای و دریافت سود نمی باشد ولی مادامی که مدیر مفاصا حساب دوره تصدی خود را از شرکت دریافت نکرده سهم مذکور به عنوان وثیقه در صندوق شرکت باقی خواهد ماند و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ـ تعداد اعضای هییت مدیره از 5 نفر به 3 نفر کاهش یافت و ماده مربوطه اساسنامه اصلاح گردید. ش 970320XXXX76162 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بجنورد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/03/19:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 22/02/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ اعضا هییت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: ـ آقای علی نعمتی به شماره ملی 075956XXXX و آقای مهدی خارپرور به شماره ملی 068173XXXX و آقای بهروز محمودی به شماره ملی 093788XXXX برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند. ـ آقای ابوالقاسم خطیبی نژاد به شماره ملی 079396XXXX به عنوان بازرس علی البدل، آقای علی محمدپور به شماره ملی 591985XXXX به عنوان بازرس اصلی برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ش 970320XXXX10344 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بجنورد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1397/03/19:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 22/02/1397 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای علی نعمتی به شماره ملی 075956XXXX بسمت رییس هییت مدیره و آقای مهدی خارپرور به شماره ملی 068173XXXX بسمت مدیرعامل و عضو اصلی هییت مدیره و آقای بهروز محمودی به شماره ملی 093788XXXX بسمت نایب رییس هییت مدیره انتخاب گردیدند. ـ کلیه قرارداد ها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک , سفته , برات و اوراق بهادار با امضای آقای مهدی خارپرور (مدیرعامل) و آقای علی نعمتی (رییس هییت مدیره) همراه با مهر شرکت دارای اعتبار است و اوراق عادی و نامه های اداری با امضای آقای مهدی خارپرور (مدیرعامل) و آقای علی نعمتی (رییس هییت مدیره) همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش 970320XXXX26528 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بجنورد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/04/14:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 20/3/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ اعضای هییت مدیره از 7 نفر به 5 نفر کاهش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ش 960414XXXX07914 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بجنورد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/04/14:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 20/3/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ اعضا هییت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای علی نعمتی به شماره ملی 075956XXXX و خانم زهرا ظریف هوتکانی به شماره ملی 068031XXXX و آقای مهدی خارپرور به شماره ملی 068173XXXX و خانم طاهره دگلی به شماره ملی 068181XXXX و خانم زکیه پارسا به شماره ملی 521987XXXX برای مدت باقی تصدی (تا تاریخ 2/10/96 ) انتخاب گردیدند. ـ آقای تقی دولت آبادی به شماره ملی 068021XXXX به سمت بازرس اصلی و آقای ابوالقاسم خطیبی نژاد به شماره ملی 079396XXXX به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ش 960414XXXX66865 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بجنورد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1396/04/14:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 20/3/1396 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ـ آقای علی نعمتی به شماره ملی 075956XXXX بسمت رییس هییت مدیره و خانم زکیه پارسا به شماره ملی 521987XXXX بسمت نایب رییس هییت مدیره و آقای مهدی خارپرور به شماره ملی 068173XXXX بسمت مدیرعامل و عضو هییت مدیره و خانم زهرا ظریف هوتکانی به شماره ملی 068031XXXX بسمت عضو هییت مدیره و خانم طاهره دگلی به شماره ملی 068181XXXX بسمت عضو هییت مدیره انتخاب گردیدند. ـ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضا آقای علی نعمتی (رییس هییت مدیره) و مهدی خارپرور(مدیرعامل و عضو هییت مدیره) همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و نامه های اداری با امضای آقای علی نعمتی (رییس هییت مدیره) و مهدی خارپرور(مدیرعامل و عضو هییت مدیره) همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد. ش 960414XXXX60217 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بجنورد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/10/07:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 01/10/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ ماده 31 اساسنامه به شرح ذیل تغییر یافت: اعضای هییت مدیره از 5 نفر به 7 نفر افزایش یافت. ش 941007XXXX64263 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بجنورد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/10/07:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 02/10/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ آقای مهدی خارپرور به کد ملی 068173XXXX خانم آسیه فیروزه مقدم به کد ملی 068195XXXX آقای علی نعمتی به کد ملی 075956XXXX آقای مجید اسماعیل نیا به کد ملی 093791XXXX آقای ابوالقاسم خطیبی نژاد به کد ملی 079396XXXX خانم زهرا ظریف هوتکانی به کد ملی 068031XXXX خانم طاهره دکلی به کد ملی 068181XXXX بسمت اعضای اصلی هییت مدیره برای مدت مدت 2 سال انتخاب گردیدند. آقای رضا گریوانی به کد ملی 068070XXXX بسمت بازرس اصلی آقای ضیا الدین محمدی به کد ملی 591996XXXX بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ش 941007XXXX04130 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بجنورد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1394/10/07:

