اطلاعات عمومی

فعال سهامی خاص

شماره ثبت: 275957

شناسه ملی:

تاریخ ثبت: 1385/04/28

آگهی‌ها:

افراد مرتبط: 8 نفر

تاریخ تاسیس: 1385/04/28

سرمایه ثبتی


سرمایه ثبت شده در تاریخ 1385/04/28:

100,000,000 ریال

پورتفولیو

() شرکت

آگهی‌ها

() آگهی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 29/7/87 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ شعبه نشانی استان لرستان شهر دورود میدان 22 بهمن مقابل دادگستری شهرستان دورود بالای رستوران گل گندم ط 2 تاسیس گردید. در تاریخ 12/8/87 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 05/02/1387 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ ماده 40 اساسنامه به شرح صورتجلسه اصلاح گردید. در تاریخ 05/03/1387 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و عادی به طور فوق العاده مورخ 10/09/1386 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ اعضای هییت مدیره تا تاریخ 10/09/1388 به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای حسین عابدینی و آقای مصطفی عاشوری گلرودباری و آقای بهداد بهزادی کوتنایی تا تاریخ 10/09/1388 . 2 ـ آقای محمدرضا رژیمند به عنوان بازرس اصلی، آقای امیررضا موجودی به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. در تاریخ 01/12/1386 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

به استناد صورتجلسه هییت مدیره مورخ 11/09/1386 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 1 ـ سمت اعضای هییت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای حسین عابدینی به سمت عضو هییت مدیره و آقای مصطفی عاشوری گلرودباری به سمت رییس هییت مدیره و آقای بهداد بهزادی کوتنایی به سمت نایب رییس هییت مدیره و آقای حسین عابدینی به سمت مدیرعامل. در تاریخ 01/12/1386 ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی

آگهی ثبت شده در تاریخ :

شرکت فوق درتاریخ 28/04/1385 تحت شماره 275957 دراین اداره به ثبت رسیده ودرتاریخ 28/04/1385 ازلحاظ امضا ذیل دفاتر تکمیل گردیده وخلاصه اظهارنامه آن به شرح زیرجهت اطلاع عموم درروزنامه های رسمی وکثیر الانتشارراه مردم آگهی می شود . 1 - موضوع شرکت :اجرای طرحهای وبرنامه های ورزشی وتفریحی سالم وتوسعه وتکمیل ان وایجاد روحیه جوانمردی همگام با ورزش دربین جوانان وتاسیس باشگاه ورزشی حضوردرمیادین ورزشی داخلی وبین المللی وفعالیتهای ورزشی مناسب با فرهنگ بومی انجام کلیه فعالیتهای اقتصادی وتجاری وخرید وفروش وصادرات وواردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی درداخل وخارج از کشور که برای اهداف ورزشی موثرباشد . اخذ واعتبار واستفاده ازتسهیلات ارزی وریالی وضمانت نامه ازکلیه بانکها وموسسات اعتباری وعقد قرارداد با اشخاص حقیقی وحقوقی فعالیت درکلیه رشته های ورزشی می بایست طبق قوانین ومقررات جاری هییتها وفدارسیون های مربوط وهمچنین طبق ضوابط سازمان واداره کل تربیت بدنی انجام پذیرد. 2 - مدت شرکت : ازتاریخ ثبت به مدت نامحدود . 3 - مرکزاصلی شرکت: استان تهران شهرستان تهران خ سهروردی خ خرمشهر پ 30 4 - سرمایه شرکت: مبلغ 000/000/100 ریال منقسم به 000/100 سهم 000/1 ریالی که تعداد 000/100 سهم بانام می باشد، که مبلغ 000/000/35 ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره 1017 مورخ 26/04/1385 نزد بانک ملت شعبه سازمان صنایع ملی پرداخت گردیده است . 5 - اولین مدیران شرکت : حسین عابدینی به سمت رییس هییت مدیره ، مصطفی عاشوری گلرودباری به سمت نایب رییس هییت مدیره ، بهروز بهزادی به سمت عضو هییت مدیره ، بهروز بهزادی به سمت مدیر عامل برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند. 6 - دارندگان حق امضا :حق امضا کلیه اوراق واسناد بهادار وتعهدآور شرکت ازقبیل چک سفته بروات وقراردادها وعقود اسلامی با امضا ثابت مدیر عامل به همراه یکی ازاعضا هییت مدیره متفقا همراه بامهرشرکت معتبر است امضا اوراق عادی واداری با امضا مدیر عامل همراه بامهر شرکت معتبر است. 7 - اختیارات مدیرعامل :طبق اساسنامه . 8 - بازرس اصلی وعلی البدل : مهرگان امیر خسروی به سمت بازرس اصلی ، مه آفرید امیر خسروی به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. اداره ثبت شرکتها وموسسات غیرتجاری

مشاهده آگهی در روزنامه رسمی