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 02/10/1394 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ آقای مجید اسماعیل نیا رییس هییت مدیره و خانم طاهره دکلی بسمت نایب رییس هییت مدیره و خانم زهرا ظریف هوتکانی بسمت مدیرعامل شرکت انتخاب گردیدند، کلیه قرار دادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته، برات، و اوراق بهادار با امضا آقای مجید اسماعیل نیا (رییس هییت مدیره) و خانم زهرا ظریف هوتکانی (مدیرعامل وعضو هییت مدیره) همراه با مهر شرکت معتبر است. ش 941007XXXX41537 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بجنورد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1392/11/10:

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و هییت مدیره مورخ 04/09/1392 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ آقای مجید اسماعیل نیا به عنوان بازرس اصلی، آقای رضا سبحان زاده به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. 2 ـ روزنامه کثیرالانتشار خراسان شمالی جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. 3 ـ اعضا هییت مدیره بقرار ذیل می باشند: خانم انسیه صالحی و آقای مهدی خارپرور و خانم طاهره دگلی و خانم زهرا ظریف هوتکانی و خانم آسیه فیروزه مقدم و آقای ابوالقاسم خطیبی نژاد به عنوان عضو علی البدل تا تاریخ 04/09/1394 4 ـ سمت اعضا هییت مدیره بقرار ذیل تعیین گردیدند: خانم انسیه صالحی به سمت رییس هییت مدیره و آقای مهدی خارپرور به سمت نایب رییس هییت مدیره و خانم طاهره دگلی به سمت عضو هییت مدیره و خانم زهرا ظریف هوتکانی به سمت عضو هییت مدیره و خانم آسیه فیروزه مقدم به سمت عضو هییت مدیره و آقای ابوالقاسم خطیبی نژاد به سمت عضو هییت مدیره ( به عنوان عضو علی البدل) و خانم زهرا ظریف هوتکانی به سمت مدیر عامل 5 ـ حق امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور بانکی از قبیل چک سفته و برات با امضای خانم زهرا ظریف هوتکانی ( مدیر عامل ) و خانم انسیه صالحی (رییس هییت مدیره) همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. در تاریخ 10/11/1392 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. ش 276790XXXX110009XXXX رییس ثبت اسناد و املاک واحد ثبتی بجنورد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1389/12/18:

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و هییت مدیره مورخ 16/12/1389 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 آقای مجید اسماعیل نیا به عنوان بازرس اصلی آقای رضا سبحان زاده به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند 2 اعضا هییت مدیره به قرار ذیل می باشند: آقای علی نعمتی و آقای مهدی خارپرور و آقای سهیل باجوری و خانم طاهره دگلی و خانم زهرا ظریف هوتکانی و خانم آسیه فیروزه مقدم به عنوان عضو علی البدل و آقای ابوالقاسم خطیبی نژاد به عنوان عضو علی البدل تا تاریخ 14/11/1391 3 سمت اعضا هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای علی نعمتی به سمت رییس هییت مدیره و آقای مهدی خارپرور به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای سهیل باجوری به سمت عضو هییت مدیره و خانم طاهره دگلی به سمت عضو هییت مدیره و خانم زهرا ظریف هوتکانی به سمت عضو هییت مدیره و خانم آسیه فیروزه مقدم به سمت عضو هییت مدیره (به عنوان عضو علی البدل) و آقای ابوالقاسم خطیبی نژاد به سمت عضو هییت مدیره (به عنوان عضو علی البدل) و خانم طاهره دگلی به سمت مدیر عامل 4 حق امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور رسمی و بانکی با امضا آقای علی نعمتی وخانم طاهره دگلی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد در تاریخ 18/12/1389 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. رییس ثبت اسناد و املاک واحدثبتی بجنورد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1389/10/28:

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هییت مدیره مورخ 26/7/89 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 آقای رضا سبحان زاده به عنوان بازرس اصلی آقای مجید اسماعیل نیا به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. 2 اعضا هییت مدیره تا تاریخ 14/11/89 بقرار ذیل انتخاب گردیدند: خانم زهرا ظریف هوتکانی و آقای علی نعمتی و خانم آتوسا ناویافر و آقای سهیل باجوری و خانم طاهره دگلی و آقای محسن محمدزاده و آقای مهدی خارپرور و خانم آسیه فیروزه مقدم و آقای ابوالقاسم خطیبی نژاد تا تاریخ 14/11/89/3 سمت اعضا هییت مدیره بقرار ذیل تعیین گردیدند: خانم زهرا ظریف هوتکانی به سمت رییس هییت مدیره و آقای علی نعمتی به سمت نایب رییس هییت مدیره و خانم آتوسا ناویافر به سمت عضو هییت مدیره و آقای سهیل باجوری به سمت عضو هییت مدیره و خانم طاهره دگلی سمت عضو هییت مدیره و آقای محسن محمد زاده به سمت عضو هییت مدیره و آقای مهدی خارپرور به سمت عضو هییت مدیره و خانم آسیه فیروزه مقدم به سمت عضو هییت مدیره و آقای ابوالقاسم خطیبی نژاد به سمت عضو هییت مدیره و خانم طاهره دگلی به سمت مدیر عامل . 4 حق امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور رسمی و بانکی با امضا آقای علی نعمتی و خانم طاهره دگلی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. در تاریخ 28/10/89 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. رییس ثبت اسناد و املاک واحد ثبتی بجنورد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ 1387/11/14:

شرکت فوق در تاریخ 14/11/1387 تحت شماره 3211 و شناسه ملی 104000XXXX3 در این اداره به ثبت رسیده و در تاریخ 14/11/1387 از لحاظ امضای ذیل دفاتر تکمیل گردیده و خلاصه اظهارنامه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار آوای اترک آگهی می شود. 1 - موضوع شرکت: انجام کلیه خدمات بهداشتی و درمانی در اداره جات و سازمانها، اخذ و اعطای نمایندگی شرکتهای لوازم طبی، بهداشتی درمانی و انجام فعالیتهای مدیریتی، رویکرد بهداشتی و درمانی در جهت ارتقا بهداشت و سلامت جامعه و برگزاری کلیه کلاسهای مرتبط با موضوع شرکت و تامین تعمیرات تجهیزات پزشکی، عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی، شرکت در مناقصه ها و مزایده های دولتی و خصوصی، اخذ وام و تسهیلات از بانکها و موسسات مالی و اعتباری سراسر کشور، برابر مجوز شماره 10890/80 - 24/10/87 از دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی، معاونت درمان. 2 - مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. 3 - مرکز اصلی شرکت: 1 - 3 - استان خراسان شمالی، شهر بجنورد، خیابان بهزیستی، پلاک 106 4 - سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/1 ریال منقسم به یکصد سهم 000/10 ریالی که تعداد یکصد سهم با نام می باشد که مبلغ 000/000/1 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 841 مورخ 21/8/1387 نزد بانک ملی شعبه شهید امامی بجنورد پرداخت گردیده است. 5 - اولین مدیران شرکت: 1 - 5 - خانم زهرا ظریف هوتکانی به سمت رییس هییت مدیره 2 - 5 - آقای مهران لنگری به سمت نایب رییس هییت مدیره 3 - 5 - آقای محمد وحدانی به سمت عضو هییت مدیره 4 - 5 - خانم مهری رهنما یردوقدی به سمت عضو هییت مدیره 5 - 5 - آقای سهیل باجوری به سمت عضو هییت مدیره 6 - 5 - خانم طاهره دگلی به سمت عضو هییت مدیره 7 - 5 - آقای مهدی خارپرور به سمت عضو هییت مدیره 8 - 5 - خانم طاهره دگلی به سمت مدیر عامل به مدت 2 سال انتخاب گردیدند. 6 - دارندگان حق امضا: حق امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور رسمی و بانکی با امضای مشترک خانم طاهره دگلی مدیر عامل و آقای مهران لنگری نایب رییس همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 7 - اختیارات مدیر عامل : مطابق اساسنامه می باشد. 8 - بازرس اصلی و علی البدل: 1 - 1 - آقای رضا سبحان زاده به عنوان بازرس اصلی 2 - 2 - خانم بدری روحی قدسی نیا به عنوان بازرس علی البدل. اداره ثبت اسناد و املاک واحد ثبتی بجنورد

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی